Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marie Kurelová: Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu - výtah z knihy

Marie Kurelová: Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu - výtah z knihy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát o publikaci autorky Marie Kurelové Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu. Nejdříve práce zahrnuje obsahový průřez publikace, poté je blíže rozebrána vyučovací zásada individuálního přístupu k žákům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsahový průřez publikace
3.
Vyučovací zásada individuálního přístupu k žákům
4.
Závěr

Úryvek

"2. Obsahový průřez publikace
Úvodní kapitoly knihy jsou zaměřeny především na vysvětlení pojmu didaktika, jejího předmětu, začlenění didaktiky mezi pedagogickými disciplínami.
Z pohledu potřeby řízení vyučovacího procesu je zdůrazněn význam osobnosti učitele. Rozebrána je struktura osobnosti učitele, hlavní funkce a úkoly jeho činnosti, s důrazem na interaktivní vztah učitel-žáci.
Blíže jsou specifikovány i prvky osobnosti žáka s jejich možným vlivem na průběh vyučovacího procesu.
Rozsáhlá část publikace je věnována cílům a to jednak cílům v regulativní činnosti učitele, ale i cílům v učební činnosti žáků..
Závažná je ta část publikace, kde se hovoří o vzdělávání, jakožto procesu osvojování poznatků, vytváření vědomostí, dovedností a rozvíjení tělesných a duševních schopností. Vysvětlena je dále teorie učebních plánů, učeních osnov, učebnic. Uvedeny jsou i cesty modernizace obsahu výchovně vzdělávacího procesu.
Pro studenty pedagogických fakult i ostatní zájemce o didaktiku je jistě velmi zajímavé přehledné uvedení vyučovacích zásad a metodických pokynů pro jejich uplatnění. Konkrétně jde o tyto vyučovací zásady:
• Zásada výchovného vyučování
• Zásada spojení teorie s praxí
• Zásada individuálního přístupu k žákům
• Zásada názornosti
• Zásada uvědomělosti
• Zásada aktivity
• Zásada přiměřenosti
• Zásada soustavnosti
• Zásada trvalosti

Další kapitoly knihy jsou věnovány vyučovacím metodám:
- Metoda slovní
- Metoda názorně demonstrační
- Metoda praktická

Na rozbor vyučovacích zásad a vyučovacích metod navazuje osvětlení pojmu vyučovací formy (individuální a hromadné).
Předposlední kapitola knihy se zabývá materiálními didaktickými prostředky. Jejich význam je zdůrazněn z pohledu praktického prosazení zásady názornosti ve vyučovacím procesu.
Závěr knihy je věnován tvořivosti (kreativitě) v práci učitele ."

Poznámka

Referát z pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: didaktika_vyucovaci_proces.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Didaktika_vyucovaci_proces.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse