Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Náboženství - základní charakteristika

Náboženství - základní charakteristika


Kategorie: Antropologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce ve stručnosti charakterizuje základní teze světových náboženství. Jedná se o judaismus, křesťanství, zoroastrismus, islám a budhismus.

Obsah

1.
Judaismus
2.
Křesťanství
3.
Zoroastrismus
4.
Islám
5.
Budhismus

Úryvek

"Neboli židovská víra je termín, který se začal používat zhruba v 19. Stol a v širším pojetí zahrnuje také soubor socioekonomického a necionálního pojetí židovství, neboť díky dějinnému vývojji dnes judaismus neznamená jen náboženství ale identitu příslušníků židovského národa.
Toto náboženstvím vzniklo podle tóry (neboli pentateuchy – pěti knih Mojžíšových) zhruba před 2000 let př. n. l. Původní tři patriarchové (Abrahám, Jákob a Izák) věřili v jednoho boha Izraele. Jákob měl dvanáct synů, kteří založili každý svůj izraelitský kmen a z těchto kmenů vzniklo království Izrael.
Toto království bylo díky Asyrské a později i Babylonské expanzi zničeno a židé odvlečeni do Egypta. Za tehdejšího vládce Ramese II. Došlo k židovskému povstání, které vedl Mojžíš (mesiáš), který vyvedl židy z Egypta a s nimi založil Judské království. Na hoře Sinaj při svém putování dostal od Boha Tóru a deset přikázání.
Judské králoství však bylo zanedlouho zničeno římany a došlo tak z židovské diaspoře.
Judaismus je monoteistickým náboženstvím, tzn., že uctívá jediného. Židovství není monolitní uskupení a standardně se rozděluje do množství skupin a odnoží (např. ortodoxní, konzervativní nebo reformní judaismus).

Křesťanství
Křesťanství je monoteistické a univerzální náboženství (obrací se na každého člověka jednotlivě). Původně vzniklo z judaismu jako nástupnické náboženství (mesiáš je charakterizován osobou Krista – Ježíše z Nazaretu) na území Palestiny, kde Kristus působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible.
Křesťanství samo sebe považuje za pokračovatele a mnohdy i za nástupce judaismu a Nový zákon za naplnění Starého zákona.
Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace. Jednotlivé církve však různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním. O sbližování křesťanských církví se snaží ekumenismus."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54cb72a7313ca.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Judaismus.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse