Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Metoda analýzy projevů a důsledků poruch (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA)

Metoda analýzy projevů a důsledků poruch (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA)


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje modely, kvůli kterým byla tato metoda vyvinuta a popisuje její využití. Dále podrobně popisuje postup při její aplikaci.

Obsah

1.
Metoda FMEA
2.
Postup metody FMEA
2.1
Vytvoření týmu pro aplikaci FMEA
2.2
Volba objektu zkoumání a zpracování jeho funkčního schématu.
2.3
Analýza rizika
2.4
Ohodnocení rizika.
2.5
Přijetí opatření ke zlepšení a kvantifikace rizika po změně.

Úryvek

"1) Vytvoření týmu pro aplikaci FMEA
Komplexnost problému předpokládá vytvoření interdisciplinárního týmu vedeného zkušeným moderátorem schopných usměrňovat průběh při konfliktech zájmů.

2) Volba objektu zkoumání a zpracování jeho funkčního schématu
V tomto kroku je potřeba:
• vytvořit přehled prvků systému, popsat funkce každého prvku a vazby mezi prvky,
• určit minimální požadovaný stupeň splnění funkcí systému (resp. hranice přijatelnosti) a jeho prvků,
• specifikovat vnitřní a vnější podmínky, v nichž systém funguje, včetně charakteristiky vlivu lidského činitele.
Ke znázornění modelu systému lze využít některých grafických technik (např. vývojových diagramů). Při popisu funkcí a definování hranic přijatelnosti je velmi užitečná metodika funkční analýzy (součást hodnotové analýzy).


3) Analýza rizika
Pro jednotlivé prvky systému se identifikují:
• všechny možné typy poruch,
• jejich příčiny,
• jejich důsledky.

Analýza začíná výběrem nejnižší úrovně systému. U ní se vytvoří přehled všech možných projevů poruch, které mohou nastat u každého prvku na této úrovni. Prvky jsou posuzovány jednotlivě a po řadě a důsledek poruchy každého z nich je považován za projev poruchy na vyšší hladině systému. Tak se postupuje stále výš až po identifikaci důsledků pro systém jako celek. Projevy a důsledky poruch se formulují v uživatelské terminologii.

V tomto kroku je vhodné uplatnit brainstorming propojený s technikami analýzy příčin a následků (např. známý Ishikawův diagram rybí kosti). U aplikace v logistice se nabízí pro odhadnutí důsledků poruch využít počítačové simulace toku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454786af9671a.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Fmea.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse