Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - zápisky z přednášek

Management - zápisky z přednášekKategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek nabízí několik témat z oblasti managementu. Především sleduje plánování a organizování. Představuje druhy organizačních struktur a organizační projektování.

Obsah

1.
Plánování
1.1.
Plánování jako manažerská funkce
1.2.
Postup při sestavování plánů
1.3.
Členění plánů
1.4.
Plán jako východisko dalších manažerských činností
2.
Organizování
2.1.
Základní prvky a logika procesu organizování
2.2.
Výběr organizačních struktur
2.3.
Umění delegovat
3.
Organizační struktury
3.1.
Charakteristiky organizačních struktur
3.2.
Klasifikační skupina vycházející z dělby pravomocí
3.3.
Organizační struktury s pružnými prvky
3.4.
Organizační struktury vycházející z činností nebo jejich výsledků
4.
Organizační projektování
4.1.
Faktory ovlivňující volbu organizační struktury
4.2.
Tendence k uvolňování striktní hierarchie
4.3.
Postupy tvorby organizačních struktur

Úryvek

"Plánování je jedna z hlavních činností manažera. Smyslem plánování je stanovení cílů organizace v čase a vymezení postupů jak těchto cílů dosáhnout. Bez racionálně stanoveného cíle, strategií a postupů jeho dosažení nelze provádět ani výběr rozmisťování pracovníků, ani účinné organizování nebo kontrolu.
1. Plánování jako manažerská funkce
Plánování je zaměřeno na stanovení budoucího stavu organizace a cest k jeho dosažení.
Plánování v každé organizaci plní následující úkoly:
• Je nástrojem rozvoje organizace – prostřednictvím plánů jsou realizovány rozhodující změny v organizaci i jejich složkách. Směr rozvoje organizace má být určován především plánem. Chování organizace by nemělo být ve vleku denních problémů.
• Je prostředkem zabezpečujícím koordinaci a proporcionalitu uvnitř organizace. Nutná je časová návaznost plánů:
o Z časového hlediska, tzn. propojení strategických, taktických i operativních plánů;
o Z věcného hlediska, tzn. provázanost plánů obchodních, výrobních personálních, technického rozvoje, investic, finančních a dalších;
o Z hlediska organizačních úrovní – lze hovořit o kaskádě plánů, od celopodnikových plánů až po plány jednotlivých útvarů.
Každý plán by měl dát odpověď na otázky: co, kdo, kdy a jak udělá Při určování cílů plánu je třeba brát v úvahu následující požadavky:

Priorita
V obsahu plánu se musí přednostně objevit takové cíle, které mají rozhodující vliv pro daný objekt plánování:
• Žádoucí výsledky podnikání celé firmy, zpravidla měřené ekonomickými ukazateli rentability, zhodnocení kapitálu, akcií apod.;
• Cíle orientované na předmět podnikání s důrazem na
o charakteristiku podílu rozhodujících výrobků na trhu,
o zavedení nových výrobků do vývoje či výroby,
o indexy spokojenosti zákazníků;
• cíle odrážející účinnost podnikatelských aktivit - efektivnost provozu v podobě hospodárnosti, produktivity apod.;
Měřitelnost
Má-li cíl prezentovat určitý stav, budoucí skutečnost a být zároveň vodítkem pro jejich dosažení, je nutné, aby specifikace cílů byla co nejsrozumitelnější. Vhodné, i když ne bezpodmínečně nutné, je použití kvantifikovaných veličin jako cílů.
Použití kvantifikace umožňuje snadné pochopení úkolu, dovoluje průběžně hodnotit jeho plnění, jednoznačná je i kontrola splnění plánovaných cílů.
Přiměřenost
Přiměřenost musí být brána v úvahu při určování dílčích cílů, které mají být náplní plánu. Čím bude vyšší počet dílčích cílů, tím je pravděpodobnější, že nastane situace, kdy splnění jedněch cílů je v rozporu s cíli jinými, či přímo vylučuje jejich splnění.V takovémto případě je vhodné použití agregovaných ukazatelů, které svým uspořádáním postihují spektrum požadovaného vývoje šířeji.
Přiměřenost by měla být promítnuta do věcné náplně cílů. Na jedné straně musí být cíle přiměřené s ohledem na okolní vývoj – chování konkurence, na druhé straně musí korespondovat s možnostmi organizace.


Aktivity
představují obecný pojem pro opatření, činnosti, procesy, jejichž uskutečněním se dosahuje požadovaných změn, cílů. Mohou být rutinní, často se opakující nebo jedinečné.U rutinních stačí odkaz na standardní postupy – pracovní instrukce, technologické postupy apod.
Aktivity, jimiž mají být zabezpečeny nové cíle, musí být vymezeny přesněji, včetně určení případných požadavků na zvyšování kvalifikace pracovníků, zapojení externistů apod.
Řady cílů, zvláště pak koncepčních, je možné dosáhnout prostřednictvím různých aktivit. Je na manažerech, kteří zpracovávají plány, aby zvolili správné, nejvýhodnější, efektivní aktivity vedoucí ke konečným hodnotám cílů."

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny barevně a tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505e07dbeba64.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Management_otazky_ke_zkousce.doc (186 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse