Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metoda názornosti v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Metoda názornosti v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi kusá práce informuje o uplatnění metody Jana Amose Komenského, o metodě názornosti. Zdůrazňuje důležitost a funkcích této metody při vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Úryvek

"Túto metódu vymyslel Ján Amos Komenský v XII. Storočí, keď tvrdil, že „Orbis sensualim pictus“ – každému novému slovu zodpovedá príslušná vec, zobrazená na doprovodnom obrázku. Vyjadruje požiadavku, aby žiak získavala nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky na základe konkrétneho zmyslového vnímania predmetov a javov. To pre žiakov a mentálnym postihom platí niekoľkonásobne viac v porovnaní s bežnými žiakmi. Názornosť má rôzne funkcie – podieľa sa na príprave žiakov na aktívne osvojovanie učiva, podieľa sa na vzbudení záujmu, motivácii, slúži ako zdroj poznatkov, zabezpečuje konkrétnosť, vecnosť, konkretizuje a ilustruje obsah učiteľových slov, uľahčuje a urýchľuje proces poznávania. Nie je však dobré preceňovať túto zásadu, nakoľko u MP žiakov to môže spôsobiť rozptyl pozornosti, zbrzdiť proces abstrakcie, zovšeobecňovania vytvárania pojmov. Rešpektovanie a uplatňovanie tejto zásady prispieva k osvojeniu si poznatkov žiakmi a k rozvíjaniu ich poznávacích funkcií, procesov a spôsobilosti. Pri rôznych diagnózach MP obrazotvornosť dieťaťa nie je tak vyvinutá ako u bežného mozgu, ktorý je z hľadiska medicínskeho v normálnom stave. Keďže obrazotvornosť sa viaže na abstraktné myslenie, žiak s MP tú abstrakciu nemá nastavenú tak, aby mohol pracovať samostatne. Z toho vyplýva, že názornosť pre žiaka s mentálnym postihom alternuje obrazotvornosť, z čoho automaticky vyplýva pre učiteľa nevyhnutnosť, ktorý pracuje s takými žiakmi, vyrábať množstvo učebných pomôcok svojpomocne, vzhľadom na osobitné vzdelávacie potreby žiaka. Táto metóda vyžaduje, aby učiteľ ku každej pomôcky priradil vzdelávaciu terminológiu a heslovite opäť názorným spôsobom vyjadril spojitosť medzi termínmi. Táto metóda umožňuje žiakovi bez zaťaženia myslenia mechanicky osvojiť si pojmy a súvislosti."

Poznámka

Práce je v rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d493b09876fe.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Metoda_nazornosti_v_edukaci_zaku_MP.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse