Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Manažerské metody, vztah managementu, marketingu a informačního systému podniku

Manažerské metody, vztah managementu, marketingu a informačního systému podniku


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vztahem managementu, marketingu a informačního systému podniku. Jsou zde zobrazena obecná schémata informačního systému. Dále se autor zabývá teorií systémů a řízení, teorií informační, marketingovou a a teorií managementu. Další část je věnována informační strategii a integraci funkcí marketingu a managementu v informačním systému. Závěr pak pojednává o marketingu a marketingovém mixu. Pokračování textu najdete zde - Vybrané empirické metody a metody analýzy.

Obsah

1.
Základní schéma
2.
Teorie systémů a řízení
3.
Teorie informační
4.
Teorie marketingu
5.
Teorie managementu
6.
Informační strategie
7.
Integrace funkcí marketingu a managementu v informačním systému
7.1
Management
7.2
Jednoduché blokové schéma informačního systému
8.
Marketing
9.
Marketingový mix

Úryvek

„V praxi je možné tento abstraktní model přirovnat k účetnímu programu. Ten lze považovat za jednoduchý IS, avšak pojmem IS rozumíme především obecný integrující systém pokrývající celou informační potřebu organizace. Tedy nejen účetnictví ale i navazující moduly jako systém pro podporu rozhodovaní či modul komunikace elektronickou formou nebo WWW.
2) Je obrazem struktury organizace v návrhu IS. Samotný návrh je strukturován na jednotlivé dílčí systémy - hmotný a fyzikální, definuje jednotlivé prvky a fyzická propojení - řídící, definuje vazby a směry působení prvků v hmotném návrhu - informační, využívá vazeb k analýze a definici jednotlivých stavů a produkčních funkcí. Návrh IS je tedy reflexe struktury organizace do SW modelu IS.
3) IS obsahuje modul jehož členění a výstupy odpovídají požadavkům marketingu organizace.
Vstup dat je realizován obecně z účetního modulu, nástavbových modulů, jako např. systém pro podporu rozhodování, manažerský IS, komunikačních modulů (WWW, E-Mail), vnějšího prostředí - data získaná z veřejného výzkumu (dotazníky, rozhovory)
Modul pak nad těmito daty realizuje běžné i speciální funkce marketingu, tak jak jsou definovány v literatuře pod pojmem cíle marketingu.
4) Management je jedním z hlavních prostředků k dosažení záměru podnikání.
Obecně jsou důležité tyto úkoly managementu - vytvořit prostředí pro úspěšný chod organizace - vytvořit vizi - vytvořit tým - vést a řídit
Provedení a efektivnost těchto úkolů záleží na zvolené organizační struktuře. Tuto strukturu je nutné zobrazit v IS, tato fáze je definována jako informační reflexe. Hlavní znaky informační reflexe jsou - analýza současnosti, odhad budoucnosti pro oblast zákazníků a konkurence - jasná a jednoduchá struktura IS bez mrtvých větví - informační strategie.
Informační strategie se dále dělí na jednotlivé dílčí strategie - marketingová - co vyrábět, pro koho, za kolik, kde podnikat – trhy, v jakém prostředí – okolí, inovační - synchronizace kroků – použití matematického modelování, síťových grafů, výrobní - adaptibilita – sladění nabídky a poptávky v co nejkratším čase (problém re-alokace zdrojů).“

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0004.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Managment.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse