Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingová strategie a její vytváření

Marketingová strategie a její vytváření


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje jednotlivé typy marketingových strategií. Poté se již zabývá postupem jejich vytváření. Uvádí také faktory, které je ovlivňují. Zde naleznete předchozí díl Manažerské metody, význam kontroly, nejdůležitější druhy a formy, aplikace fází kontrolního procesu na známý problém, zajišťování účinnosti kontroly nebo následující část práce - Představa dokonalého podniku.

Obsah

1.
Marketingová strategie
1.1
Interní marketingová strategie
1.2
Externí marketingová strategie
2.
Postup vytváření marketingové strategie
2.1
Stanovení si poslání
2.2
Analýza situace podniku
2.3
Analýza strategických alternativ
2.4
Výběr a segmentace cílového trhu
2.5
Sestavení Marketingová cílů
2.6
Činitelé ovlivňující strategii

Úryvek

“Postup vytváření mtg strategie
1. stanovení si poslání = základní formulace cílů, na jejímž základě se vytváří jakékoliv aktivity organizace, na jeho základě se pak management ve spolupráci se zaměstnanci vytvoří „mission statement“, což je prohlášení o cílech
2. analýza situace podniku - marketéři tak získávají přehled o různých faktorech, které ovlivňují schopnost vytvořit vztahy se zákazníky - užívá se tzv.SWOT analýza
Strengths – silné stránky, interní faktory organizace, které uspokojí zákazníky lépe než konkurence - kapitálová síla, výkonný management, kapacita vývoje, technická úroveň strojů a zařízení
Weaknesses – slabé stránky, interní faktory, které znemožňují dosažení úrovně
konkurence v uspokojení zákazníků - zastaralé technologie, nízká kvalita,
zadluženost, nízká kvalifikace, špatný image, dlouhá doba inovací
Opportunities – příležitosti, externí situace, které nabízejí potencionální zlepšení
schopnosti organizace uspokojit zákazníky
Threaths – hrozby, externí problémy, které mohou potencionálně ohrozit schopnost
podniku uspokojit zákazníky
Profil podniku z hlediska silných a slabých stránek - postavení na trhu, finanční síla podniku, technické vybavení (stáří, úroveň), zvládnutí klíčových technologií, úroveň organizační struktury, stupeň známosti výrobků, image podniku, respektování přání zákazníka, úroveň kvality (reklamace, srovnání), spolehlivost výrobků, služby zákazníkům (servis, informace, předprodejní aktivita), poměr cen a služeb, úroveň vedoucích pracovníků, úroveň prodeje, prostředí, jednání se zákazníkem, úroveň zaměstnanců podniku, intenzita a kvalita propagace (interval, nápaditost, vyřizování zakázek (pohotovost), cenová politika, slevy, podmínky prodeje (splátky, hotově, šeky, doprodeje, výprodeje), postavení v distribučním kanálu (vlastní prodejny, univerzální prodejny, rozmístění).
Ze silných stránek se vyberou konkurenční výhody, ale pozor! Ne všechny silné stránky jsou konkurenční výhodou produktu, neboť nemusejí být v konkurenčním boji významné.
3. Analýza strategických alternativ - užívá se např. Bostonská matice růstu, která hodnotí různé produkty podniku (portfolio) či divize z hlediska růstu trhu a podílu na něm."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0008.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Market_strategie.DOC (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse