Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Moderní stavební podnik a vše kolem něj

Moderní stavební podnik a vše kolem něj

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této diplomové práce je popsat charakteristiky stavebního trhu, strukturu trhu a nástroje marketingového mixu (výrobek, cena, podpora prodeje). Distribuci je věnován samostatný oddíl, který se věnuje hlouběji této problematice. Práce se zaměřuje na podnik Gromathic, s. r. o, který se zabývá výrobou plastových oken a u něhož autor provedl SWOT analýzu. Následuje analýza portfolia podniku pomocí matice GE a analýza distribučních cest podniku pomocí metody bodového hodnocení.

Obsah

1.
Cíle diplomové práce
2.
Základní pojmy
3.
Stavební trh
3.1.
Struktura trhu a jeho vazby k vnějšímu okolí
3.2.
Působení subjektů na stavebním trhu
3.3.
Podrobná charakteristika základních subjektů působících na stavebním trhu
4.
Stavební podnik
4.1.
Organizace stavebního podniku
4.2.
Podnikové hospodářství
4.3.
Výroba v podniku
5.
Marketing, marketingový mix
5.1.
Základní elementy tržně obchodního procesu
5.1.1.
Poptávková kategorie
5.1.2.
Nabídková kategorie
5.1.3.
Regulační kategorie
5.1.4.
Směna
5.2.
Marketingové nástroje ve stavebnictví
5.3.
Marketingový mix 4P
6.
Distribuční problematika
6.1.
Tržně obchodní transpozice
6.2.
Distribuční orgány
6.3.
Funkce velkoobchodu a maloobchodu
6.4.
Distribuční analýzy
7.
Charakteristika podniku Gromathic, s. r. o.
7.1.
Profil vybraného podniku
7.2.
Reference podniku
7.3.
Marketingový mix
7.4.
Analýza současného stavu podniku
8.
Optimalizace distribučních cest
8.1.
Distribuční cesty daného podniku, dodavatelsko-odběratelské vztahy
8.2.
Analýza distribučních cest podnku Gromathic
8.2.1.
Kvantifikování faktorů
8.2.2.
Vyhodnocení distribuční analýzy
8.3.
Analýza výrobků podniku Gromathic
9.
Závěr

Úryvek

"5.3. Marketingový mix 4P

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů a to výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které podniku umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. (srov. Kotler 2000)
Marketingový mix využívá podnik proto, aby vytvořil kompletní nabídku, která by obsáhla kombinaci hlavních faktorů schopných ovlivňovat kupní rozhodování zákazníka v jejich prospěch. Nemusí, ale obvykle obsahuje čtyři složky. Tyto čtyři složky vytvořil E. Jerome Mc Carthy. V americké literatuře a evropské praxi představují tzv. 4P.
1 – Produkt (výrobek)
2 – Price (cena)
3 – Place (distribuce)
4 – Promotion (podpora prodeje) (srov. B) Dohnal 2000)
Tyto čtyři základní nástroje (složky) představují jakési submixy, protože se skládají z řady dílčích faktorů a elementů. Na tabulce číslo tři jsou vidět rozdíly mezi komerčním a zakázkovým mixem. Nejde jen o cílové klienty, jako je spotřebitel, nebo investor, ale o diferenci celého tržně obchodního procesu. Členění jednotlivých faktorů umožňuje vytvářet korelace a kombinace v širokých spektrech možných variant. Marketingový mix musí reagovat na čtyři základní otázky:
- Co je objektem nabídky?
- Jaké jsou cenové relace výrobku, ve vztahu k trhu a konkurenci?
- Kde dochází ke konfrontaci s poptávkou a jak ji podnik řeší?
- Jakým způsobem podnik oslovuje a kontaktuje zákazníka, popřípadě investora?
(srov. B) Dohnal 2000)
Marketingový mix tvoří systém, jehož chování má akční a cílevědomý charakter. Kombinací korelačních vazeb a faktorů, vytváří mixy reálné iniciativní podměty zaměřené na zákazníka. Systémové pojetí marketingového mixu (zásady):
- Do marketingového mixu se obvykle zahrnují tyto čtyři zmíněné faktory, ale nevylučuje se možnost zařadit další.
- Faktory mixu netvoří pouze aditivní syntetický celek, integrálně strukturovaný komplex.
- Na vnější podněty reaguje marketingový mix reflexivně, ale zároveň jako cílově orientovaný celek, s jehož pomocí ovlivňuje jak výrobce a dodavatele, tak rozhodování zákazníků a investorů. Marketingový mix slouží jako nástroj, který vedle komerčního efektu umožňuje řešit:
- alokace věcných, pracovních a finančních zdrojů
- cenové změny zvyšují atraktivnost nabídek na trhu a účinnost akvizičních postupů
- volbu míry pružnosti zaměřené na manipulace s marginálním efektem snižujících se výnosů
- sílu průbojnosti a intenzitu průniku k zákazníkovi
(srov. B) Dohnal 2000)
Mix prokazuje jako každý více faktorový systém synergický efekt. Jde o vznik nové funkce z převýšení pouhého syntetického efektu spojených faktorů. Vzniká dodatečná funkce „podnikatelského tržního potenciálu“, kterým podnik ovlivňuje tržní sféru a překonává konkurenci. Přisuzováním různých preferencí, vah a kombinováním různých hodnot faktorů se z mixu stane nástroj s různou silou působení na dosažení optimálního efektu při získání investorů a zákazníků ve prospěch podniku.
Pokud vytváříme model korelačních vazeb mixu je možné zavádět řadu různých faktorů, které dokáží zvýšit citlivost marketingu a jeho adaptivnost vůči měnícím se podmínkám trhu. (srov. B) Dohnal 2000)


Obrázek 3: Model závislosti marketingového mixu komerčního typu5.3.1. Výrobek – stavba (product)

Výrobek (stavba) představuje základní východiska marketingového mixu. Na hmotný základ navazují cenová hlediska a tržně obchodní transpozice. Zákazník pojímá výrobek z hlediska kvality výrobku, designu, vlastností výrobku, označení a balení. Jsou to psychologická a sociální hlediska, kterými motivuje svoje kupní chování. Pokut se dostane v rámci konfrontace nabídky a poptávky výrobek na trh stává se zbožím. Veškeré materiální a funkční vlastnosti výrobku se transponují v tržní charakteristiky a hodnotí se peněžním vyjádřením ve formě ceny.
Zbožní forma výrobku umožňuje vytvářet směnnou hodnotu jako schopnost porovnání a stanovení preferencí v rámci nabídky a poptávky. Sílu nabídky a objem poptávky nelze určovat pouhým srovnáním fyzických jednotek, ale úrovní směnné hodnoty, která na sebe bere formy tržní ceny, za niž se reálně obchoduje. Směnná hodnota je výrobku přisuzována jak zákazníkem, tak výrobcem, tržní cena je reálný výraz směny, který synteticky reflektuje následující momenty:
- konfrontace výrobních, pořizovacích nákladů výrobků a staveb
- porovnání technicko-provozních parametrů a funkčních vlastností
- srovnání nabídky výrobců s úrovní kupní síly poptávky potencionálních zákazníků
- projevy subjektivních a volných stránek zákazníka při kupním rozhodování a výběru výrobku.
Pojímat tržní problémy výrobku (stavby) pouze na technické bázi bez jejich transpozice do formy zboží se směnnou hodnotou omezuje pronikání do cenových mechanizmů a tržních problémů.
Do charakteristik výrobků a staveb jsou řazeny následující body:
- výrobky představují hmotné, účelově zaměřené statky určené pro pokrytí potřeb
- výrobek vznikl ve výrobní sféře za působení technologie, práce a výrobního zařízení a tyto náklady tvoří součást ceny
- každý výrobek má svoje funkční vlastnosti, které souhrnně působí jako užitná hodnota
- výrobek získává směnnou hodnotu, která se v obchodní realizaci projevuje ve formě tržní ceny
Výrobky a stavby vytvářejí různá seskupení a struktury, které umožňují rozlišovat jejich sortimentní ucelenost nebo naopak disperzitu:
Heterogenní výrobky – jsou velmi odlišné, uživatelská a parametrická posouzení se dělají zcela odděleně, cena se stanový unikátně a případově. Produkty, které sem patří jsou unikátní zakázkové výroby bez druhových a zakázkových struktur. Naprostá většina staveb včetně typových projektů jsou heterogenními (unikátními výrobky) prováděnými dle samostatných projektů.
Homogenní výrobky – tyto výrobky mají shodné jak technické tak užitné vlastnosti s velkou mírou srovnatelnosti a standardního provedení. Homogenní výrobky jsou seskupovány do členitých sortimentálních struktur. Jsou to zejména výrobky masové a sériové produkce spotřebního a výrobního charakteru. Do této skupiny lze zařadit většinu stavebních materiálů a stavebních strojů. (srov. Pleskač 2001)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata, obrázky a grafy. Čistý text je v rozsahu cca 56 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23678
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse