Makroekonomie - tahák


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák z makroekonomie shrnující základní znalosti z tohoto oboru. V taháku jsou např. zmíněny pojmy cenová elasticita, nákladová křivka, implicitní a explicitní náklady, poptávka, výrobek a Lisabonská deklarace.

Úryvek

"Ekonomická vzácnost v sobě obsahuje dva aspekty a to užitečnost a omezenost. Člověk volí mezi příležit…efekty, náklady, zdroje. Peníze jsou specifickým st, který zprostředk. směnu…výrobků za peníze. Peníze, které domácnosti od firem obdrží, představují důchody, za ně pak dom.nakupují statky a služby u firem. Objem nabídky při určité ceně nazýváme nabízené množství. Cena za kt se obchoduje v příp.rovnosti…. rovnovážnou cenou. Cenová elasticita popt.udává vztah mezi procentuelní změnou popt.množství a proc.změnou ceny. Jeli cen.elasticita větší než jedn …příjmu prodávajícího. Důchodová el.popt.měří vztah mezi *procent.změnou poptáv.množství a proc.zm. důchodu. Kříz.el. * a proc.změna substitutu. Mezní užitek vyjadřuje, o kolik vzroste celkový užitek…jednotku. Optim.množství spotř.nakoupí…ceně. Křivka poptávky je totožná s křivkou mezního užitku. Produkční fce vyjadř.vztah mezi výstupy a vstupy při dané technol.úrovňi. Průměrný produkt vyjadř.objem celkového produktu připadaj.na jednotku, Mezní produkt vyjadř…celkového produktu..jednotku. Nákladovou křivku odvodíme..produkční funkce..nemění. AC=TC/Q, TC=VC+FC, TR=P*Q,AR=TR/Q,MR=TR/Q.Isokvanta představ.uje kombinaci…objem produkce. Účetn.zisk je rozdíl mezi impl.a explicitními nákl. Ek.zisk je rozdíl celk. příjmy a explicitními nákl. V dokon.konkurenci je konst.cena a tedy i průměrné příjmy. MR=MC,MC=P.Růst objemu produkce vyžaduje růst variabilních nákl. Krátkodobě bude firma pokračova ve výr…TR=VC nebo P=AVC. Podmínkou rovnov.firmy v dlouhém obd. Je TR=TC; P=AC Míra koncentrace vyjadřuje procent.podíl nabídky firmy. Poptávka po výr.faktorech je odvozena od poptávky po zboží na jehož výr.byl daný faktor použit. Každá dodat.jedn….přírustek produktu a cena výrobku.MRP=MP*P, Poptávka po kapit.je určena příjmem z mezního produktu kapitálu a úrokovou mírou. Míra výnosu z kapitálu se rovná tržní úrokové míře. Výdělek výr.fakt sestává..transferového výdělku a ekonom. renty. Účinky spotř. Externality. Společ.mezní nákl.zahrnují soukromé mezní nákl.a externí mezní nákl."

Poznámka

Text byl zachován v původním formátování.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45a200f861d1d.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomie-tahak.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse