Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Náboženství

Náboženství


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce charakterizuje náboženství. Stručně popisuje jeho vznik, podoby. Rozebírá známá náboženství jako jsou křesťanství, judaismus a islám.

Obsah

1.
Charakteristika - vznik, podoby aj.
2.
Křesťanství - jako celek, dále rozdělení na protestantskou církev, katolickou a pravoslavnou
3.
Judaismus
4.
Islám
5.
Sekty

Úryvek

"Náboženství může mít tyto podoby:
Panteismus – ztotožňuje boha s přírodou
Polyteismus – uznává více bohů a bohyň pro různé pozemské záležitosti jako je plodnost, válka, láska, osud, počasí
Monoteismus – uznává jediného boha (křesťanství, islám, judaismus)
Deismus – podle nějž bůh sice stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje
Ateismus – který neuznává a popírá existenci boha

- Teologie – nauka o bohu
- Religionistika – vědecké zkoumání náboženství

KŘESŤANSTVÍ

- Nejrozšířenější světové náboženství, monoteistické
- Kořeny tohoto náboženství lze hledat na počátku našeho letopočtu na území dnešní Izraele
- Křesťanství bylo do 1. Stol. N. l považováno za sektu
- Apoštolové (12) vytváří církev – křesťanství, později to byli biskupové, biskup – papež
- Své učení odvozuje od Ježíše z Nazareta, který kolem roku 30 n. l. veřejně působil jako kazatel a reformátor židovství
- Za jeho vystupování byl zatčen a odsouzen k smrti ukřižováním
- Křesťané považují Ježíše za Božího syna (jehož příchod na zem předpověděli již starozákonní proroci, věří, že třetí den po své smrti vstal z mrtvých a vystoupil k Bohu – Otci (Stvořiteli světa, Hospodinu) na nebesa.
- Ježíš Kristus byl odsouzen k smrti ukřižování. Svou smrtí tak vykoupil hříchy člověka, proto je nazýván Spasitel, Kristus a Mesiáš.
- Svatou trojici, kterou křesťané vyznávají, doplňuje Duch svatý.
- Na Boha se křesťané obracejí prostřednictvím modliteb.
- Základní spis – Bible
o Skládá se ze Starého a Nového zákona
o Starý zákon – sdílí křesťanství s judaismem
o Nový zákon – hovoří především o životě a působení Ježíše Krista (ve 4 evangeliích – Lukáš, Matouš, Marek, Jan) a o počátcích křesťanského hnutí a skutcích Ježíše Krista)
- Křesťanem se člověk stává přijetím křtu vodou, který symbolizuje vzkříšení do nového života"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5640d74193d86.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
9._Nabozenstvi.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse