Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Manažerské účetnictví a controlling, klasifikace nákladů - výpisky z přednášek

Manažerské účetnictví a controlling, klasifikace nákladů - výpisky z přednášek


Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou přednášku z hodiny manažerské účetnictví a controlling. Formou velmi stručných bodů je zachycena klasifikace nákladů ve firmě. Popsáno je nejen rozdělení, účelové a kalkulační členění nákladů, ale také náklady na změnu objemu produkce, náklady spojené s místem vzniku, i náklady ve vazbě na řízení a rozhodování. V závěru je charakterizován náklad a výnos.

Obsah

1.
Úvod
2.
Klasifikace nákladů
2.1.
Rozdělení nákladů dle kritérií (různý úhel pohledu)
2.1.1.
Druhové členění (z hlediska, jaký druh nám vzniká)
2.1.2.
Prvotní náklady (externí)
2.1.3.
Druhotné náklady (interní)
2.2.
Účelové členění
2.3.
Kalkulační členění
2.3.1.
Přímé náklady
2.3.2.
Nepřímé náklady
2.4.
Náklady na změnu objemu produkce
2.5.
Náklady spojené s místem vzniku
2.6.
Náklady ve vazbě na řízení a rozhodování
2.7.
Průměrné a celkové náklady
3.
Základní pojmy
3.1.
Náklad
3.2.
Výnos

Úryvek

"Manažerské účetnictví
- podstatou je oblast nákladů, sledovat nákladovost, výnosnost, základ. Kritériem je výsledek hospodaření – je rozdíl mezi výnosy a náklady, můžeme realizovat zisk nebo ztrátu
- je orientováno do oblasti nákladů, je to nákladové účetnictví
- úkolem je ve výkazech číst
Náklady: chovají se v různých situacích jinak

KLASIFIKACE NÁKLADŮ
- rozdělení nákladů dle kritérií (různý úhel pohledu)
1. Druhové členění (z hlediska, jaký druh nám vzniká), řadíme jednotl. Kategorie
- veškerou spotřebu, energie, suroviny
- odpisy
- mzdové náklady a náklady s tím související (odměny, sociální pojištění)
- finanční náklady – úroky za poskytnutý úvěr, poplatky za vedení účtu
- ostatní náklady
1.2 Prvotní náklady (externí)
- náklady spojené s úhradou české poště, spojené s elektrickou energií (elektrárna ČEZ)
1. 3 Druhotné náklady (interní)
- souvisí s interní spotřebou, dodavatelem je interní subjekt – dodavatel je podnikové středisko (vlastní trafostanice)

2. Účelové členění
2.1 Jednicové (náklady na jednici)
- stanovíme je na jeden kus, umíme stanovit na jednotku produkce
2.2 Režijní náklady
- neumíme stanovit na jednotku produkce, ale s realizací úzce souvisí

3. Kalkulační členění
- podstatou je uspořádat na kalkulační jednici abych uměla stanovit cenu
3.1 Přímé náklady
- přímo nám souvisí s kalkulační jednicí, umíme stanovit náklad na kalkulační jednici, souvisí s rozsahem produkce, souvisí s konkrétním výkonem (1 druh), např. přímé mzdy, ostatní přímé náklady
3.2 Nepřímé náklady
- nesouvisí s rozsahem produkce (s určitou výrobní kapacitou), nesouvisí s konkrétním druhem výkonu, např. správní režije, výrobní režije, odbytová režije "

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.
Zpracováno pro VŠ Podnikání - Ostrava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ac1eac4cbc5d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Manazerske_ucetnictvi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse