Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodováníKategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Teorie řízení vymezuje pojem rozhodování, stručně klasifikuje teorie rozhodování a popisuje prvky či strukturu rozhodovacích procesů. Nechybí pasáž o kvalitě a informačním základu rozhodování.

Obsah

1.
Co je rozhodování
2.
Dvě stránky rozhodování
3.
Deskriptivní a normativní teorie rozhodování
4.
Co jsou rozhodovací procesy a problémy
5.
Struktura rozhodovacích procesů
6.
Prvky rozhodovacího procesu
7.
Dobře a špatně strukturované rozhodovací procesy
8.
Kvalita (racionalita) rozhodování
9.
Informace pro rozhodování

Úryvek

"Co je rozhodování
Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování hospodářských jednotek. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si proto měli osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů či rozhodování.
Význam rozhodování se projevuje především v tom, že kvality a výsledky těchto procesů (především strategických rozhodovacích procesů, probíhajících na nejvyšších úrovních řízení organizací) ovlivňují zásadním způsobem efektivnost fungování a budoucí prosperitu těchto organizací. Nekvalitní rozhodování může být přitom jednou z významných příčin podnikatelského neúspěchu.
Dvě stránky rozhodování
Rozhodování, resp. rozhodovací procesy probíhajících na různých úrovních řízení organizací mají dvě stránky a to stránku meritorní (věcnou, obsahovou) a stránku formálně-logickou (procedurální). Meritorní stránka odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů, resp. jejich typů. V závislosti na své obsahové náplni se jistě vzájemně liší rozhodování o výrobním programu, rozhodování o kapitálových investicích, rozhodování o uvedení výrobku na trh a jeho marketingové strategii atd. Každý tento typ rozhodovacího procesu má své specifické rysy, které jsou zdrojem odlišností těchto procesů. Na druhé straně mají však jednotlivé rozhodovací procesy, resp. jejich typy, určité společné rysy a vlastnosti. To, co jednotlivé rozhodovací procesy spojuje, je určitý rámcový postup (procedura) řešení, odvíjející se od identifikace problému, vyjasňování jeho příčin, cílů řešení atd. až po hodnocení variantních řešení a volbu varianty určené k realizaci. Právě společné rysy rozhodovacích procesů, jejich procedurální a instrumentální stránka jsou předmětem studia teorie rozhodování.
Deskriptivní a normativní teorie rozhodování
V průběhu historického vývoje došlo postupně ke koncipování většího počtu teorií rozhodování, odlišných určitým způsobem pohledu na rozhodovací procesy. Odlišnosti teorií vyplývají též z jejich normativního, či deskriptivního charakteru. Normativní teorie se zaměřuje na poskytnutí návodů, jak řešit rozhodovací problémy, jaké modely a jakým způsobem je používat. Jde tedy o tvorbu určitých norem řešení rozhodovacích problémů, jejichž aplikace by umožnila dosažení žádoucí kvality rozhodování. Na rozdíl od normativní teorie jsou předmětem zájmu deskriptivní teorie již proběhlé rozhodovací procesy. Jde zde o deskripci, analýzu a hodnocení rozhodovacích procesů, jejich průběhu, základních prvků, předností a nedostatků aj."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507fd8c7c8c30.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Manazerske_rozhodovani.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse