Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mentální mapy v aktivizujícím vyučování

Mentální mapy v aktivizujícím vyučování

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato závěrečná práce se zabývá využitím myšlenkových map při tvorbě příprav v předmětu IKT na SŠ. Popisuje metody a pojetí výuky. Věnuje se aktivizujícím metodám. Hledá východiska a důvody tohoto druhu výuky, uvádí jejich členění a příklady. Zmiňuje způsoby zapojení studentů do výuky. Definuje mentální mapu i její princip.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojetí výuky
3.
Metody výuky
4.
Aktivizující metody
4.1.
Východiska a důvody aktivizující výuky
4.2.
Členění aktivizujících metod
4.3.
Příklady aktivačních metod
4.4.
Zavádění aktivizujících metod do výuky
4.5.
Zapojení studentů do výuky
5.
Mentální mapování
5.1.
Princip mentální mapy
5.2.
Definice mentální mapy
5.3.
Tvorba mentální mapy
5.4.
Mentální mapa a analogram
6.
Mentální mapy ve vyučování
6.1.
Podmínky realizace
6.2.
Využití mentální mapy učitelem
6.3.
Mentální mapování a žák
6.4.
Vhodnost tématu pro mentální mapy
6.5.
Mentální mapa jako součást aktivizujících metod
7.
Závěr
7.1.
Mentální mapy a aktivizující vyučování na střední škole
7.2.Zhodnocení

Úryvek

"Pojetí výuky

Cílem vzdělávacího a výchovného procesu je připravit jedince pro život v současné společnosti s ohledem na jedinečnost a vizi osobnosti a společnosti. Společnost, do níž vstupujeme, je a bude společností založenou na znalostech, dovednostech a informacích.
Klasická vyučovací hodina založená na výkladu a přednášení nevede studenty k analytickému a tvořivému myšlení, které je od nich požadováno v reálném životě. V současné době dochází ke změnám a k modernizaci vyučování. Tyto změny vycházejí z rozboru procesu učení i procesu řízení učebních činností žáků učitelem. Hledají se nové cesty, jak zvýšit účinnost vyučování a zároveň rozvíjet u žáků klíčové kompetence, obsažené v nových kurikulárních dokumentech ( rámcových vzdělávacích programech). Potřeba rozvoje klíčových kompetencí v kontextu celoživotního vzdělávání je zdůrazňována i v mezinárodních dokumentech souvisejících s uplatňováním společných přístupů ke vzdělávání v rámci evropské unie .
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky, sledovat pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Měli by se naučit samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Využívání svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení by se mělo stát samozřejmostí každého jednotlivce. V dnešním světě informačních a komunikačních technologií je nutností , aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením a využívali adekvátní zdroje informací a uměli s nimi efektivně pracovat .
Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.
Při vyučování je nutno vytvářet podmínky pro překonávání tradičního pojetí výuky a přispívat k rozvoji osobnosti všech žáků, a to nejen v oblasti poznávacích schopností, ale také v oblasti afektivní, etické i psychomotorické.
Tradiční, slovně názorné pojetí vyučování preferuje verbální stránku. Chybí zde proces vlastního hledání, objevování a zmocňování se poznatků, je nedoceněna žákova samostatná myšlenková i praktická činnost. Žáci si osvojují poznatky jako hotové produkty, jako slova, věty, teorie, za nimiž nemají často žádné konkrétní představy. S pojmy umí verbálně operovat (vyjmenovat, přiřadit letopočet), ale už méně chápou podstatu věcí, vztahy a souvislosti. Předávání hotových poznatků vede k nekritickému přejímání a reproduktivnímu myšlení, k absenci vlastních názorů, úsudků a přístupů. To přináší nebezpečí snadné ovlivnitelnosti a manipulovatelnosti autoritami různého druhu.
Škola současnosti přestává být institucí, která plní pouze informační a vzdělávací funkci. Tím se mění postavení učitele v procesu řízení vyučování. Jeho hlavní úloha vychází ze základních cílů, formulovaných v kurikulárních dokumentech, a ze současného pojetí vzdělání – přispívat k celkové kultivaci osobnosti dítěte a mladého člověka, k osvojování základních kulturních dovedností jako nástrojů dalšího vzdělávání, k rozvoji zájmu o školu, o poznávání a vzdělávání vůbec. Učitel by měl především naučit žáka učit se. Jednou z možností jak transformovat soustavu poznatků a činností, které si mají žáci ve vyučování osvojit v podobě vědomostí a dovedností, jsou aktivizující metody ve výuce. "

Poznámka

Tato práce obsahuje obrázky a grafy. Čistého textu je v práci cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse