Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Metody managementu podle jednotlivých managerských aktivit

Metody managementu podle jednotlivých managerských aktivit


Kategorie: Management, Osobnost managera

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá rozhodováním, rozhodovacími metodami a pravidly. Popisuje také stimulaci a motivaci zaměstnanců prostřednictvím organizační diagnostiky a kontroly. Zde naleznete předchozí díl 10 zlatých pravidel a nejdůležitějších zásad managementu nebo následující část práce - Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití.

Obsah

1.
Rozhodování
1.1
Rozhodovací tabulky
1.2
Scénáře
1.3
Strom cílů
1.4
Patentová analýza
1.5
Rozhodování v podmínkách neurčitosti
1.6
Pravidlo dominance
1.7
Hurwitzovo pravidlo
1.8
Savageovo pravidlo
1.9
Strategická analýza
2.
Stimulace a motivace
2.1
Metody
3.
Organizace
3.1
Symptomatická diagnostika
3.2
Hloubková diagnostika
3.3
Globální diagnostika
3.4
Speciální diagnostika
3.5
Diagnóza úspěšnosti organizace
4.
Kontrola

Úryvek

“1. Rozhodování - rozhodovací tabulky, scénáře, stromy cílů, patentová analýza, rozhodování za neurčitosti, strategická analýza a syntéza.
Přednosti rozhodovacích tabulek jsou v jednoznačném určení operací a postupů, v možnosti algoritmizovat je a využít co nejvíce výpočetní techniky.
Scénáře se používají nejvíce při tvorbě podnikové strategie. Zachycují časový sled budoucího vývoje ve vztahu ke klíčovým událostem - scénář výrobního programu, zavádění nových výrobků, scénář pracovníků, jejich kvalifikačního růstu a obměny, scénář vybavenosti, údržby a obnovy strojů a zařízení, scénář marketingu
Strom cílů (významnosti, valenční) - ukazuje rozvětvení hlavních a vedlejších (odvozených) cílů i úkolů se zřetelem na prostředky, které jsou k dispozici pro jejich dosažení. Konkurenční schopnost podniku závisí na inovační aktivitě, exportní schopnosti, finanční síle, reprodukční schopnosti a struktuře pracovníků, každá z hlavních větví se člení na dílčí cíle, vlivy a úkoly.
Patentová analýza - zaměření na nejnovější poznatky vědy a techniky, obsažené v dokumentaci o udělených patentech, vedené národními patentovými úřady, u nás Úřad průmyslového vlastnictví.
Rozhodování v podmínkách neurčitosti - možný rozdílný vývoj, neúplně známý vliv okolí. Uplatňuje se pravidlo dominance - vyloučení méně výhodné varianty když jedna z variant výrazně převyšuje výhody ostatních. Laplaceovo pravidlo nedostatečného důvodu při vyrovnaných variantách, vyřazují se varianty s nějakou slabinou (vyšší náklady, riziko, delší doba zavedení). Hurwitzovo pravidlo kombinace minima a maxima efektů, Savageovo pravidlo nejmenší strasti vychází z rozdílu mezi výslednou užitností varianty a maximální dosažitelné užitnosti. Nejnižší rozdíl ukazuje na optimální variantu.
Strategická analýza tvoří součást přípravy a přijetí podnikové strategie. Vychází se přitom z nejpodstatnějších činitelů úspěch firmy, silných a slabých stránek, příležitostí a nebezpečí. SWOT analýza."

Poznámka

Práce postrádá širší kontext, je logicky nesoudržná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0014.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Metody_manag.DOC (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse