Myšlení a jazyk

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma myšlení a jazyk. Popisuje formy myšlení, myšlenkové operace nebo vlastnosti myšlení. Nakonec se zabývá myšlením a řečí neboli jaké jsou druhy řečí nebo poruchy řeči.

Obsah

1.
Myšlení
1.1.
Formy myšlení
1.2.
Myšlenkové operace
1.
3. Vlastnosti myšlení
2.
Myšlení a řeč
2.1.
Druhy řeči
2.2.
Poruchy řeči

Úryvek

"MY·LENÍ
My‰lení je zprostfiedkované, zobecnûné a abstrahující
poznání skuteãnosti, které nám pomáhá chápat
vztahy a souvislosti ve svûtû nebo pfiírodû.
• zprostfiedkované - poznání skuteãnosti vût‰inou
prostfiednictvím smyslÛ (pomocí smyslov˘ch vjemÛ),
ale i záÏitkÛ a pfiedstavivosti
• zobecnûné - shrnování podstatn˘ch vûcí (znakÛ)
pfiedmûtÛ, nebo jevÛ (napfi. ovoce, ãlovûk, vedení
elektfiiny atd.)
• abstrahující - vyãleÀování nepodstatného (na základû
teoretické roviny)
My‰lení je jedním z nejdokonalej‰ích poznávacích
procesÛ (rozumové poznávací procesy).
FORMY MY·LENÍ
âlovûk vyjadfiuje v˘sledky my‰lení pomocí následujících
forem:
1. POJMY
Nejjednodu‰‰í my‰lenková forma - slovo, více slov,
slovní spojení (napfi. ãlovûk, dûlník, âeská republika
atd.).
Nejdfiíve nûco vnímáme, vzniká vjem, z vjemÛ vzniká
pamûtní pfiedstava a zobecnûním pamûtní
pfiedstavy vzniká pojem, kter˘ je zobrazením obecn
˘ch a podstatn˘ch znakÛ a vztahÛ, základních
vlastností.
2. SOUDY
Soudy pfiedstavují sloÏitûj‰í formu my‰lení – mÛÏe to
b˘t vûta (souvûtí).
Jde o pochopení vztahÛ mezi pojmy. Pfii utváfiení
soudÛ se uplatÀuje logika. Soudy jsou vyjádfieny
ve formû v˘rokÛ, u kter˘ch rozli‰ujeme jejich pravdivost.
3. ÚSUDKY
NejsloÏitûj‰í formou my‰lení jsou úsudky.
Jde o pochopení vztahÛ mezi soudy a jsou vyjádfiením
nového soudu (napfi. padá sníh a je zima, z toho
usoudíme, Ïe mrzne).
Úsudky rozdûlujeme na induktivní, deduktivní, analogické:
• induktivní - od konkrétna docházíme k obecn˘m
závûrÛm
• deduktivní - od obecn˘ch vûcí docházíme ke konkrétním
vûcem
• analogické - na základû podobnost (viz níÏe – analogie);
je nejménû pravdiv˘; v˘znam je ve v˘voji
MY·LENKOVÉ OPERACE
Podstatou my‰lení je vykonávání urãit˘ch my‰lenkov
˘ch postupÛ, které naz˘váme my‰lenkov˘mi operacemi.
• anal˘za - my‰lenkov˘ rozbor celku na ãásti a vyãleÀování
vlastností konkrétní vûci (napfi. rozebíráme
urãit˘ problém)
• syntéza - my‰lenkové spojování ãástí do celku
(sjednocení a vzájemné prolínání se) - vûci spolu
rÛznû souvisejí (mohou jít za sebou, doplÀovat se
atd.); navazuje na anal˘zu
• srovnávání - operace, pfii níÏ zji‰Èujeme shodné
nebo rozdílné znaky a odli‰nosti konkrétní vûci -
záleÏí na zku‰enostech ãlovûka (musí mít s ãím
srovnávat)
• abstrakce - vyãlenûní podstatn˘ch a obecn˘ch
vlastností - ignorace ménû podstatn˘ch vlastností,
detailÛ
• zobecÀování - urãení zákonitostí ze spoleãn˘ch
vlastností rÛzn˘ch vûcí a situací
indukce - z jedné konkrétní vûci vypl˘vá vûc obecná
(souvisí se zobecÀováním)
• dedukce - obecn˘ poznatek se aplikuje na konkrétní
pfiípad
• analogie - vyvozování poznatkÛ o pfiedmûtu a jevu
na základû jeho podobnosti s jin˘mi pfiedmûty
nebo jevy
DRUHY MY·LENÍ
My‰lení mÛÏeme dûlit ze tfií rÛzn˘ch hledisek.
konkrétní, abstraktní
• konkrétní - chápání vztahÛ mezi urãit˘mi vûcmi
(pochopení vztahÛ mezi vjemy). Konkrétní my‰lení
je spojeno se smyslov˘m poznáváním, spjato s
I. signální soustavou. Z konkrétní pfiedstavy (pfiedmûtu)
vzniká vjem (1. signál). Konkrétní my‰lení
funguje nejen u ãlovûka.
• abstraktní - pochopení vztahÛ mezi pojmy, soudy
a úsudky. K abstraktnímu my‰lení je tfieba zapojit
II. signální soustavu. Z vjemu vzniká pojem (2. signál).
praktické, konkrétnû názorné, abstraktní
• praktické - tehdy, kdyÏ problém fie‰íme bezprostfiednû
praktickou ãinností (metodou pokusÛ a omylÛ);
opírá se o fakta ze zku‰enosti (napfi. v˘mûna
rozbité Ïárovky)
• konkrétnû názorné - problém fie‰íme vyuÏíváním
názorn˘ch pfiedstav (porovnáváme konkrétní
pfiedstavy a hodnotíme jejich pouÏití k nejvhodnûj-
‰ímu závûru)
• abstraktní - pracujeme pfieváÏnû s abstraktním
materiálem (pojmy a symboly), uplatÀuje se zejména
pfii teoretické (vûdecké) ãinnosti
konvergentní, divergentní
• konvergentní (sbíhavé) - uplatÀuje se v úlohách s
jedním moÏn˘m fie‰ením, celá my‰lenková práce
jde jedním smûrem, k jedinému cíli - najít fie‰ení
• divergentní (rozbíhavé) - pfii fie‰ení úloh s více fie-
‰eními, máme moÏnost volby více postupÛ fie‰ení
a hledáme v‰echny moÏná fie‰ení; vybíráme to
nejvhodnûj‰í
VLASTNOSTI MY·LENÍ
• hloubka - do jaké míry dokáÏeme proniknout k
podstatn˘m vlastnostem problému
• ‰ífika - v‰estranné a bohaté my‰lení; promy‰lení
v‰ech moÏností a v˘bûr té nejlep‰í moÏnosti; dÛleÏité
jsou vûdomosti
• pfiesnost (logiãnost) - schopnost v˘stiÏnû postfiehnout
a formulovat
• pruÏnost (flexibilita) - snaha nalézt lep‰í a úãinnûj‰
í fie‰ení (neustrnout pouze na jednom)
• kritiãnost - nestrannost a objektivní posuzování;
odmítání pfiedsudkÛ
• tvofiivost - zv˘‰ená intelektuální aktivita; my‰lenkové
pochody nepostrádají originalitu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29222
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse