Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Marketing - cvičebnice

Marketing - cvičebnice

Kategorie: Marketing

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Skripta jsou úvodem do marketingu. Zabývají se podstatou marketingu a jeho rolí ve společnosti. Charakterizují jeho prostředí. Popisují nejen marketingový výzkum, trh a cílený marketing, ale také chování zákazníka, i jednotlivé nástroje marketingového mixu. Závěr je věnován komunikaci a stimulování prodeje. Skripta mají povahu cvičebnice, obsahují množství cvičení, domácích úkolů, a otázek, které nejsou doplněny. Nechávají prostor pro vlastní poznámky.

Obsah

1.Podstata marketingu a jeho role ve společnosti
1.1.
Úvod do Marketingu
1.1.1.
Základní podnikatelské koncepce
1.1.2.
Marketingový trojúhelník
1.1.3.
Význam marketingu
2.Prostředí marketingu
2.1.
Vlivy vnitřní
2.1.1.
Funkce komunikační a informační
2.1.2.
Funkce koordinační
2.1.3.
Funkce analytická
2.2.
Vlivy vnější
2.2.1.
Konkurence
2.2.2.
Partnerské firmy
2.2.3.
Zákazníci
2.2.4.
Veřejnost
2.2.5.
Vlivy prakticky neovlivnitelné
3.Marketingový výzkum
3.1.
Marketingový informační systém
3.2.
Marketingový výzkum
3.2.1.
Definování problému
3.2.2.
Analýza situace
3.2.3.
Sběr informací (primárních)
3.2.4.
Analýza a interpretace informací
3.2.5.
Závěry a doporučení
3.3.
Techniky sběru dat (využívané při marketingovém výzkumu)
3.3.1.
Pozorování
3.3.2.
Dotazování
3.3.3.
Experiment
4.Trh a cílený marketing
4.1.
Pojem trh a jeho členění
4.2.
Rozdíl mezi cílovým a tržně nediferencovaným marketingem
4.2.1.
Tržně nediferencovaný marketing
4.2.2.
Tržně diferencovaný marketing
4.3.
Segmentace trhu a její výhody
4.3.1.
Kritéria segmentace
4.4.
Tržní zacílení
4.5.
Tržní umístění
5.
Chování zákazníka
5.1.
Osobní faktory
5.2.
Zastoupení životních stylů v populaci
5.2.1.
Osobní orientace
5.2.2.
Zdroje respondenta
5.2.3.
Psychologické faktory
5.3.
Proces nákupního rozhodování
5.3.1.
Typy nákupního chování
5.4.
Nákupní chování organizovaných kupců
5.4.1.
Domácnosti
5.4.2.
Organizace
6.Jednotlivé nástroje marketingového mixu
6.1.
Dělení výrobků
6.2.
Spotřební zboží
6.3.
Kapitálové statky
6.3.1.
Výrobní sortiment
6.3.2.
Značka výrobku
6.3.3.
Služby (spojené s prodejem výrobků)
6.3.4.
Výrobek a jeho životní cyklus
6.4.
Cena a cenová politika
6.4.1.
Stanovení úrovně cen
6.4.2.
Určení metody pro tvorbu ceny
6.4.3.
Stanovení cen nových výrobků
6.4.4.
Stanovení pravidel pro cenové změny
6.4.5.
Stanovení pravidel pro slevy a srážky z ceny
6.5.
Zvláštní kategorie cenové politiky = exportní cena
6.6.
Cenové výzkumy
7.
Komunikace a stimulování prodeje
7.1.
Model AIDA
7.2.
Jednotlivé formy marketingové komunikace, které lze pro sdělení použít
7.2.1.
Podpora prodeje
7.2.2.
Publicita
7.2.3.
Přímý marketing
7.2.4.
Sponzoring
7.2.5.
Osobní prodej
7.3.
Distribuce a distribuční politika
7.3.1.
Typy a funkce prodejních cest
7.3.2.
Formy prodeje
7.3.4.
Distribuční strategie
7.3.5.
Distribuční systémy
7.3.6.
Prodej výrobků u velkoobchodu

Úryvek

Úvod do Marketingu

Dříve byla situace na trhu jednoduchá. Existovali pouze drobní živnostníci, kteří velice dobře znali přání a potřeby svých zákazníků.
tento kontakt však byl narušen v momentě, kdy se rozvinula průmyslová výroba

Přestože cena při této výrobě byla daleko příznivější, výrobky byly jednotvárné a nevyhovovaly každému. Ze zákazníků se stala skupina neznámých spotřebitelů, s nimiž výrobci vůbec nepřicházeli do styku.
- po čase tedy vznikl na trhu problém a tím byla nadvýroba (nevyhovující výrobky zůstávaly v obchodech)

Tento problém tedy přinutil výrobce, aby začali s trhem (a zejména se zákazníky) spolupracovat.
- a tak postupně vznikl marketing (jako průzkum trhu), který se snažil optimálně spojit požadavky podnikatelů a kupujících

Vývoj marketingu a jeho metod však zastavila 2. světová válka a zejména situace po ní, kdy byl na trhu nedostatek prakticky všeho a marketing tak ztratil smysl.
plně se začal znovu rozvíjet až na přelomu 50. a 60.let

Současná charakteristika marketingu:
----------------------------------------

Základní podnikatelské koncepce

V současnosti se podniky opírají o různé koncepce řízení:
1) výrobní koncepce
2) prodejní koncepce
3) výrobková koncepce
4) marketingová koncepce

Toto rozlišení provedl americký expert na marketing Philip Kotler.

Výrobní koncepce
Hlavním cílem podniku při uplatňování této koncepce je růst produktivity.
ten má sebou přinést zejména snižování nákladů na jednotku produkce a tím pádem i snížení ceny
cena je tedy pro výrobce hlavním faktorem při ovlivňování zákazníka

Proto se firma orientuje zejména na své výrobní schopnosti, tedy na výrobní zařízení a materiály.
Problém:

Příklad:

Marketingová koncepce
Při uplatňování této koncepce hraje hlavní roli zákazník a obousměrná komunikace s ním:

Firma se snaží pochopit zájmy a potřeby zákazníků a následně jim svůj výrobek přizpůsobit.
Firemní zákazníci se na základě této koncepce dělí na:
a) nové zákazníky (potenciální)
b) zákazníky, kteří koupi opakují
Přestože je získávání nových zákazníků předpokladem pro růst firmy, je pro ni nesmírně důležité udržet si i spokojené zákazníky, které s sebou přinášejí tyto výhody:
---------------------------

Aby tato koncepce mohlo být použita, předpokládá se individuální přístup k trhu (ideální by bylo uspokojit každého zákazníka samostatně, což je ale nemožné) – proto je uplatňován tzv. CÍLOVÝ MARKETING.tzn. je vytipován „cílový trh“, který vykazuje určité společné znaky (věk, pohlaví, příjem apod.) a pro tuto skupinu je pak vytvořen specifický marketingový mix

Cvičení č. 1: Porovnejte prodejní a marketingovou koncepci z těchto hledisek:
1) zaměření koncepce (na co klade důraz)
2) přístup k trhu
3) způsob výroby
4) plánování (z časového hlediska)

Marketingový trojúhelník
Naznačuje základní vztahy na trhu, které je třeba respektovat. Přestože je při uplatňování marketingové koncepce kladen důraz zejména na zákazníka, musí podnik brát v potaz také přítomnost konkurence na trhu.
tzn. všechny aktivity podniku jsou vnímány současnými i potenciálními zákazníky pouze v porovnání s konkurencí

Zákazníky ovlivňuje svými požadavky činnost podniku. Jeho schopnost vyhovět jim v co největší míře a získat tak výhodné postavení mezi ostatními podniky působícími v dané oblasti. Tuto snahu všech podniků nazýváme konkurenční boj.

Cvičení č. 2: Zkuste se zamyslet, jaké prvky je třeba sledovat u jednotlivých subjektů marketingového trojúhelníku:
1) u zákazníka se sleduje:"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 57 stran. Práce obsahuje tabulku.
Určeno pro studenty obchodních akademií, či jinak ekonomicky zaměřené střední školy. Autorem je Mgr. Dagmar Sluková ve spolupráci s Lucií Stránskou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14858
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse