Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Makroekonomie - skripta

Makroekonomie - skripta

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je skripty do makroekonomie. Zabývá se inflací, penězi a peněžním trhem, nezaměstnaností a makroekonomickými subjekty, koloběhem a stabilizační makroekonomickou politikou. Všímá si hospodářského cyklu, agregátní poptávky a nabídky, makroekonomického produktu a důchodu. Sleduje mezinárodní obchod, vnější ekonomickou rovnováhu, ekonomický růst a měnovou politiku a její vztah k agregátní poptávce. Závěr patří obchodní, kursové a fiskální politice.

Obsah

1.
Inflace
1.1.
Definice inflace
1.2.
Měření inflace
1.3.
Měření cenové hladiny
1.3.1.
Explicitní cenové indexy (indexy spotřebitelských cen, index cen výrobců (PPI)
1.3.2.
Implicitní cenový deflátor (IPD) – deflátor HNP (HDP)
1.4.
Hrubý domácí produkt
1.5.
Hrubý národní produkt
1.6.
Čistý příjem z majetku v zahraničí
1.7.
Nominální a reálný produkt
1.8.
Reálný národní produkt
1.9.
Příčiny inflace
1.9.1.
Poptávková inflace
1.9.2.
Nabídková inflace
1.10.
Formy (druhy) inflace
1.10.1.
Očekávaná (setrvačná) inflace
1.10.2.
Inflace z hlediska kvantitativního (mírná, pádivá, hyperinflace)
1.11.
Důsledky inflace
2.
Peníze a peněžní trh
2.1.
Formy peněz
2.2.
Historické formy peněz
2.2.1.
Zlatý standard
2.3.
Podoba soudobých peněžních forem
2.3.1.
Další součásti bankovních peněz
2.4.
Peněžní agregáty
2.5.
Rovnost (rovnice) směny
2.5.1.
Rychlost obratu peněz
2.5.2.
Úroveň cenové hladiny
2.5.3.
Úroveň množství peněz
2.6.
Peněžní trh
2.6.1.
Poptávka po penězích
2.6.2.
Funkce peněz
2.6.3.
Druhy poptávek po penězích
2.6.4.
Úroková sazba
2.6.5.
Nabídka peněz
2.7.
Bankovní soustava
2.7.1.
Jak banky tvoří peníze
2.7.2.
Graf a křivka nabídky peněz
2.7.3.
Peněžní trh
2.8.
Mezinárodní trh peněz
2.8.1.
Devizové trhy
3.
Nezaměstnanost
3.1.
Dělení obyvatelstva
3.2.
Míra nezaměstnanosti
3.2.1.
Počet nezaměstnaných
3.3.
Příčiny a formy nezaměstnanosti
3.3.1.
Frikční nezaměstnanost
3.3.2.
Strukturální nezaměstnanost
3.3.3.
Cyklická nezaměstnanost
3.4.
Přirozená míra nezaměstnanosti
3.5.
Důsledky nezaměstnanosti
3.5.1.
Ekonomické dopady (Okunův zákon)
3.5.2.
Sociální dopady
3.6.
Snižování nezaměstnanosti
3.6.1.
Snižování cyklické a přirozené míry nezaměstnanosti
4.
Makroekonomické subjekty, koloběh a stabilizační makroekonomická politika
4.1.
Makroekonomické subjekty
4.1.1.
Domácnosti
4.1.2.
Podniky (firmy)
4.1.3.
Stát (vláda) a její příjmy
4.1.4.
Zahraniční subjekty - sektor zahraniční
4.2.
Makroekonomický koloběh
4.2.1.
Produkt
4.2.2.
Zaměstnanost
4.2.3.
Cenová hladina
4.2.5.
Vnější ekonomická pozice dané země
4.3.
Stabilizační makroekonomická politika
4.3.1.
Stabilita a makroekonomická stabilita
4.3.2.
Rozdílné názory na regulaci ze strany autorit (liberalismus, intervencionismus)
4.3.3.
Stabilizační politika (prorůstová, strukturální politika)
5.
Hospodářský cyklus
5.1.
Typy cyklů
5.1.1.
Z hlediska délky trvání
5.2.
Fáze hospodářského cyklu
5.2.1.
Kontrakce
5.2.2.
Dno
5.2.3.
Vzestup
5.2.4.
Vrchol a možnosti vývoje cenové hladiny v této fázi
5.3.
Mechanismus cyklu
5.3.1.
Teorie externích příčin
5.3.2.
Teorie interních příčin
5.3.3.
Hospodářský cyklus spjatý s multiplikátorem a akcelerátorem (autonomní a vyvolané investice, akcelerační princip)
5.3.4.
Kombinace multiplikačního a akceleračního principu
5.3.5.
Kombinace příčin
5.4.
Důsledky hospodářského cyklu
5.4.1.
Ekonomické důsledky
5.4.2.
Politické důsledky
5.4.3.
Proticyklická politika
6.
Agregátní poptávka a nabídka
6.1.
Agregátní poptávka
6.1.1.
Tvar křivky agregátní poptávky
6.1.2.
Příčiny nepřímé závislosti cenové hladiny a celkových plánovaných výdajů (vztah cenové hladiny a rostoucích výdajů (Keynesův efekt), efekt bohatství v rámci Keynesova efektu, efekt reálných peněžních zůstatků)
6.1.3.
Determinanty určující křivku agregátní poptávky (spotřeba, investice, vládní výdaje na statky a služby, čisté vývozy)
6.1.4.
Pozitivní poptávkové šoky (posun křivky doprava)
6.1.5.
Důsledky změny agregátní poptávky
6.2.
Agregátní nabídka
6.2.1.
Agregátní nabídka v krátkém období
6.2.2.
Agregátní nabídka v dlouhém období
6.2.3.
Klasická křivka agregátní nabídky
6.2.4.
Keynesiánský model agregátní nabídky (horizontální křivka, rostoucí křivka)
6.2.5.
Příčiny způsobující posuny křivky agregátní nabídky v krátkém období (nominální a reálné nabídkové šoky)
6.2.6.
Neokeynesiánský model agregátní nabídky
6.2.7.
Agregátní nabídka v monetaristickém pojetí
6.3.
Makroekonomická rovnováha
6.3.1.
Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha
7.
Makroekonomický produkt a důchod
7.1.
Hrubý národní produkt
7.2.
Hrubý domácí produkt
7.3.
Nominální produkt
7.4.
Reálný produkt
7.5.
Měření HDP
7.5.1.
Výpočet produkční metodou
7.5.2.
Výpočet výdajovou metodou (typy investic v hospodářství, výdaje domácností na spotřebu, firmy, výdaje státních orgánů na nákup výrobků a služeb, čistý export)
7.5.3.
Výpočet důchodovou metodou
7.6.
Další makroekonomické agregáty typu důchod
7.6.1.
Osobní důchod
7.6.2.
Disponibilní osobní důchod
8.
Mezinárodní obchod
8.1.
Důvody zapojení zemí do mezinárodního obchodu
8.2.
Teorie komparativních výhod
8.2.1.
Absolutní výhody
8.2.2.
Komparativní výhody
8.3.
Typy mezinárodních obchodů
8.4.
Přínosy z mezinárodního obchodu (pozitivní a negativní)
8.5.
Důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy
8.5.1.
Export
8.5.2.
Import
8.6.
Mezinárodní pohyb kapitálu
8.6.1.
Podmíněnost mezinárodního pohybu zhodnocujících se finančních aktiv
8.7.
Krátkodobý a dlouhodobý kapitál
8.8.
Měnový kurz
8.8.1.
Nominální měnový kurz
8.8.2.
Křivka poptávky a nabídky
8.9.
Vývoj (znehodnocení a podhodnocení) měnového kursu
8.9.1.
Faktory působící na výši měnového kursu
8.9.2.
Možná regulace (opatření) vlivu inflace na vývoj kupní síly měny
8.10.
Měnová parita
8.10.1.
Teorie kursu podle parity kupní síly
8.10.2.
Systémy měnových kursů (regulace měnových kursů)
8.11.
Mezinárodní měnový systém
8.12.
Platební bilance
8.12.1.
Účty platební bilance
8.13.
Zahraniční zadluženost
8.13.1.
Stádia zadluženosti
8.14.
Vnější ekonomická rovnováha
8.14.1.
Vyrovnaný běžný účet platební bilance
8.14.2.
Vyrovnaná platební bilance (důsledky vnější ekonomické nerovnováhy způsobené celkovou nerovností platební bilance)
8.14.3.
Mechanismus vnější rovnováhy (cenový, důchodový, kursový mechanismus, vládní regulace vnější rovnováhy)
9.
Vnější ekonomická rovnováha
9.1.
Platební bilance
9.1.1.
Horizontální struktura platební bilance (běžný účet, který vyjadřuje pohyb, kapitálový účet, finanční účet, rezervy, chyby a opomenutí)
9.1.2.
Vertikální struktura platební bilance (kreditní položky, debetní položky, položky rezervy)
9.2.
Zahraniční zadluženost
9.2.1.
Stádia zadluženosti
9.3.
Vnější ekonomická rovnováha
9.3.1.
Vyrovnaný běžný účet platební bilance
9.3.2.
Vyrovnaná platební bilance (vnější ekonomická rovnováhy pomocí vyrovnané platební bilance, důsledky vnější ekonomické nerovnováhy způsobené celkovou nerovností platební bilance)
9.3.3.
Mechanismus vnější rovnováhy (cenový, důchodový, kursový mechanismus, vládní regulace vnější rovnováhy)
10.
Ekonomický růst
10.1.
Ekonomická síla země
10.2.
Ekonomická úroveň
10.3.
Tempo růstu potencionálního produktu
10.3.1.
Zdroje ekonomického růstu
10.4.
Tempo růstu skutečného reálného produktu
10.4.1.
Zdroje ekonomického růstu podle Helíska
10.5.
Ekonomický růst a agregátní nabídka a poptávka
10.5.1.
Agregátní poptávka roste stejně rychle jako agregátní nabídka
10.5.2.
Poptávka a recese
10.5.3.
Agregátní poptávka roste rychleji než agregátní nabídka (nabídka a recese)
10.5.4.
Modely ekonomického růstu (klasické modely, neoklasický model, keynesiánský model)
10.6.
Bariéry ekonomického růstu
10.6.1.
Demografický vývoj
10.6.2.
Nedostatek kapitálu – bludný kruh nerozvinutosti
10.6.3.
Institucionální otázky (byrokracie)
10.7.
Překonávání nerozvinutosti
10.7.1.
Možnosti zvýšení tempa ekonomického růstu
10.7.2.
Překonávání nerozvinutosti
11.
Měnová politika a její vztah k agregátní poptávce
11.1.
Měnová (monetární, peněžní) politika
11.2.
Nástroje měnové politiky
11.2.1.
Přímé (administrativní) nástroje (regulace investičního úvěru, spotřebního úvěru, další přímé nástroje)
11.2.2.
Nepřímé (tržně orientované) nástroje (politika povinných minimálních rezerv, operace na volném trhu, diskontní politika)
11.3.
Typy monetární politiky centrální banky
11.3.1.
Expanzivní – tzn. zvyšování nabídky peněz
11.3.2.
Restriktivní – tzn. snižování nabídky peněz
11.4.
Konečné cíle monetární politiky
11.4.1.
Krátkodobé efekty expanzivní monetární politiky
11.4.2.
Dlouhodobé efekty expanzivní monetární politiky
11.4.3.
Efekty restriktivní monetární politiky (důsledky dlouhodobé restriktivní monetární politiky)
11.5.
Agregátní poptávka
11.5.1.
Příčiny nepřímé závislosti cenové hladiny a celkových plánovaných výdajů (vztah cenové hladiny a rostoucích výdajů (Keynesův efekt), efekt bohatství v rámci Keynesova efektu, efekt reálných peněžních zůstatků)
11.5.2.
Determinanty určující křivku agregátní poptávky (spotřeba, investice, vládní výdaje na statky a služby, čisté vývozy)
12.
Obchodní a kursová politika
12.1.
Vnější obchodní politika
12.2.
Vnější měnová politika
12.3.
Cíle obchodní a měnové politiky
12.4.
Nástroje obchodní a měnové politiky
12.4.1.
Tržně orientované (nepřímé) nástroje
12.4.2.
Přímé (administrativní) nástroje
12.4.3.
Vnější obchodní a měnová politika v systému pevných měnových kurzů
12.5.
Cla
12.6.
Kvóty
12.7.
Sklon k dovozu
12.8.
Vývozní multiplikátory
12.9.
Čistý export, zaměstnanost a inflace
12.10.
Vzájemná závislost národních ekonomik
12.10.1.
Teorém lokomotivy
12.10.2.
Importovaná inflace
12.11.
Systém pružných měnových kurzů k vnější obchodní a měnové politice
12.11.1.
Stabilizace pružných měnových kurzů
12.11.2.
Vnější obchodní a měnová politika v podmínkách řízených měnových kurzů
12.12.
Regulace měnových kurzů
12.12.1.
Kurz neregulovaný a regulovaný
12.13.
Systémy měnových kurzů
12.14.
Formy intervenovaných kurzů
12.14.1.
Kurzy relativně fixní, oscilace kurzu okolo centrální úrovně v předem vymezeném pásmu
12.15.
Stabilní a nestabilní kurzy
12.15.1.
Cíle kurzové politiky
12.16.
Protekcionismus
12.16.1.
Důvody pro protekcionismus (neekonomické argumenty, argumenty s ekonomickou argumentací, oprávněné argumenty v dynamických podmínkách)
12.16.2.
Nástroje vlády při protekcionismu (cla, mimocelní bariéry)
12.17.
Cíle protekcionismu
12.17.1.
Neekonomické cíle
12.17.2.
Zaměření na strukturální problémy určitého národního hospodářství
12.17.3.
Teorie optimálního cla
12.17.4.
Udržení vysoké zaměstnanosti
12.18.
Důsledky protekcionismu
12.19.
Protekcionismus versus volný obchod
13.
Fiskální politika
13.1.
Veřejné finance
13.2.
Příjmy státního rozpočtu
13.3.
Výdaje státního rozpočtu
13.4.
Rozpočet
13.5.
Rozpočtové výdaje
13.6.
Nástroje fiskální politiky
13.6.1.
Záměrná (diskrétní) opatření
13.6.2.
Vestavěné stabilizátory
13.7.
Cíle fiskální politiky
13.7.1.
Bezprostřední cíle fiskální politiky
13.8.
Restriktivní a expanzivní fiskální politika
13.9.
Multiplikační efekt státních nákupů zboží a služeb
13.9.1.
Multiplikátor státních výdajů
13.10.
Multiplikační efekt čistých daní
13.10.1.
Daně a agregátní nabídka
13.11.
Konečné cíle fiskální politiky
13.11.1.
Krátkodobé účinky expanzivní fiskální politiky
13.11.2.
Dlouhodobé účinky expanzivní fiskální politiky
13.13.
Krátkodobé a dlouhodobé účinky restriktivní fiskální politika
13.14.
Deficit státního rozpočtu
13.15.
Strukturální deficit a investice
13.15.1.
Monetizace strukturálního deficitu

Úryvek

"11. Fiskální politika
rozpočet a fiskální politika, její nástroje a cíle, vládní dluh

Fiskální politika ovlivňuje a reguluje úroveň zaměstnanosti a cenovou stabilitu tím, že ovlivňuje a reguluje velikost agregátní poptávky. K tomu využívá specifický systém veřejných financí.

veřejné finance se skládají ze:
1. státního rozpočtu:
- je centralizovaný peněžní fond, který vytvářejí, rozdělují a používají ústřední státní orgány
2. rozpočtů orgánů místní správy

3. speciálních fondů
- státní orgány vytvářejí speciální fondy k přesně vymezeným účelům
- nejvýznamnější jsou fondy související se sociálním zabezpečením
- fondy mohou být vykazovány v rámci státního a místních rozpočtů i mimo ně
- zdroje speciálních fondů nesmějí být použity na jiné než stanovené úkoly
- pouze přebytek příjmů nad výdaji může být použit jako úvěrový zdroj pro jiné výdajové potřeby státních orgánů

4. financí státních podniků
- které se v tržních ekonomikách blíží svým charakterem financím soukromých firem

příjmy státního rozpočtu
- základní formou příjmů státního rozpočtu jsou daně (příjmy státu v tržní ekonomice obvykle daně tvoří 90% příjmu)
- daň je povinná platba, kterou subjekt (domácnosti, firma) odvádí do státního rozpočtu ve stanovené výši a lhůtě
- dalšími příjmy státního rozpočtu mohou být např. příjmy z průmyslových státních podniků, z poskytování veřejných služeb apod.

daně ve formě příjmů nemusí státním orgánům stačit na úhradu jejich výdajů
- jestliže jsou daně nižší než výdaje, vzniká deficit státního rozpočtu
- ke krytí deficitu si musí stát vypůjčit, půjčku může získat dvojím způsobem:
a) emisí cenných papírů – tzn. že na trhu cenných papírů může prodat státní cenné papíry
b) půjčit si od jiného státního orgánu – přitom státní CP neprocházejí trhem, např. MF předá CB své CP, která mu za ně poskytne další peníze

opakovanými deficity státního rozpočtu vzniká státní dluh
- státní dluh je společně s dluhy rozpočtů orgánů místní správy a s dluhy dalších státních institucí (např. státních fondů) – součástí veřejného dluhu

výdaje státního rozpočtu
- výdaje státního rozpočtu tvoří transfery a výdaje na nákup statků a služeb

 transfery jsou výdaje ze státního rozpočtu, za které státní orgány nezískají od příjemce žádný výrobek nebo službu
- transferovými platbami jsou např. podpory v nezaměstnanosti, výplaty starobních a invalidních důchodů
- transferové platby jsou hrazeny částí daňového příjmu

 za své prostředky stát nakupuje nejrůznější výrobky – kancelářské potřeby a platí i nejrůznější služby, k úhradě těchto výdajů využívá stát čisté daně (rozdíl daní a transferů), půjčky nebo i emise nových peněz
rozpočet
- je soustava veřejných rozpočtů, které představují tvorbu a použití centralizovaných peněžních fondů vládou včetně veřejné správy na místních úrovní (municipality) za určité období (fiskální rok).
- Může zahrnovat:federální rozpočet, rozpočety států (republik), místní rozpočty, veřejně spravované fondy stojící mimo centrální nebo místní rozpočty (fondy zdravotních pojišťoven)."

Poznámka

Obsahuje množství grafů, rovnic a tabulek. Práce je chaotická, některá témata se v textu opakují.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11668
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse