Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Motivační a výkonové vlastnosti

Motivační a výkonové vlastnosti

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z psychologie na téma motivační a výkonové vlastnosti. Popisuje základní motivační vlastnosti jako jsou například potřeby, zvyky a návyky. Nechybí zde ani Maslowova pyramida potřeb. Dále se zabývá výkonovými vlastnostmi jako jsou vlohy, schopnosti a dovednosti.

Obsah

1.
Motivační vlastnosti
1.1.
Potřeby
1.2.
Zájmy
1.3.
Návyky
1.4.
Zvyky
1.5.
Aspirace, ideály
1.6.
Hierarchie potřeb podle Maslowa
2.
Výkonové vlastnosti
2.1.
Vlohy
2.2.
Schopnosti
2.3.
Vědomosti
2.4.
Dovednosti

Úryvek

"MOTIVAâNÍ VLASTNOSTI
Motivací rozumíme souhrn ãinitelÛ, kter˘ jedince
podnûcuje, podporuje, aktivizuje, nebo naopak utlumuje
a brzdí.
Motiv je pohnutkou, pfiíãinou ãinnosti a jednání ãlovûka;
motiv má cíl, smûr, intenzitu, trvalost.
Motivaãní struktura kaÏdého ãlovûka je sloÏitá, zahrnuje
soubor motivaãních sil vzájemnû se ovlivÀujících
a souvisejících s dal‰ími aspekty v˘voje ãlovûka,
s jeho zráním, uãením i v˘chovou, sociálním
zaãlenûním. Poznávání motivÛ lidského chování
ztûÏuje také to, Ïe stejné chování nûkolika lidí je
zpravidla motivováno odli‰nou kombinací motivÛ.
Navíc nûkteré pohnutky si ãlovûk uvûdomuje, jiné
jen ãásteãnû nebo vÛbec ne.
Mezi základní motivy fiadíme: potfieby, zájmy, návyky,
cíle, pfiání, hodnoty, postoje, emoce.
1. POT¤EBY
Podstatou potfieb je odch˘lení od normálního stavu
(nedostatek nebo nadbytek) a následná nutnost toto
odch˘lení odstranit. Potfieby patfií mezi nejsilnûj-
‰í motivy lidského jednání.
Potfieby se dûlí dvûma zpÛsoby:
Star‰í rozdûlení:
• biologické potfieby - pudy, instinkty (vrozené potfieby)
• psychické potfieby - spoleãenské, city
• sociální potfieby - kontakt (poznávací potfieby)
Mlad‰í (modernûj‰í) rozdûlení:
• primární - biologické
• vy‰‰í - poznávací, sociální (potfieba dominance,
submisivita), aktivity, v˘konové (aspirace), existenciální
Hierarchie potfieb je u kaÏdého individuální. KaÏd˘ je
specifick˘ ‰ífií sv˘ch potfieb a zpÛsobem jejich uspokojování.
2. ZÁJMY
Jde o dlouhodobé zamûfiení se na uspokojování urãité
skupiny potfieb - zájmy jsou specifiãtûj‰í neÏ
potfieby a mají konkrétní obsah (napfi. zájem o cestování,
filatelii, atd.).
Rozdûlují se podobnû jako potfieby:
• star‰í - materiální, duchovní, sociální (organizování
akcí, atd.)
• moderní - sportovní, kulturní, vzdûlávací, pfiírodní,
atd.
Dále se dûlí podle vztahu k danému zájmu:
• aktivní - osobní provozování (osobní úãast)
• pasivní - sledování (napfi. prostfiednictvím médií,
atd.)
Zájmy jsou tou ãástí struktury osobnosti, kterou lze
nejsnadnûji ovlivnit (za urãit˘ch podmínek).
Záliba je dominantní zájem ze skupiny zájmÛ; má urãité
vlastnosti - ‰ífie, hloubka, hierarchie, stálost,
atd.
3. NÁVYKY
Návykem je zautomatizovaná ãinnost (napfi. hygienické,
uãební, pravidelná strava, spánek).
Transfer je pfienos návyku do dal‰í ãinnosti. Interference
je negativní návyk.
4. ZVYKY
Zvyk je potfieba uplatÀovat návyk.
Zlozvyk (napfi. skákat lidem do fieãi, kousání nehtÛ,
atd.).
5. ASPIRACE, IDEÁLY
Pod pojmem aspirace rozumíme smûfiování k dosaÏení
urãit˘ch cílÛ. Souvisejí s realizací rÛzn˘ch dílãích
zámûrÛ.
Jsou projevem snahy o sebeuplatnûní v Ïivotû.
HIEARCHIE POT¤EB PODLE MASLOWA
A. MASLOW (1970) shrnul lidské motivy (v jeho terminologii
potfieby) do nûkolika skupin. Potfieby jsou
uspofiádány do pevného v˘vojového pofiadí, celou
strukturu si mÛÏeme pfiedstavit jako pyramidu, u
které se postupuje od základny k vrcholu.
Jsou to potfieby:
fyziologické (základna pyramidy) - potravy, tepla,
vymû‰ování, odstranûní bolesti, atd. Potfieby, které
zabezpeãují biologické pfieÏití ãlovûka jako organismu
a vyÏadují pfiednostní uspokojení pfied dal‰ími
potfiebami
bezpeãí - vyh˘bání se neznámému, neobvyklému,
hrozivému a hledání jistoty
náleÏení a lásky - patfiit nûkam a k nûkomu, b˘t pfiijímán
a milován (patfií sem i vztah sexuální)
úcty a sebeúcty - b˘t druh˘mi váÏen, cenûn a sám
sebou kladnû hodnocen
poznávání a rozumûní - získávat poznatky pro poznání
samo, objevovat smysl, kter˘ pro ãlovûka poznávaná
skuteãnost má
estetické - objevovat a vytváfiet soumûrnost, fiád a
krásu
seberealizace (sebeuskuteãnûní) - stát se tím, k˘m
se ãlovûk mÛÏe a má stát, naplnit své moÏnosti rÛstu
a rozvoje (vrchol pyramidy)
Potfieby umístûné v základnû musí b˘t dostateãnû uspokojovány,
aby se uplatnily motivy na dal‰ím
stupni pyramidy. Jedinec mÛÏe, ale nemusí ve
svém v˘voji pokraãovat k pfievládnutí dal‰í, vy‰‰í úrovnû,
kdyÏ potfieby pfiede‰l˘ch stupÀÛ byly v dostateãné
mífie naplnûny.
MASLOW vykládá nutnost dal‰ího rÛstu pÛsobením
dvou základních protikladn˘ch sil v Ïivotû ãlovûka:
• progresivní - projevující se odvahou k Ïivotním
volbám ve smûru k dal‰ímu rÛstu a odpoutáváním
se od dosavadního stavu
• regresivní - projevující se strachem ze ztráty bezpeãí
a jistoty a vedoucí k upnutí se na uspokojení
jiÏ dosaÏeného"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29224
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse