Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingový informační systém (MIS)

Marketingový informační systém (MIS)


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce definuje informaci, marketingový informační systém a způsoby odkud a jak získávat a analyzovat informace. Popisuje také metodiku jejich předávání a konstrukci vlastních manažerských informačních systémů.

Obsah

1.
Informace
2.
Struktura marketingového informačního systému
3.
Marketingové zpravodajství
4.
Analýza informací
5.
Marketingový výzkum
6.
Tvorba MIS
7.
Inventura informačních potřeb
8.
Stanovení zdrojů informací a způsobu jejich získání
8.1
Dělení zdrojů
8.1.1
Z hlediska charakteru zdrojů
8.1.1.1
Primární zdroj
8.1.1.2
Sekundární zdroje
8.1.1.3
Konkurenční zdroje
8.1.2
Z hlediska vztahů zdrojů podniku
8.1.2.1
Externí
8.1.2.2
Interní
9.
Předávání informací
10.
Marketingový výzkum
10.1
Metodika marketingového výzkumu
10.1.1
Orientační analýza
10.2
Vytvoření plánu výzkumného projektu
10.2
Typy údajů, které budou shromažďovány
10.2.1
Z hlediska zdrojů dat
10.2.2
Z hlediska času
10.2.3
Z hlediska možnosti vyjádření
10.2.4
Způsob jejich sběru

Úryvek

“STRUKTURA MARKETINGOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Vnitřní systém informací, ten obsahuje: významné hospodářské údaje (tržby, obrat, náklady, zisk…), základní údaje o všech účastnících trhu (dodavatelé, zákazníci,…), zdroje MIS: účetnictví, statistika, operativní evidence, záznamy obchodních oddělení

Marketingové zpravodajství: eviduje a uspořádává všechny informace o vnějším okolí podniku, jde o informace, které jsou k dispozici z mimopodnikových zdrojů, jsou to běžně dostupné informace, např. z různých médií (statistiky, právní vyhlášky, normy, časopisy, noviny, sdělovací prostředky …)
Analýza informací: jde o analýzu informací, které plynou z každodenní běžné činnosti pracovních podniků na různých stupních řízení
Marketingový výzkum: cílevědomý proces, získávání konkrétních informací, které nelze získat z předchozích částí MIS a chybí pro marketingové rozhodnutí

TVORBA MIS
Inventura informačních potřeb
- musí začít dotazováním manažerů na to jaké informace použít¨
- analýza, zda jsou tyto informace nutné
- zda existuje dostupný zdroj
- zjištění nákladů na získané informace

stanovení zdrojů informací a způsobu jejich získání
- zde je nutno rozhodnout o zdroji informací
- jaká je její kvalita, spolehlivost, aktuálnost ve vztahu k ceně, případně možnosti získání
- dělení zdrojů
z hlediska charakteru zdrojů
a. primární zdroj – využíván k získání informací, které zatím nebyli publikovány, tyto informace si musíme získat sami
b. sekundární zdroje představuje běžně dostupně zdroje informací (inzeráty, prospekty, veletrhy…)
c. konkurenční zdroje představují možnosti získání informací (prim.sek.) za úplatek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47fba0302e286.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MIS.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse