Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetkové daně

Majetkové daněKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka stručně popisuje předměty, poplatníky či základy jednotlivých typů majetkových daní.

Obsah

1.
Daň dědická
2.
Daň darovací
3.
Daň z převodu nemovitostí
4.
Daň silniční

Úryvek

"Osnova:
- daně majetkové, - daň dědická,
- daň darovací
- daň z nemovitostí,
- daň z převodu nemovitosti,
- daň silniční.

Daň dědická

• Poplatník
Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů

• Předmět daně
Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou
a) věci nemovité
b) věci movité

• Základ daně
Základem daně dědické je cena majetku snížená o
a) prokázané dluhy zůstavitele
b) cenu majetku osvobozeného od daně dědické
c) přiměřené náklady spojené s pohřbem
d) odměnu a hotové výdaje notáře

Daň darovací

• Poplatník
Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce

• Předmět daně
Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou
a) nemovitosti a movitý majetek
b) jiný majetkový prospěch

• Základ daně
Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o
a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně
Cenou je cena zjištěná podle zvláštního předpisu

Daň z převodu nemovitostí

• Poplatník
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je
a) převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem
b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě
c) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508944042741d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Majetkove_dane_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse