Motivace zaměstnancůKategorie: Marketing

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Práce detailně popisuje téma motivace zaměstnanců. Je rozdělena na dvě část- část teoretickou a část praktickou. V teoretické části rozebírá teorii motivace, motivační faktory, Vroomovu teorii očekávání nebo nežádoucí motivaci. V praktické části jsou popsány cíle a metody práce, analýza a interpretace dotazníkového šetření. Nakonec je zde i diskuze a seznam použitých zdrojů.

Obsah

OBSAH:
ÚVOD 9
TEORETICKÁ ČÁST 10
1
MOTIVACE 0
1.1
Zdroje a typy motivace 12
1.2
Teorie motivace 14
1.2.1
Maslowova teorie potřeb 15
1.2.2
Herzbergerova dvoufaktorová teorie 16
1.2.3
Vroomova teorie očekávání 17
1.2.4
McGregorova teorie X a Y 18
1.3
Nežádoucí motivace 18
2
MOTIVAČNÍ FAKTORY
2.1
Motivační program 23
2.2
Odměňování 24
2.3
Uznání 30
2.4
Pracovní podmínky a prostředí 31
2.5
Možnosti rozvoje a kariérního postupu 32
PRAKTICKÁ ČÁST 35
3
CÍLE A METODY PRÁCE 5
3.1
Metody sběru a zpracování dat 35
3.2
Analýza a interpretace dotazníkového šetření 36
4
DISKUSE 53
ZÁVĚR 56
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 57
SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ, TABULEK A PŘÍLOH 60

Úryvek

"1.2.2 Herzbergerova dvoufaktorová teorie

Byla vytvořena Frederickem Herzbergem v roce 1957 a je známá rovněž jako teorie motivátorů a hygienických faktorů. Autor zde zmiňuje existenci dvou faktorů (satisfaktorů a dissatisfaktorů) ovlivňujících pracovní spokojenost a nespokojenost.
1. dissatisfaktory (hygienické faktory, vnější) – patří mezi ně mezilidské vztahy, personální politika a personální řízení, odborná kompetence nadřízeného, mzda, jistota práce nebo pracovní podmínky. Tyto faktory fungují jako tzv. prevence vůči pracovní nespokojenosti. V případě, že jsou v pořádku, zaměstnanci nepociťují neuspokojení, ale ani motivaci. Nepříznivý vliv daných faktorů má však za následek nelibost
a negativně se odráží i na pracovní motivaci.
2. satisfaktory (motivátory, vnitřní) – zahrnují uznání, úspěch, osobní rozvoj, možnost postupu, samotnou práci či její obsah. Jejich přítomnost má podle Herzberga stálý vliv na motivaci. Jejich existence vyvolává u zaměstnanců pracovní spokojenost, motivaci k práci. Naopak jejich nedostatek nebo nepřítomnost se odráží nespokojeností
a demotivací.

1.2.3 Vroomova teorie očekávání

Podle této teorie, motivace člověka k aktivitě záleží na síle očekávání určité hodnoty tj. na samotné hodnotě, kterou člověk připisuje danému cíli, kterého by mohl dosáhnout, a na pravděpodobnosti, že bude při této činnosti úspěšný. Čím je cíl atraktivnější, cennější a jeho dosažení pravděpodobnější, tím více je člověk k aktivitě motivován. Podstatu této teorie lze vyjádřit následující rovnicí :

Ú = E x (V1I1 + V2I2 + ….. VkIk)

„Ú = výsledné úsilí, E = (exspektance) očekávání, pravděpodobnost, že vynaložené úsilí povede k určitému výsledku, cíli, I = instrumentalista (přesvědčení o tom, že když se budeme chovat definovaným způsobem, cíle dosáhneme)“. Pokud bude tedy zaměstnanec předpokládat, že jeho činnost přinese žádoucí výsledky (povýšení, vyšší plat apod.), bude svoji práci usilovně vykonávat."

Poznámka

Práce obsahuje obrazce a tabulky a grafy o rozsahu cca 10 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fc255d39a58.zip (287 kB)
Nezabalený formát:
Motivace_zamestnancu.doc (1128 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse