Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing

MarketingKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka pojednává o základních prvcích marketingu a o všem, co obsahuje marketing. Dále také detailně rozebírá marketingové nástroje.

Obsah

1.
Základní podnikatelské koncepce
2.
Marketingový plán
3.
Průzkum trhu
4.
Nástroje marketingu
4.1.
Produkt
4.2.
Cena
4.3.
Distribuce
4.4.
Propagace

Úryvek

"Základní podnikatelské koncepce
1. Výrobní koncepce
- je založena na výrobních možnostech podniku - technický rozvoj a vysoká produktivita práce snižují ceny a zvyšují prodej
- podnik předpokládá, že kupující dává přednost hlavně nízkým cenám
- zdrojem zisku je zvýšený objem prodeje
- typickými představiteli této koncepce byli H. Ford a T. Baťa

2. Výrobková koncepce
- je založena na předpokladu, že kupující dává přednost kvalitnějším výrobkům
- podnik se soustřeďuje na technickou úroveň výrobků
- zdrojem zisku jsou vyšší ceny

3. Prodejní koncepce
- je založena na předpokladu, že výrobek se neprodává sám (i když je levný a kvalitní), je mnohem úspěšnější na trhu, pokud je podpořen reklamou
- zdrojem zisku je vysoký objem prodeje

při koncepcích 1, 2 a 3:
 je podnik uzavřen do sebe, uzavírá se před okolím
 konkurence je chápána jako nežádoucí, zbytečný faktor
 koncepce 1, 2 a 3 - spíše starší přístup

4. Marketingová koncepce
- vychází z potřeb zákazníků
- podle potřeb zákazníků podnik utváří nástroje marketingu
- je založena na současném uplatnění 2 principů:
• orientace na potřeby zákazníků - podnik se snaží potřeby poznávat, uspokojovat a ovlivňovat…, úspěšnější je ten podnik, který potřeby zákazníků uspokojí lépe než konkurence
• dosažení přiměřeného a dlouhodobého zisku - marketing spojuje cíle podniku s cíli zákazníků

5. Sociálně-marketingová koncepce
- podnik zohledňuje také potřeby celé společnosti, uvědomuje si dopady výroby a spotřeby na životní prostředí, etiku a sociální vztahy

při koncepcích 4 a 5:
 je podnik otevřený k okolí
 konkurence je hodnocena kladně - je motorem změn a měřítkem zdokonalování podniku

Marketingový plán
- podklady pro sestavení marketingového plánu:
1. stav trhu
- technika, technologie (pokrok)
- právní předpisy
- hospodářská a politická situace
- obyvatelstvo (počet, věk, vzdělání, kupní síla)
2. výběr cílové skupiny zákazníků (= segmentu trhu)
- každý zákazník má jiné potřeby -> je třeba najít skupiny zákazníků, se stejnými nebo podobnými potřebami = segment trhu
- segmentem trhu může být:
 věková skupina
 pohlaví
 sociální vrstva
 zeměpisná oblast
3. analýza konkurence
- konkurence:
a) cenová
b) necenová (konkurence v ostatních nástrojích marketingu)
- pozice produktu udává místo mezi ostatními produkty
- multibranding = jeden podnik nabízí produkty více značek, často určené pro jiné segmenty trhu (a jsou tedy i na jiné pozici)
4. analýza stavu podniku
- cíle podniku
- silné a slabé stránky podniku
- příležitosti, hrozby (z okolí)

Marketingová strategie
= způsob, jakým podnik bude působit na trhu a jak se vymezí vůči konkurenci
a) strategie při stimulaci trhu (= strategie vůči zákazníkům):
1. zvyšování spokojenosti zákazníků - základem pro prosazování podniku na trhu je - kvalita produktů, úroveň služeb, …
2. příznivé ceny - za nejdůležitější se považuje příznivá cena, je nutné snižovat náklady
b) strategie vůči konkurenci:
1. strategie vůdce trhu
2. strategie odvozená od vůdce trhu - podnik napodobuje produkty vůdce trhu, uspoří část nákladů
3. strategie odlišení - podnik se zaměřuje na odlišení svého podniku od vůdce trhu
4. strategie tržní mezery - podnik najde neobsazenou část trhu


Průzkum trhu
- informace potřebné pro sestavení marketingového plánu podnik získá průzkumem trhu
zjišťuje informace:
a) o produktech
- konkurenčních podniků (užitné vlastnosti, sortiment, prodej, …)
- vlastního podniku (přednosti a nedostatky podle zákazníků)
b) o konkurenci - u podniků, které se zabývají stejnou činností, se hodnotí, jaké používají marketingové nástroje
c) o spotřebitelích - proč, kdy a kde kupují zákazníci produkty podniku
d) o cenách - z ceníků, veletrhů a výstav, od obchodních partnerů

- informace lze získat:
1. studiem materiálu lze najít informace, které již byly zveřejněny v tisku, ve statistických ročenkách, na internetu, na veletrzích, …
2. samostatným zjišťováním se informace zjišťují poprvé dotazováním, nebo pozorováním

- výhoda samostatného zjišťování: získají se informace přesně na daný problém
- nevýhoda samostatného zjišťování: finančně i časově náročné
- u studia materiálu - naopak"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53559a9ae5d84.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_1.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse