Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Mechanicismus a indukce, dedukce - tahák

Mechanicismus a indukce, dedukce - tahák


Kategorie: Fyzika, Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný tahák do filozofie a částečně i do fyziky je formulován formou otázek a krátkých odpovědí, které jsou mnohdy psány ve zkratkách. Autor se zabývá mechanicismem, formuluje Oswaldovu teorii o vysvětluje zákonitosti termodynamických procesů. Sleduje rozdíly mezi elektrodynamikou a mechanicismem. V závěru se objevuje vysvětlení rozdílů mezi deduktivními a induktivními postupy.

Obsah

1.
Vztah mezi mikro a makro procesy
2.
Mechanicismus
3.
Oswaldova teorie o vztahu mezi energií a pohybem částic
4.
Zákonitosti termodynamiky
5.
Einsteinovo pojetí vztahu mezi pohyby molekul a termodynamických procesů
6.
Newtonova dynamika a termodynamika
7.
Světelné záření podle Planka
8.
Deduktivní postupy
9.
Induktivní postupy

Úryvek

"Jaký je vztah mezi makro a mikro procesy?
-makroprocesy se nedají převést na mikroprocesy=NEREDUKOVATELNOST
-nelze tyto procesy zákonitě oddělit=NEODDĚLITELNOST
Které fyz. jevy dokazují omezenost mechanicismu nebo jej vyvrací?
-Mechanicismus=převedení makro na mikro svět
-mech. procesy jsou vratné, šíření tepla není vratné
-námitka s chaotických pojmů nelze vytvářet řád (autor proti mechanicismu)
-Př. Tyč (částice konstantní) když se jí dotýkáme tak se částice pohybují-šíří se od strany-oteplení tyče-stejná teplota
Formulujte Oswaldovu teorii vztahem mezi energií a pohybem částic. proč ji autor odmítá, protiklad k mechanicismu?
-energii lze oddělit-vlastnosti nemohou být atomů, př. atom není zelená ale skupina atomů muže mít zelenou strukturu
-energie a hmota spolu nesouvisí (autor nesouhlasí-jsou spojené)př.nelze teplo převést na molekuly-molekuly se chovají chaoticky-ale nelze je oddělit od sebe
-chaos-mikrosvět,nemužem předpovědět pohyb částečky, zákonitosti-makrosvět (mezi makro a mikro procesy není žádný vztah podle autora)
Jak souvisí Darwin. teorie se vztahem dynamických (mikro) a termodym(makro)proces.
-druh se nemění, jak se chovají molekuli tak se chová individuum-individuum se má k druhu jak molekula k makro procesu-individua mutují,ale nemají žádnou spojitost s pohyb. Zákony -mutace vymře
Jaké jsou zákonitosti termodynamiky? zahřátí tělesa od teplejšího k studenějšímu tam i zpět
Nevratné-pouze tam, liší se od mechanických,pravděpodobnost - stavy spějí od méně pravděpodobných k pravděpodobným nikoliv naopak, převoditelné(závislé na mech. a dynam.)
Jaké je Einsteinovo pojetí vztahu mezi pohyby molekul a term. procesů,mezi autory?
Oswald-pohyb molekul nesouvisí s teplem, není vztah mezi vlastnosti celku a molekul
Newton-vlest.celku jsou promítnutím částic jednotlivců
Einstein-odmítá oswalda a mechanicisty-procesy jsou svázané, neoddělitelné
Shodují se marx.a einsteinova kritéria o realitě atomů?
-odchylka atomů z dráhy-dukaz že atomy mají fyzik. Realitu (i E.),ale Marx nerespektuje procesy molekuly se hýbou i bez těles
Fotony
Jaký je vztah mezi Newtonovou dynamikou a termodynamikou?
-termodyn.je něco víc jak dynamika, ale nelze vysvětlit mechanicky
-Spojení molekul – bytost (mechanicismus)-nelze takto vysvětlit u termodyn.jevů
Jaký je vztah mezi elektrodynamikou a Newton. mechanicismem?
-nejsou slučitelné, elektrodynamika nelze vysvětlit dynamicky-Newton nemá nárok
Co je světelné záření podle Planka. V čem se liší od Einsteina?
Plank-dělí světlo na kvanta, která nají částicovitou strukturu=korpuskulární(pohlcování a uvolňování světla), Einstein doplňuje Planca – KVANTA=dále nedělitelné částice"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d442ce3237c7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Mechanicismus_indukce_tahak.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse