Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Manažer projektu - seznam základních pojmů

Manažer projektu - seznam základních pojmů


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vypisuje v heslech, a ve výjimečných případech i větách, základní pojmy a vztahy mezi nimi.

Obsah

1.
Delegování
2.
Odpovědnost
3.
Analýza práce
4.
Co nedelegovat?
5.
Co delegovat?
6.
Jak delegovat?
7.
Úrovně pravomoci
8.
Komunikace
9.
Formy komunikace
10.
Neverbální komunikace
11.
Verbální komunikace
12.
Bariéry efektivní komunikace
13.
Efektivní komunikace
14.
Vyjednávání
15.
Úkoly předcházející vyjednávání
16.
Taktické postupy vyjednávání
17.
Konflikty
18.
Předcházení konfliktům
19.
Projekt
20.
Struktura řízení projektu
21.
Motivace-souvislosti
22.
Stimulace
23.
Frustrace
24.
Historické souvislosti
25.
Obsahové teorie – potřeby
26.
Herzbergova teorie
27.
Procesní teorie
28.
Vroomova teorie očekávání
29.
Teorie Portera a Lawlera
30.
Adamsova teorie rovnosti (spravedlnosti)
31.
Job design (projektování práce)
32.
Projektový management
33.
Klasický management
34.
Stanovení cílů projektu
35.
Principy tvorby
Organizační struktury
36.
Fáze tvorby organizační struktury
37.
Prvky organizační struktury projektu
38.
Propojení funkčního a projektového managementu
39.
Konfliktní situace
40.
Požadavky na model os
41.
Projektová organizační struktura
42.
Time management
43.
Plánování cílů
44.
Strategický plán činností
45.
Stanovování priorit
46.
ABC analýza
47.
Doporučení pro efektivní řízení času
48.
Praktické rady
49.
Skupinová dynamika
50.
Skupinové myšlení
51.
Souvislost se skupinovým myšlením, styly vedení, styly rozhodování
52.
Vývoj skupiny (Tuckman)
53.
Rozhodování ve skupině
54.
Týmy
55.
Týmové role podle M. Belbina
56.
Význam týmových rolí
57.
Faktory ovlivňující týmové role
58.
Účinnost týmů
59.
Překážky účinnosti týmové práce
60.
Charakteristiky úspěšného týmu

Úryvek

“ CO NEDELEGOVAT?
- Nic, co obsahuje důvěrné informace.
- Absolutně důležité úkoly.
- Nové úkoly, na které nejsou pracovníci připraveni.
- Úkoly, které jsou vaší povinností a nejsou vám příjemné.
- Úkol s tak delikátní odpovědností, že se vám úkol s největší p-ostí vrátí.
- Vágní či špatně definované úkoly.
3. VÝBĚR PRACOVNÍKA
 Přísluší delegovaná práce určité funkci?
 Kdo má zájem a/nebo schopnosti?
 Pro koho bude delegovaná práce novou vzpruhou?
 Komu delegovaný úkol pomůže v jeho růstu?
 Koho jste přehlédli při delegování v minulosti?
 Kdo má čas?
 Kdo je připraven pro povýšení?
JAK DELEGOVAT?
 Jasné vysvětlení vašich očekávání pracovníkovi (pozor na ověření správnosti pochopení).
 Vysvětlení smyslu a důvodu, proč má být úkol splněn.
 Diskuse o očekávané kvalitě výsledku.
 Ujištění souhlasu pracovníka s reálností dílčích termínů.
 Poskytnutí všech potřebných inf-cí. (pozor: co je známo vám, nemusí být jasné ostatním).
 Poskytnutí stupně pravomoci nezbytný pro splnění úkolu (hranice odpovědnosti).
 Dobré je delegovat celou práci – smysl delegovaného úkolu a jasnější cíl."

Poznámka

Může sloužit jen jako přehled, a to pouze pro ty, kteří se v daném tématu již orientují. Některé pasáže jsou celé psány kapitálkami a vzhledem ke špatnému strukturování práce, je celek velmi nepřehledný.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x466a8f548eb3d.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
Manazer_projektu.doc (202 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse