Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mzdy a zaměstnanci - účetnictvá

Mzdy a zaměstnanci - účetnictvá


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka do účetnictví na téma mzdy a zaměstnanci obsahuje vše potřebné k vykonání zkoušky od účtování až po mzdové předpisy.

Obsah

1.
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi ZP a SP
2.
Povinnosti zaměstnavatele k z-ci z hlediska mzdové evidence
3.
Zúčtování a výplatní listina
4.
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a roční zúčtování
5.
Zdravotní a sociální pojištění
6.
Mzdy společníků s.r.o.

Úryvek

"2. Povinnosti zaměstnavatele k z-ci z hlediska mzdové evidence
Povinnosti plátců, kteří vyplácejí příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, je vést o těchto výplatách evidenci na mzdových listech, uvádět na nich veškeré předepsané náležitosti. Mzdové listy jsou analytickou evidencí k účtu Zaměstnanci. Mzdový list musí pro účely daně obsahovat:
- poplatníkovo jméno a příjmení, též dřívější
- rodné číslo
- bydliště
- jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně
- výši jedn. odčitatelných částek ze základu daně a slev na dani s uvedením důvodů pro jejich uznání
Za každý kalendářní měsíc musí mzdový list obsahovat tyto údaje:
- počet dnů výkonu práce
- úhrn zúčtovaných mezd
- výši pojistného, které je povinen srazit plátce ze mzdy poplatníka
- základ pro výpočet daňové zálohy měsíční sazbou
- zdanitelnou mzdu pro výpočet daňové zálohy
- slevy na dani
- výši sražené zálohy na daň
Za kalendářní rok je nutné uvést úhrnné součty výše uvedených údajů.
3. Zúčtovací a výplatní listina
Po skončení měsíčního období sestavují mzdoví účetní podle mzdových podkladů zúčtovací a výplatní listiny. Vyhotovují se zpravidla na počítači. Pro každého pracovníka se vystavuje mzdový list, který poskytuje přehled o výdělku pracovníka, je podkladem pro kontrolu daně z příjmů, pro účely důchodového zabezpečení.
4. Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a roční zúčtování
Pracovní poměr se uzavírá:
1. Pracovní smlouvou
2. Dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr
A. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
- na ½ pracovního úvazku
- podléhá SP a ZP
B. Dohoda o provedení práce (DPP)
- do 150 h ročně
- nepodléhá SP a ZP
Daň z příjmů ze závislé činnosti – pro způsob zdanění mzdy z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (může jej podepsat jen u jednoho z-tele).
1. Má-li z-ec podepsáno, je daň z příjmů ze závislé činnosti srážena ve formě záloh
2. Nemá-li podepsáno, je rozhodující výše hrubé mzdy
A. HM do 5 000 Kč = srážková daň 15 %
B. HM nad 5 000 Kč = záloha na daň 15 %
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti:
- je povinná platba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období
- záloha na daň se odvádí z příjmů zúčtovaných za kalendářní měsíc
- základ pro výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti je rozdílny, podle toho zda z-ec podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani
Zvýšení základu daně a vyměřovacího základu pojistného o nepeněžní plnění – v případě, že z-tel poskytuje z-ci různá nepeněžní plnění, zvyšuje se o jejich hodnotu nejen základ daně, ale také základ pro výpočet zdravotního i sociálního pojištění. Jedná se o 1 % z pořizovací ceny motorového vozidla, které z-ec může používat pro služební i soukromé účely.
Výpočet
1. Má-li podepsáno prohlášení k daní sráží se daň ve formě záloh. Na konci roku sečteme znovu všechny příjmy a vypočítáme skutečnou daňovou povinnost. Tu porovnáme se zálohovými daněmi, které jsme během roku odvedli. Většinou máme na daních přeplatek, který nám stát vrátí. Pokud bychom měli nedoplatek, museli bychom ho doplatit.
Výpočet daně a mzdy:
1. Hrubá mzda
2. ZP 4,5 % z HM zaokrouhlených na celé Kč nahoru!
3. SP 8 % z HM zaokrouhlených na celé Kč nahoru!
4. SHM 1,34xHM
5. Zaokrouhlení na celé 100 nahoru!
6. Daň 15 % ze SHM
7. - Sleva na poplatníka 2070 Kč
8. Daň po slevě
9. Děti 967 Kč
10. Daň po slevách
11. Čistá mzda = HM – ZP – SP – Daň
12. Částka k výplatě = ČM – Srážky"

Poznámka

OAVM

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534acd938d038.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
Mzdy_a_zamestnanci.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse