Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - přednášky 1/2

Makroekonomie - přednášky 1/2

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují vybraným kapitolám makroekonomie. V úvodní části seznamují s nejvýznamnějšími ekonomickými teoriemi, poté se zaměřují na definování makroekonomie, vymezení jejích nástrojů a cílů. Následuje podrobná charakteristika modelu AS – AD, představení metod sloužících k měření výkonnosti národních hospodářství a také vysvětlení podstaty teorie spotřeby a investic. Dále se přednášky zabývají rovnováhou v 2, 3 i 4sektorových ekonomikách a v závěrečné části popisují trh s penězi a přibližují proces generování bankovních vkladů. Druhou část přednášek naleznete zde Makroekonomie - přednášky 2/2.

Obsah

1.
Z pohledu dějin ekonomických teorií
1.1.
Než vznikla ekonomie
1.1.1.
Merkantilismus a fyziokratismus
1.1.2.
Merkantilismus
1.1.3.
Fyziokratismus
1.1.4.
Klasická škola politické ekonomie
1.2.
Novodobá makroekonomie
1.2.1.
J. M. Keynes
1.2.2.
Obecná teorie nezaměstnanosti, úroku a peněz
1.2.3.
Keynesovství
1.2.4.
Konzervativní ekonomie 2. poloviny 20. století
1.2.5.
Monetarismus
2.
Úvod do makroekonomie
2.1.
Makroekonomie je
2.2.
Vztah mikro- a makroekonomie
2.3.
Přehled makroekonomie
2.4.
Definice makroekonomie
2.5.
Makroekonomické (makroek.) cíle
2.5.1.
Maastrichtská kritéria
2.5.2.
Produkt
2.5.3.
Zaměstnanost
2.5.4.
Stabilita cen
2.5.5.
Bilance se zahraničím
2.6.
Makroekonomické nástroje
2.6.1.
Stabilizační politika
2.7.
Magický mnohoúhelník
3.
Nabídkově poptávkový aparát
3.1.
Charakteristika modelu AD – AS
3.2.
Charakteristika AD
3.2.1.
Složky AD
3.2.2.
Grafické znázornění AD
3.2.3.
Proč je AD klesající?
3.2.4.
Pozitivní (negativní) poptávkové šoky – změna polohy křivky AD
3.3.
Charakteristika AS
3.3.1.
Neokeynesiánský přístup k AS
3.3.2.
Pozitivní (negativní) nabídkové šoky – změna polohy SAS a LAS
3.3.3.
Keynesiánský přístup k AS
3.3.4.
Klasický přístup k AS
3.4.
Interakce AD a AS – makroekonomická rovnováha
3.4.1.
Dlouhodobá makroekonomická rovnováha
3.4.2.
Krátkodobá makroek. rovnováha s nevyužitými výrobními zdroji
3.4.3.
Krátkodobá makroek. rovnováha s využitými výrobními zdroji
3.4.4.
Aplikace modelu AD-AS
4.
Měření výkonnosti národního hospodářství
4.1.
Ukazatele makroekonomické výkonnosti
4.1.1.
Hrubý domácí produkt
4.1.2.
Analýza definice
4.2.
Ekonomický koloběh
4.2.1.
Koloběh se dvěma sektory
4.2.2.
Koloběh toků lze vyjádřit jako
4.2.3.
Koloběh se dvěma sektory
4.2.4.
Koloběh toků lze vyjádřit jako
4.3.
Makroekonomické agregáty
4.3.1.
Hrubý domácí produkt (GDP)
4.3.2.
Hrubý národní produkt (GNP)
4.3.3.
Rozdíl mezi GDP a GNP
4.3.4.
NPI (Net Property Income from abroad)
4.3.5.
Čistý domácí produkt (NDP)
4.3.6.
Čistý národní produkt (NNP)
4.3.7.
Deflátor GDP
4.4.
Metody měření makroekonomické výkonnosti
4.4.1.
Produkční metoda
4.4.2.
Výdajová metoda
4.4.3.
Důchodová metoda
4.4.4.
Čistý domácí důchod – NDI
4.4.5.
Další důchodové ukazatele
4.4.6.
Makroekonomický koloběh se čtyřmi sektory
4.4.7.
Koloběh toků – čtyřsektorová ekonomika
4.5.
Net Economic Welfare – New Čistý ekonomický blahobyt
5.
Pojetí spotřeby, úspora investic v ekonomii teorie spotřeby a investic
5.1.
Úvodní poznámky
5.1.1.
St. Engel (19. století)
5.2.
Keynesova teorie spotřeby
5.2.1.
Hypotéza absolutního (běžného) důchodu
5.2.2.
Spotřební funkce
5.2.3.
Úsporová funkce
5.2.4.
Vztahy mezi spotřebou a úspory
5.2.5.
Faktory určující spotřebu
5.2.6.
Teorie životního cyklu
5.2.7.
Teorie permanentního důchodu
5.3.
Teorie investic
5.3.1.
Keynesiánské pojetí investic
5.3.2.
Křivka poptávky po investicích
5.3.3.
Změna polohy ID
6.
Keynesiánský kříž a makroekonomická rovnováha
6.1.
Úvodní poznámky
6.2.
Charakteristika modelu S x I a modelu 45°
6.3.
Dvousektorová ekonomika
6.3.1.
Určení produktu interakcí úsporové a investiční funkce
6.3.2.
Reakce výstupu na změnu investic
6.3.3.
Určení produktu – Model 45°
6.3.4.
Podmínka rovnováhy – rovnovážný produkt
6.3.5.
Změna rovnovážného produktu
6.3.6.
Jednoduchý výdajový multiplikátor
6.3.7.
Příklad Výdajová kola pro c = 0,5
6.4.
Třísektorová ekonomika
6.4.1.
Účinek změny vládních výdajů
6.4.2.
Účinek změny daní
6.4.3.
Model 45° pro třísektorovou ekonomiku
6.4.4.
Jednoduchý výdajový multiplikátor ve třísektorové ekonomice
6.4.5.
Multiplikátor transferových plateb
6.4.6.
Multiplikátor autonomních daní
6.5.
Čtyřsektorová ekonomika
6.5.1.
Čistý export (NX, vývoz)
6.5.2.
Rovnovážný produkt
7.
Peníze a bankovnictví
7.1.
Co jsou to peníze?
7.1.1.
Historické formy peněz
7.1.2.
Zlatý standard 1870 – 1970
7.1.3.
Soudobé formy peněz
7.1.4.
Peněžní zásoba – MS (money supply)
7.1.5.
Funkce peněz
7.2.
Trh peněz
7.2.1.
Poptávka po penězích – MD
7.2.2.
Úroková sazba – i
7.2.3.
Nabídka peněz – MS
7.2.4.
Centrální banka (ČNB)
7.2.5.
Rovnováha na trhu peněz
7.2.6.
Změna rovnováhy
7.3.
Proces generování bankovních vkladů
7.3.1.
Tvorba bankovních peněz
7.3.2.
Předpoklady multiplikačního procesu tvorby (úbytku) peněz
7.3.3.
Peněžní základna

Úryvek

"Úvod do makroekonomie
Makroekonomie je
- součást obecné ekonomické teorie
- studuje chování ekonomiky jako celku
- zkoumá rozhodující tendence ve vývoji celého národního hospodářství
- zkoumá instituce, které ovlivňují makroekonomickou výkonnost
- představuje teoretický zdroj teorie a praxe hospodářské politiky státu
- tvoří součást vysokoškolského vzdělání jednotlivce

Vztah mikro- a makroekonomie
- rozlišení bylo zavedeno r. 1933 a je relevantní pro potřeby výuky
- v realitě existuje vztah reciproční

- součástí makroekonomických rozhodnutí jsou mikroekonomická východiska; např. o chování mikroekonomických subjektů
- rozhodování makroekonomických subjektů je ovlivněno makroekonomickými okolnostmi

Přehled makroekonomie


[tabulka]


Definice makroekonomie
„Makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu země.“ (Samuelson, P. A.)

Makroekonomické cíle
- jsou rozhodující veličiny, podle kterých posuzujeme ekonomickou výkonnost zemí
- jsou vytyčeny ve vlastních programech a prohlášeních, v programech politických stran nebo právních normách
- jejich cílové hodnoty představují kritéria makroekonomické stability, tj. žádoucí stav a vývoj ekonomiky

Maastrichtská kritéria
- sepsána r. 1992 v nizozemském Maastrichtu
- 1998 -> založení Evropské centrální banky
- Splnění těchto kritérií je nezbytné pro přijetí společné měny euro
- Základní kritéria jsou dvě v měnové oblasti:
1. Úroveň inflace nesmí o více než 1,5 % překročit inflaci měřenou jako průměr tří zemí EU s nejnižší inflací
2. Dlouhodobé úrokové sazby nesmějí o více než 2 % překročit sazby ve stejných zemích
- dvě v oblasti fiskální
3. schodek veřejných rozpočtů nesmí v běžném roce přesáhnout 3 % HDP
4. veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP
5. požadavek kursové stability (nejméně dvouletá bezproblémová účast v systému směnných kurzů ERM II, se stanovenou centrální paritou měny na euro, uvnitř fluktuačního pásma +/- 15 %)

Produkt
- Hrubý domácí produkt (HDP, GDP)
o Vyjadřuje tržní hodnotu všech statků a služeb, které byly vyrobené v určité zemi za jeden rok
o GDP nominální [vzorec]
reálný [vzorec] -> není zkreslen změnami cenové hladiny
Q1 produkce běžného období
P1 běžné tržní cen
P0 ceny základního období (ceny z roku 2000)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství grafů, vzorců, tabulek a schémat. Rozsah čistého textu je cca 29 stran. Klíčové pojmy jsou barevně a tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22226
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse