Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mechanické kmity

Mechanické kmity


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou mechanické kmitání (mechanické oscilátory, frekvence, úhlová frekvence, rázy, rezonance). Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Kmitavý pohyb
2.
Mechanický oscilátor
2.1.
Perioda
2.2.
Frekvence
3.
Harmonický pohyb
4.
Úhlová frekvence
5.
Princip superpozice
6.
Mechanický oscilátor
7.
Rezonance

Úryvek

"KMITAVÝ POHYB (mechanické kmitání) je po pohybech přímočarých a křivočarých třetím základním typem pohybu, s níž se setkáváme jak v přírodě, tak v technické praxi. Je to periodický pohyb kolem rovnovážné polohy. Příklady kmitavých pohybů jsou pulsování srdce, chvění bubínku ucha při příjmu zvuku, kyvadlo v pendlovkách, píst v automobilu, vysílání a příjem signálů rozhlasu a televize, …
Základním pojmem je MECHANICKÝ OSCILÁTOR: Mechanický oscilátor je zařízení, které volně kmitá (bez vnějšího působení).
Kmity mechanického oscilátoru (i libovolného periodického pohybu) lze charakterizovat pomocí PERIODY (doby kmitu) T (doba, za níž proběhne 1 kmit a oscilátor dospěje do stejné polohy jako v počátečním čase) nebo FREKVENCE (kmitočtu) f, který je dána počtem kmitů za jednu sekundu.
Kmitavý pohyb, jehož časový diagram má podobu sinusoidy nebo kosinusoidy, nazýváme jednoduchý kmitavý pohyb nebo HARMONICKÝ POHYB.
Vztah pro okamžitou výchylku najdeme srovnáním kmitavého pohybu s pohybem po kružnici. Úhlová rychlost ω, kterou známe z rovnoměrného pohybu po kružnici, se mění na veličinu nazývanou ÚHLOVÁ FREKVENCE.
Ze vzorce pro rychlost plyne, že největší rychlost má bod v rovnovážné poloze a nulovou v maximální výchylce. Zrychlení kmitavého pohybu má v každém okamžiku opačný směr než okamžitá výchylka."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy, vzorce a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e04e9691a52.zip (431 kB)
Nezabalený formát:
Mechanicke_kmity.pdf (458 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse