Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mechanické vlnění a akustika

Mechanické vlnění a akustika


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou mechanické vlnění a akustika (vlastnosti mechanického vlnění, jeho skládání, ohyb, lom a odraz, zvuk a jeho vlastnosti). Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Mechanické vlnění
2.
Vlnění příčné
3.
Vlnění podélné
4.
Vlnění stojaté
5.
Vlnění postupné
6.
Vlnová délka
7.
Interference vlnění
8.
Vlnoplocha
9.
Huygensův princip
10.
Zákon odrazu
11.
Zákon lomu
12.
Ohyb vlnění
13.
Zvuk
14.
Tón
15.
Hluk

Úryvek

"MECHANICKÉ VLNĚNÍ je děj, při němž se kmitání šíří pružným látkovým prostředím (kmitání jedné částice se vzájemnými vazbami přenáší na částice další). Šíření vln není spojeno s přenosem látky, přenáší se jím však energie.
 Rozeznáváme vlnění příčné a podélné. Během VLNĚNÍ PŘÍČNÉHO kmitají hmotné body pružného prostředí kolmo na směr šíření. U PODÉLNÉHO VLNĚNÍ kmitají hmotné body ve směru šíření vlnění a je typické pro tělesa (všech skupenství), která jsou pružná při změně objemu (tj. při stlačování a rozpínání). Pokud se vlněním energie nepřenáší, mluvíme o VLNĚNÍ STOJATÉM, jinak se jedná o VLNĚNÍ POSTUPNÉ.
 VLNOVÁ DÉLKA je vzdálenost, do které se vlnění rozšíří za PERIODU T kmitání zdroje vlnění. Je to také vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází.
 Postupné mechanické vlnění popisujeme vztahem, který umožňuje určit okamžitou výchylku v každém bodě řady, kterou se vlnění šíří. Tato výchylka závisí nejen na čase t, ale také na vzdálenosti x od zdroje vlnění. Kmitání zdroje vlnění je popsáno rovnicí (1). Jestliže se harmonické postupné vlnění šíří rychlostí v, dospěje do bodu M za dobu x/v. O tuto dobu je kmitání bodu M opožděno oproti zdroji. Zohledněním této skutečnosti a dalšími drobnými úpravami dostáváme ROVNICI POSTUPNÉ VLNY (2)."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy, vzorce a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e0508f85c6a.zip (734 kB)
Nezabalený formát:
Mechanicke_vlny_a_akustika.pdf (784 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse