Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mikroekonomie - výtah ze skript (VŠB-Techniská universita Ostrava, skripta pro I.nebo II.ročník)

Mikroekonomie - výtah ze skript (VŠB-Techniská universita Ostrava, skripta pro I.nebo II.ročník)

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletní výtah ze skript, který obsahuje část grafů, zbytek z nich je odkazován k těmto skriptům. Obsahuje deset velkých mikroekonomických okruhů: úvod do ekonomie, základní ekonomické otázky, teorie týkající se nabídky, poptávky a fungování trhu, trh kapitálu, přírodních zdrojů, tržní mechanismus a rozdělování důchodů a externality.

Obsah

1.
Seznámení s ekonomií
1.1.
Smysl ekonomie
1.2.
Ekonomie pozitivní a normativní
1.3.
Vznik a vývoj ekonomie
1.4.
K názvu našeho předmětu
1.5.
Charakter ekonomických zákonů
1.6.
Metody používané v ekonomii
1.7.
Místo ekonomie v systému ekonomických věd
2.
Základní ekonomické otázky
2.1.
Potřeby a jejich uspokojování
2.2.
Výrobky a služby
2.3.
Výrobní faktory
2.4.
Problém volby a náklady obětované příležitosti
2.5.
Hranice produkčních možností (PPF – production possibilities frontier)
2.6.
Mezní míra transformace (MRT – marginal rate of transformation)
2.7.
Hranice produkčních možností ekonomiky
2.8.
Dělba práce a specializace
2.9.
Směna
2.10.
Peníze
3.
Poptávka, nabídka a tržní cena
3.1.
Trh a tržní mechanismus
3.2
Poptávka (D)
3.3
Nabídka (S)
3.4
Vzájemný vztah nabídky a poptávky na určení tržní ceny
3.5
Teorém pavučiny
Základy mikroekonomie
I. Trh výrobků a služeb
4.
Teorie poptávky
4.1
Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce
4.2
Maximalizace užitku
4.3
Indiferenční analýza – preference, možnosti a rovnováha spotřebitele
4.4
Odvození individuální poptávkové křivky
4.5
Vliv změny důchodu spotřebitele
4.6
Od individuální poptávky k tržní ekonomice
4.7
Tržní poptávka a její elasticita
4.8
Cenová elasticita poptávky – definice
4.9
Extrémní případy cenové elasticity poptávky
4.10
Cenová elasticita, celkový příjem a mezní příjem
5.
Teorie nabídky
5.1
Firma
5.2
Produkce firmy a její produkční funkce
5.3
Produkt firmy
5.4
Izokvantová analýza vztahů mezi produkčními vstupy a výstupy firmy
5.5
Období v ekonomii. Jak je chápat?
5.6
Náklady firmy
5.7
Příjem firmy
5.8
Zisk firmy
5.9
Firma v rozdílných tržních strukturách
5.10
Firma v dokonalé konkurenci
5.11
Firma jako monopol
5.12
Mezi dokonalou konkurencí a monopolem – firma v nedokonalé konkurenci
5.13
Firma v oligopolní tržní struktuře
5.14
Firma v monopolistické konkurenci
5.15
Tržní nabídka a její elasticita
II. Trhy výrobních faktorů
6.
Trh práce
6.1
Dokonale konkurenční trh práce
6.2
Nedokonale konkurenční trh práce
7.
Trh kapitálu
7.1
Formy kapitálu
7.2
Investování
7.3
Poptávka po kapitálu
7.4
Nabídka kapitálu
7.5
Trh kapitálu – trh zapůjčitelných fondů
7.6
Investiční rozhodování
8.
Trh přírodních zdrojů
8.1
Trh neobnovitelných zdrojů
8.2
Trh obnovitelných zdrojů
8.3
Trh neobnovitelných zdrojů „půdy“
III. Některé souvislosti fungování tržního mechanismu
9.
Tržní mechanismus a rozdělování důchodu
9.1
Příčiny vzniku nerovností v rozdělování důchodu a bohatství
9.2
Způsoby měření nerovností
9.3
Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu
9.4
Volba mezi rovností a efektivností
10.
Externality
10.1
Externality a problém efektivnosti
10.2
Cesty k dosažení efektivnosti úrovně – internalizace externalit

Úryvek

“ 1.5. CHARAKTER EKONOMICKÝCH ZÁKONŮ
Mezi ekonomickými procesy a jevy a reakcemi ek.subjektů jsou dané souvislosti. Jedná se o EKONOMICKÉ ZÁKONITOSTI, které v případě že jsou formulovány nabývají ekonomické zákony = nutný vztah mezi věcmi, jevy a procesy. Tyto zákony jsou zjevné jen při masovém opakování lidských jednání, říkáme jim zákony stochastické, tj. že mají charakter pravděpodobností.

Tyto stochastické zákony se liší od přírodních zákonů. Narozdíl od nich, ek.zákony popisují jednání lidí a prosazují se jeho prostřednictvím. Je mnohem snadnější předvídat chování molekul než lidí.

Zvláštní skupiny představují právní zákony. Tyto zákony mají podobu norem, formulovaných zákonodárnými orgány společnosti. Právní zákony lidé ustanovují sami. Např.: obchodní zákoník, daňové zákony, zákoník práce, ...


1.6. METODY POUŽÍVANÉ V EKONOMII
Každá věda má svůj předmět a metodu zkoumání. Pokud mluvíme o „metodě“, hovoříme o souhrnu prostředků a cest, užívaných určitým způsobem k dosažení určitého cíle (vědeckých poznatků).

Cílem ekonomie je odhalení zákonů, které řídí lidské chování v podmínkách vzácnosti. Nelze k výzkumu použít skalpel, mikroskop, ... ale za poznáním musí použít především myšlenkové operace.

Nástroje vědeckého myšlení:
Nejdůležitějším nástrojem vědeckého myšlení je v ek. abstrakce. Jde o snahu o upevnění a vyčlenění podstatných vlastností a vztahů objektů oproti nepodstatným vlastnostem a vztahů zkoumaného jevu. Výsledkem abstrakce je pak určitý pojem, kategorie, která ukazuje společné podstatné znaky jevů či předmětů určité skupiny. Abstrakce umožňuje izolovat podstatné jevy souvislosti od nepodstatných, umožňuje také předmět zkoumání přizpůsobit analýze, avšak nesmíme zapomínat na to, jak jsme jej získali. Při aplikaci do hospodářského života, musíme přihlédnout také ke konkrétním realitám, od nichž jsme je v zájmu nalezení podstaty v procesu zkoumání abstrahovali.

Analýza znamená myšlenkové rozčlenění složité ek.skutečnosti na její dílčí části, prvky, vlastnosti a procesy a tím tak vytváří podmínky k poznání jejich jednotlivých stránek. Úzce s ní souvisí syntéza.

Syntéza je myšlenkový postup, ve kterém na základě stanoveného kritéria vytváříme celistvou představu o zkoumané materii. Umožňuje poznat vzájemné souvislosti mezi jevy a strukturu celku. Pomocí syntézy si vytvoříme celistvou představu o zkoumané ek.skutečnosti. Umožňuje poznat vnitřní strukturu zkoumaných jevů či procesů a vzájemné vztahy mezi jejich dílčími součástmi.

Indukce je myšlenkový nástroj, který umožňuje vyvozovat z poznání jedinečných jevů obecnější poznatky.

Dedukce je myšlenkový proces, v němž z určitých předpokladů logicky odvozujeme závěr. Z určitých výroků, které jsou považovány za pravdivé, jsou vyvozovány další závěry.

Modelování umožňuje provádět myšlenkové experimenty. Ek. model = myšlenkový obraz, který znázorňuje chování lidí v určitém společenském a fyzickém prostředí. Snažíme se vyloučit z problému to, co je nepodstatné, abychom mohli soustředit naši pozornost na vše, co je podstatné. Modely jsou vyjadřovány slovy, grafy, rovnicemi.

Pozorování je významným zdrojem ek.poznání. Pozorujeme jak jevy, tak také jejich interpretaci.

Experiment je metoda poznávání při němž zkoumáme jevy reálného světa. Experimentování je v ek.obtížnější než v přírodních vědách, neboť ek.nelze zkoumat v laboratořích. V ek. se jedná o experimenty myšlenkové aplikované na určité modely reálných situací. Např. zkoumání reakce domácností a firem na určitá připravovaná opatření.

Ekonomové převážně přejímají metody zkoumání z jiných vědních disciplín, které si přizpůsobují k vlastním potřebám. Avšak tyto moderní techniky ek.analýzy se častěji začínají používat při zkoumání mimoekonomických, nebo primárně neekonomických rozhodnutí. Např. rozhodnutí o studiu, sňatku, nebo čtení poezie a sledování východu slunce, ...

1.7. MÍSTO EKONOMIE V SYSTÉMU EKONOMICKÝCH VĚD
Ekonomie
- zkoumá zákonitosti hospodářského života
- poskytuje obecné teoretické principy pro pochopení hospodářského dění a pro jeho ovlivňování
- lze v ní také hledat metodologické východisko pro řešení konkrétních ek.problémů
- představuje základní obecné východisko pro další ek.disciplíny

Teorie hospodářské politiky analyzuje cíle a nástroje hospodářské politiky, konkretizuje abstraktní závěry ek.teorie a dovádí je na hranici aplikovatelnosti. Zahrnuje zde i mimoek.stránky života společnosti. Využívá znalosti ek.zákonů k dosažení zamýšlených národohospodářských cílů.

Hospodářské dějiny zkoumají vývoj konkrétních hospodářských procesů v čase, popisují a interpretují je pomocí poznatků ek.teorie. Potvrzují nebo vyvracejí platnost těchto poznatků. Výsledky pro teoretickou ekonomii mají nesmírný význam, neboť ek.historie je důležitou „laboratoří“ svého druhu.
Hospodářský zeměpis zaznamenává a analyzuje vývoj hospodářských procesů z hlediska místa.

Environmentální ekonomie zkoumá, jakými metodami a nástroji je možné omezit poškozování přírody a životního prostředí.

Veřejná ekonomie se zabývá takovými aktivitami vlády, které jsou částečně nebo zcela financovány ze státního rozpočtu.

Prostorová (regionální) ekonomie se zabývá prostorovým rozdělením ek.činností a rozdíly v úrovních ek.výkonnosti.

Účetnictví zobrazuje ek.skutečnost firmy. Poskytuje info o hospodářských jevech pro potřeby ek.řízení.

Ekonomická statistika vyjadřuje hospodářské procesy v číslech.

Ekonometrie zkoumá ekonomické procesy pomoci aparátu matematiky a statistiky při využití poznatků ekonomie.

Další příklady aplikované ekonomie:
- zdravotnictví, finanční věda, ekonomická psychologie a sociologie

Dějiny ekonomického myšlení, kromě fce poznávací plní v ek. i funkci výchovnou, neboť ukazuje staletý průběh ek.teorie."

Poznámka

Obsahuje grafy. Text je velmi rozsáhlý, barevně členěný a velmi přehledný.
Výpisky jsou psány hesly. Klíčová slova jsou barevně vyznačena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11390
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse