Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Metodologie a statistika - otázky ke zkoušce

Metodologie a statistika - otázky ke zkoušce

Kategorie: Statistika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky zpracovávají témata z metodologie a statistiky. Charakterizují základní pojmy, definují výzkum a jeho typy, věnují se výzkumnému procesu, výzkumné otázce, hypotézám a jejich formulacím. Zabývají se náhodnými i nenáhodnými výběry, úrovněmi měření, rentabilitou, validitou a metodami získávání dat. Charakterizují také rozhovor a dotazník, uvádí členění statistiky a její pojetí, všímají si jednorozměrného i vícerozměrného rozdělení. Seznamují s mírami polohy, variability, tvaru a také s korelací či statistickou indukcí. Závěrečné kapitoly se soustředí na problematiku normálního rozdělení, testování a na významnost korelace.

Obsah

1.
Charakteristika pojmů
1.1
Metodologie
1.2
Metoda
1.3
Teorie
1.4
Věda
2.
Výzkum
2.1
Vědecké zkoumání – výzkum
2.1.1
Podoby
2.2
Kvantitativní vs. kvalitativní
3.
Výzkumný proces, struktura a projekt výzkumu
4.
Výzkumná otázka, zdroje námětů
5.
Hypotézy, vztah teorie a hypotéz
5.1
Formulace hypotéz
6.
Pojem proměnné, typy proměnných ve výzkumu
7.
Populace a vzorek
7.1
Náhodné výběry
7.2
Nenáhodné výběry
7.3
Postup při výběru výzkumného vzorku
8.
Měření a úrovně měření
8.1
Charakteristiky jednotlivých stupnic
9.
Reliabilita a validita
9.1
Zjišťování reliability
9.2
Zjišťování validity
10.
Metody získávání dat
10.1
Základní rozdělení metod
11.
Rozhovor a dotazník
12.
Pozorování, experiment
13.
Pojetí statistiky
13.1
Popisná statistika
13.2
Induktivní statistika
14.
Jednorozměrné rozdělení
14.1
Jednorozměrná distribuce
14.2
Rozdělení četností
15.
Míry polohy
15.1
Aritmetický průměr
15.2
Medián
15.3
Modus
15.4
Míry polohy – příklady
16.
Míry variability
16.1
Variační rozpětí
16.2
Kvartilové rozpětí
16.3
Rozptyl
16.4
Směrodatná odchylka
16.5
Variační koeficient
16.6
Koeficient disperze
16.7
Příklad
17.
Míry tvaru, šikmost a špičatost
18.
Dvourozměrné rozdělení
18.1
Charakteristika, typy vztahů
18.2
Možnosti prezentace
18.3
Tabulkové vyjádření
18.4
Explanační interpretace dvojrozměrné tabulky
19.
Korelace
19.1
Korelační koeficient
19.2
Pearsonův korelační koeficient
19.3
Koeficient pořadové korelace – Spearmanův
20.
Statistická indukce
20.1
Skupinový výběr
20.2
Rozsah výběru
20.3
Základní soubor
21.
Teoretická rozdělení, normální rozdělení
21.1
Některá diskrétní rozdělení pravděpodobnosti
21.2
Spojitá náhodná veličina
21.3
Některá spojitá rozdělení pravděpodobnosti
21.4
Gaussovo rozdělení
21.5
Vlastnosti normálního rozdělení
21.6
Gaussova křivka
21.7
Hodnoty normálního rozdělení, hustota
21.8
Testování korelačního koeficientu
21.9
Tabulkové kritické hodnoty r
22.
Testování statistické významnosti
22.1
Odchylky náhodné
22.2
Nulová hypotéza
22.3
Hladina významnosti
22.4
Testovací kritérium
22.5
Postup při testování
22.6
Chyby testu
23.
Statistické testy, parametrické a neparametrické testy
23.1
Třídění testů významnosti
23.2
Parametrické testy
23.3
Neparametrické testy
24.
Testování rozdílů v nezávislých a závislých výběrech
24.1
T-test pro nezávislé výběry
24.1.1
Příklad
24.2
T-test pro závislé výběry
24.2.1
Příklad
25.
Významnost korelace, testování závislosti normálních proměnných
25.1
Korelace
25.2
Korelační koeficient
25.3
Pearsonův korelační koeficient
25.4
Koeficient pořadové korelace
25.5
Regresní a korelační analýza
25.6
Závislost může být
25.7
Korelační analýza
25.8
Test nezávislosti veličin x a y

Úryvek

"20. Statistická indukce, základní soubor a výběr
Statistická indukce - znamená rozšíření závěrů, které jsme získali zpracováním určitého počtu výsledků tvořících výběrový soubor, na základní statistický soubor.

Pojmy výběr a základní soubor odpovídají pojmům část a celek
• základní soubor (populace) – soubor prvků, o kterém chceme statistickými metodami něco zjistit
• výběr – reprezentativní část dané populace (zákl. souboru), která má sloužit k odvození závěrů platných pro celou populaci

Existuje řada důvodů, pro které nelze uskutečňovat měření na všech prvcích základního souboru. Např. :
• některé základní soubory jsou příliš rozsáhlé nebo dokonce nekonečně velké
• některá měření všech prvků základního souboru jsou příliš ekonomicky náročná v porovnání s hodnotou a významem získaných dat
• výsledky je potřebné poznat dříve, než by bylo možné uskutečnit měření v celém základním souboru
• není možné realizovat zkoumání nějakého jevu v základním souboru v potřebném časovém intervalu (např. střídaní různých období v roce může ovlivnit část výsledů)

Z těchto a dalších důvodů jsme odkázáni na zkoumání výběru.

Výběr má být obrazem základního souboru v malém měřítku, má ho reprezentovat.
Toho dosáhneme nejčastěji formou náhodného výběru – ten je založen na podmínce, že každý prvek ze základního souboru musí mít stejnou šanci, že bude vybrán do vzorku.
Vhodnou technikou je např. výběr pomocí tabulky náhodných čísel.

Vedle čistého náhodného výběru rozlišujeme:
stratifikovaný výběr - rozklad na soubory - oblasti, jako jsou, věkové kategorie, úroveň vzdělání, geografické oblasti apod., v nich se potom realizuje náhodný výběr.
skupinový výběr - náhodný výběr skupin, které skutečně existují, např. školní třídy, pracovní skupiny apod.
vícestupňový výběr - opírá se o hierarchické uspořádání, např. náhodný výběr krajů, okresů, obcí a jednotlivců zahrnutých do zkoumání
Existují také různé typy nenáhodných výběrů, např. kvótní výběry.
Problematika výběru je jednou ze závažných otázek metodologie sociálních věd.

Výběrové rozdělení
• na základě výsledků výběrového šetření můžeme teoretické rozdělení pouze odhadovat prostřednictvím výběrového rozdělení
• výběrové rozdělení se graficky znázorňuje pomocí histogramu nebo polygonu četností

Rozsah výběru
Z hlediska statistiky jde o velký vzorek, jestliže obsahuje více než 30 prvků. Vzorky, resp. výběry s n < 30 označujeme jako malé. Informace o základním souboru získáváme pomocí výběrů, metodami statistické indukce."

Poznámka

Otázky ke zkoušce do předmětu Základy metodologie a statistiky na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Práce obsahuje množství obrázků a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 33 stran.
Délka jednotlivých otázek je 0,5 až 10 stran. Většina je o rozsahu cca 1 strany.
Poslední otázka je celá zkopírovaná z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20366
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse