Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Mineralogie a petrologie - vypracované otázky ke státní zkoušce

Mineralogie a petrologie - vypracované otázky ke státní zkoušce

Kategorie: Přírodní - ostatní, Geologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou mineralogie a petrologie. Obsahuje vypracované otázky týkající se bakalářské státní zkoušky z biologie zaměřené na minerály a horniny. Podrobně popisuje hlavní témata, definuje základní pojmy, i mechanismy.

Obsah

1.
Morfologická krystalografie
1.1
Souměrnost krystalů
1.1.1
Symetrie
1.1.2
Prvky souměrnosti
1.1.2.1
Střed souměrnosti
1.1.2.2
Rovina souměrnosti
1.1.2.3
Osa souměrnosti
1.1.2.4
Složená souměrnost
1.1.3
Krystalové plochy
1.2
Krystalografické značky
1.2.1
Weissovy značky
1.2.2
Millerovy značky
1.2.3
Přepočítávání značek
1.3
Krystalové soustavy
1.3.1
Trojklonná soustava (triklinická)
1.3.2
Jednoklonná soustava (monoklinocká)
1.3.3
Kosočtverečná soustava (rombická)
1.3.4
Čtverečná soustava
1.3.5
Šesterečná soustava (hexagonální)
1.3.6
Klencová soustava (trigonální)
1.3.7
Krychlová soustava (kubická)
2.
Fyzikální krystalografie
2.1
Hustota
2.2
Tvrdost
2.3
Štepnost
2.4
Roztopnost
2.5
Rozpustnost
2.6
Elektrická vodivost
2.7
Magnetismus
2.8
Radioaktivita
2.9
Luminiscence
2.10
Optické vlastnosti
2.10.1
Propustnost světla
2.10.2
Lesk
2.10.3
Světlo
2.10.4
Lom světla
2.10.5
Polarizace světla
2.10.6
Barva minerálů
3.
Chemická krystalografie
3.1
Voda v minerálech
3.2
Polymorfie
3.3
Izomorfie (soutvarost)
4.
Obecná mineralografie
4.1
Definice a vznik minerálů
4.2
Výskyt minerálů
4.3
Vznik minerálů z magmatu
4.4
chemický vznik minerálů anorganickou sedimentací
4.5
Chemický vznik minerálů biochemickými pochody
4.6
Zvětrávání minerálů
4.6.1
Oxidace
4.6.2
Hydrolýza
4.6.3
Hydratace
4.6.4
Karbonizace
5.
Systematická mineralogie
5.1
Vývoj mineralogických systémů. Strunzova klasifikace minerálů
5.2
Elementy
5.3
Sulfidy
5.4
Halogenidy
5.5
Oxidy a hydroxidy
5.6
Nitráty, boráty, karbonáty
5.7
Sulfáty
5.8
Fosfáty, arzenáty, vanadáty
5.9
Silikáty
5.9.1.
Nesosilikáty
5.9.2.
Sorosilikáty
5.9.3.
Cyklosilikáty
5.9.4.
Inosilikáty
5.9.5.
Fylosilikáty
5.9.6.
Tektosilikáty
5.10
Oragnolity
5.11
Meteority
5.12
Tektity
6.
Petrologie
6.1
Definice – věda, hornina, třídění hornin
6.1.1
Petrologie
6.1.2
Hornina
6.1.3
Třídění hornin
6.2
Magmatické horniny
6.2.1
Hlubinné magmatity (plutonity)
6.2.2
Výlevné magmatit (vulkanity)
6.2.3
Žilné horniny
6.3
Sedimentární horniny
6.3.1
Stavba sedimentů
6.3.2
Klasifikace sedimentů
6.3.3
Přehled sedimentů
6.3.3.1.
Psefity
6.3.3.2
Psamity
6.3.3.3.
Jílové sedimenty
6.3.3.4.
Karbonátové sedimenty
6.3.3.5.
Kaustobiolity
6.4
Metamorfované horniny
6.4.1
Vznik a rozdělení metamorfovaných hornin
6.4.2
Přehled metamorfovaných hornin
6.5
Technická (aplikovaná) petrologie
6.5.1
Horninové zdroje nerostných a energetických surovin
6.5.2
Stavební materiály
6.5.3
Perspektivní suroviny
6.6
Vznik a ochrana půd
6.5.1
Vznik půdy
6.5.2
Složení půdy
6.5.3
Půdotvorné mikroprocesy
6.5.4
Ochrana půdy
6.6
Horniny v ochraně životního prostředí

Úryvek

"3. krystalografický zákon:
- 1781 francouz René Just Häug (rené žís hoj)
- Indexy, kterými odvozujeme libovolné krystalové plochy, ve spojení se základním poměrem parametrů určitého nerostu mají vždy hodnoty racionální (celá čísla, 0, nekonečno, racionální zlomky).

1.3 Krystalové soustavy
- Skupiny krystalových oddělení, které mají 1 nebo několik shodných prvků souměrnosti a stejný počet tzv. jedinečných směrů (takových směrů, které se v důsledku své polohy vůči prvkům souměrnosti v krystalu neopakují)
- Soustavy nižší kategorie:
o Trojklonná (triklinická)
o Jednoklonná (monoklinická)
o Kosočtverečná (rombická)
- Soustavy střední kategorie:
o Čtverečná (tetragonální)
o Šesterečná (hexagonální)
o Klencová (trizonální, romboedrická)
- Soustavy vyšší kategorie:
o Krychlová (kubická)

1.3.1 Trojklonná soustava (triklinická)
- 2 krystalová oddělení
- Název se odvozuje od vzájemně šikmého uklonění všech os
- Všechny osy jsou fyzikálně a krystalograficky různocenné, různě dlouhé
- x…brachydiagonála (nejkratší), y…makrodiagonála, z…vertikála
- meziosní úhly α, β, γ
- prvky souměrnosti: C

1.3.2 Jednoklonná soustava (monoklinocká)
- 3 krystalová oddělení
- 3 různě dlouhé osy, kde y a z jsou kolmé, x je ukloněná
- x…klinodiagonála, y…ortodiagonála, z…vertikála
- x, y, z…fyzikálně a krystalograficky různocenné, různá délka
- prvky souměrnosti: C, 1g2 (y), 1m (kolmá na digyrru)

1.3.3 Kosočtverečná soustava (rombická)
- 3 krystalová oddělení
- 3 různě dlouhé různocenné osy, které jsou na sebe kolmé
- x…brachydiagonála, y…makrodiagonála, z…vertikála
- prvky souměrnosti… C, 3g2 (x,y,z), 3m

1.3.4 Čtverečná soustava
- 7 krystalových oddělení
- Hlavní krystalovou osu tvoří vertikála představující g4
- x a y jsou kolmé na z a jsou to g2, prochází rohy a jsou stejnocenné
- g2 procházející středy hran jsou stejnocenné, vůči osám procházejícím rohy jsou různocenné
- prvky souměrnosti: C, g4, 4g2, 5m

1.3.5 Šesterečná soustava (hexagonální)
- 5 krystalových oddělení
- Čtyřosý osní kříž, úhel mezi x a y a u je 60°
- Přítomnost g6 – vertikála
- Prvky souměrnosti: C, g6, 6g2, 7m

1.3.6 Klencová soustava (trigonální)
- 7 krystalových oddělení
- Čtyřoký osní kříž; výrazná redukce souměrnosti: g6 → g3
- Klenec (základní tvar) vznikl z hexagonální dipyramidy a to střídavým vynecháváním ploch
- Prvky souměrnosti: C, g3, 3g2, 3m

1.3.7 Krychlová soustava (kubická)
- 5 krystalových oddělení
- Nejvyšší možná krystalová souměrnost
- 3 stejnocenné osy, stejně dlouhé, vzájemně kolmé → zaměnitelné
- Základní tvar – osmistěn (oktaedr); další tvary: 12stěn, 24stěn, 48stěn

2. FYZIKÁLNÍ KRYSTALOGRAFIE
2.1 Hustota
- Je to číslo, které udává, kolikrát je určitý objem nerostu těžší než stejný objem chemicky čisté (destilované) vody při teplotě + 4°C (kdy má voda minimální objem a maximální hustotu)
- Je charakteristickým znakem každého minerálu
- Základní jednotky: kg/m3, g/cm3
- Hustota platí vždy pro určitou minerální fázi; jestliže minerál přechází v určité modifikace, mění se i jeho hustota"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse