Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: První část otázky Mezinárodní obchod obsahuje vznik mezinárodního obchodu a opatření států v mezinárodním obchodě. Poté jsou zde popsány formy a struktura mezinárodního obchodu a bilance mezinárodní obchodu. Velmi podrobně se otázka zabývá vývozními obchodními operacemi - marketingové přípravě, uzavření kupní smlouvy a realizaci dodávky. Trochu stručněji jsou popsány dovozní obchodní operace. Poté se otázka zabývá mezinárodním platebním stykem, kde je hlavním tématem obsah platebních podmínek. Nakonec je součástí otázky i financování vývozu a dovozu.

Obsah

1.
Vznik mezinárodního obchodu
2.
Formy mezinárodního obchodu
3.
Struktura mezinárodního obchodu
4.
Bilance mezinárodního obchodu
5.
Vývozní obchodní operace
5.1.
Marketingová příprava
5.2.
Uzavření kupní smlouvy
5.3.
Realizace dodávky
6.
Dovozní obchodní operace
7.
Mezinárodní platební styk
8.
Financování vývozu
9.
Financování dovozu

Úryvek

"Vznik mezinárodního obchodu
Potřebnost mezinárodního obchodu je dána:
1. surovinovým bohatstvím státu
2. klimatickými a přírodními podmínkami - moře, půda, teplo
3. vhodnými domácími podmínkami pro rozvoj určité produkce - tradice, kvalifikovaná pracovní síla

Opatření států v mezinárodním obchodě
a) jednostranná
1. Cla (nejběžnější dovozní)
 zvyšují ceny dováženého zboží, tím chrání tuzemské podnik před zahraniční konkurencí
 je příjmem státního rozpočtu (25%), rozpočtu EU (75%)
2. Množstevní nebo hodnotové kvóty
 množstevní omezení pro dovoz nebo vývoz určitého zboží určuje komise EU
3. Normy, předpisy
 shoda zboží s normami
4. Podpora vývozu
 informace o zahraničních trzích
 pojištění proti riziku neplacení
 poskytování úvěru na vývoz
 z vyváženého zboží se neplatí DPH
b) obchodní smlouvy a dohody
- mezi 2 státy
c) mnohostranné dohody mezi státy
PÁSMO VOLNÉHO OBCHODU
- 1. stupeň mezinárodní ekonomické integrace
- mezi členy jsou odstraněna nebo omezena cla
- členové postupně odstraňují překážky obchodu (ruší se množstevní a hodnotové kvóty)
- členové postupují vůči nečlenům samostatně (neuplatňuje se společná obchodní politika)
CELNÍ UNIE
- 2. stupeň mezinárodní ekonomické integrace
- státy vytvářejí jednotné celní území
- mezi členy jsou cla odstraněna
- členové postupují vůči nečlenům jednotně (uplatňuje se společná obchodní politika)
SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE
- World Trade Organization (WTO)
- sídlo: Ženeva
- založena 1.1.1995 jako nástupnická organizace Všeobecné dohody o clech a obchodu
- má 153 členů
- základní cíl: odstraňování překážek v mezinárodním obchodu (odstraňují se cla a množstevní kvóty)
- základní zásada: členové si vzájemně poskytují doložku nejvyšších výhod - tzn. že celní výhody sjednané mezi 2 účastníky se vztahuje i na ostatní členyFormy mezinárodního obchodu
1. vývoz = export
a) přímý (český výrobce prodá obuv německému obchodníkovi)
b) nepřímý (český výrobce prodá obuv českému obchodnímu podniku, který je prodá do zahraničí)
- největší světoví exportéři:
1. Čína
2. Německo
2. dovoz = import
a) přímý (český výrobce obuvi nakoupí obuvnické stroje z Itálie)
b) nepřímý (český výrobce limonád nakoupí potravinářské barvivo od českého velkoobchodu, který jej nakoupil od zahraničního podniku)
3. reexport = vývoz dovozu
a) přímý (zboží nakoupené v zahraničí je prodáno a dovezeno do jiné země - neprojde naším územím)
b) nepřímý (zboží nakoupené v zahraničí je dovezeno do ČR, potom je opět prodáno a vyvezeno do zahraničí - projde naším územím)

Důvody reexportu:
1. obchodně politické překážky
- mezi státem, ve kterém se zboží nakoupí a státem, kam se prodá, mohou být vysoká cla, množstevní omezení (= kvóty) nebo zákaz vývozu a dovozu
2. kompletace vývozu exportéra
- reexportem může podnik kompletovat sortiment svých výrobků s výrobky dovezenými, tím rozšiřuje svou nabídku
3. ekonomický důvod
- reexportér nakupuje ve velkém množství za nízké ceny, do dalších zemí prodává za vyšší ceny

Struktura mezinárodního obchodu
= složení, skladba
1. územní (=teritoriální) struktura sleduje složení:
a) vývozu - podle toho, do kterých zemí zboží směřuje
b) dovozu - podle toho, ze kterých zemí zboží pochází
- ČR nejvíce obchoduje se státy s vyspělou ekonomikou, převažují státy EU (náš největší obchodní partner je Německo)
2. zbožová (= komoditní) struktura sleduje složení:
a) vývozu - podle jednotlivých skupin zboží
b) dovozu - podle jednotlivých skupin zboží
- ČR nejvíce dováží i vyváží stroje a dopravní prostředky

Optimální komoditní struktura ZO:
Vývoz - převaha výrobků s vysokým stupněm zpracování, s vysokým podílem kvalifikované práce
Dovoz - technika a technologie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535ebbe229a3b.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_obchod.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse