Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Náklady a ceny v stavebníctve

Náklady a ceny v stavebníctve

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá náklady a cenami v stavebníctve. Detailně rozebírá třináct otázek týkající se tohoto problému, které jsou vypsány v obsahu.

Obsah

1.
Vysvetlite pojmy: životný cyklus stavby (ŽCS), fázy ŽCS, investičný proces (IP), hlavní účastníci IP, ich ekonomické ciele, náklady životného cyklu stavby, vplyv účastníkov IP na náklady ŽCS.
2.
Vysvetlite pojmy: kalkulácia, kalkulačná jednotka, stavba, stavebný objekt, prevádzkový súbor, cena, vlastné náklady.
3.
Triedenie finálnej a čiastkovej stavebnej produkcie: JKSO – Jednotná klasifikácia stavebných objektov, KS – Klasifikácia stavieb, KP – Klasifikácia produkcie, TSKP – Triednik stavebných konštrukcií a prác, TSP - Triednik stavebných prác. Vysvetlite princíp triedenia, čo vyjadruje číselný kód klasifikácie, ako a kedy sa využívajú uvedené klasifikácie v kalkulačnej praxi a aká je ich záväznosť.
4.
VYSVETLITE POJEM: celkové náklady stavby/CNS/ a ich vzťah k nákladom ŽCS. Ako sa členia CNS podľa zákona č.254/1998 Z.z o verejných prácach, kedy, na aký účel a akým spôsobom sa kalkulujú.
5.
Opíšte proces riadenia nákladov stavby investorom - výpočet a vývoj nákladov stavby v etape pred projektovej a projektovej prípravy.
6.
Technicko- hospodárske ukazovateľa/THU/,vysvetlite obsah, druhy, tvorbu a využívanie THU v kalkulačnej praxi.
7.
Prepočet orientačnej ceny stavebného objektu, kedy sa vypracúva, komu a k čomu slúži, postup a podklady pre spracovanie prepočtu.
8.
Ceny projektových prác a inžinierskych činností, aké podklady pre spracovanie ponukovej ceny PP a IČ poznáte, od čoho závisí výška ponukovej ceny, uveďte postup spracovania návrhu ponukovej ceny PP.
25.
Kalkulačný systém v stavebníctve z hľadiska zhotoviteľa, účel jednotlivých cenových a nákladových kalkulácií, väzby medzi nimi.
26.
Výrobná kalkulácia, o aký druh kalkulácie ide, čo je jej obsahom, aký je účel výrobnej kalkulácie a použitie v praxi, podklady na jej zostavenie.
27.
Výrobná faktúra, jej vzťah k výrobnej kalkulácií a väzba na systém faktúrovania dohodnutý s odberateľom
28.
Fakturácia a platenie za dodávky stavebných prác, podklady na vystavenie faktúry, obsah faktúry ako daňového dokladu. Fakturovanie na viac prác.
29.
Výsledná kalkulácia vlastných nákladov - analytická karta objektu, - jej obsah a využitie na zhospodárňovanie stavebnej výroby.
30.
Uplatňovanie DPH v cenách stavebných, montážnych a projektových prác.


Úryvek

"Spôsob kalkulovania
- prepočty nákladov- Pred projektová príprava
- rozpočty- Projektová príprava

Členenie CNS-
- Verejný sektor (dobrovoľne aj súkromný sektor)- Zákon o VP
- Súkromný sektor- –Tradičná štruktúra CNS odporúčaná vyhláškou č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb

VZŤAH CNS k nákladom ŽCS- CNS tvoria časť nákladov ŽCS

Tradičná štruktúra CNS
(odporúčaná vyhláškou č. 43/1990
Zb. o projektovej príprave stavieb) Štruktúra podľa zákona č. 254/1998
Z. z. o verejných prácach
1. Náklady na projektové a prieskumné práce (vrátane autorského dozoru, modelov pre projekty, geologického prieskumu, geodetických prác pre projekt, prírodovedných prieskumov a pod.)
2. Náklady na stroje, zariadenia a inventár vrátane ich montáže, ktoré predstavujú prevádzkové súbory
vrátane predpísaných a dohodnutých skúšok, po montáži vytvárajú hmotný investičný majetok, náklady na programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia)
3. Náklady na stavebné objekty
vrátane predpísaných a dohodnutých skúšok, a úpravy územia súvisiace s rekultiváciou vrátane ozelenenia, náklady spojené s likvidáciou, príp. presunom existujúceho hmotného investičného majetku, náklady na vyvolané investície, vrátane provizórnych objektov a zariadení)
4. Náklady na nákup samostatného hmotného investičného majetku, ktorý nevyžaduje montáž
náklady na stroje, zariadenia, náradie a inventár, ktoré sú základnými prostriedkami a nie sú súčasťou prevádzkových súborov alebo stavebných objektov, napr. paletizačné a vysokozdvižné vozíky, rôzne iné dopravné prostriedky, skúšobné a meracie prístroje, ručné brúsky, tlakové skúšačky, regály apod.)
5. Náklady na zabudované umelecké diela
Ktoré tvoria organickú a neoddeliteľnú súčasť architektonického riešenia stavby, napr. sochy, fresky alebo modely výtvarného diela vybraného pre realizáciu)
6. Vedľajšie náklady
náklady na mimo staveniskovú dopravu, mimoriadne sťažené dopravné podmienky, územie so sťaženými výrobnými podmienkami a náklady na zariadenie staveniska)
7. Náklady na práce vykonávané inými než stavebnými a montážnymi firmami
náklady na patenty a licencie pre budúcu výrobu alebo prevádzku, náklady na vytyčovacie práce, geodetickú činnosť investora, náklady na sadové úpravy, vysádzanie trvalých porastov, sadov, viníc a chmelníc, náklady na ostatné práce súvisiace s realizáciou stavby a inde nezahrnuté)
8. Nepredvídané náklady
rezerva finančných prostriedkov na krytie zvýšených nákladov v ďalších stupňoch projektového riešenia. Základňou pre určenie rezervy sú náklady hlavy II. A III.)

9. Náklady na iné investície
nákup existujúcich strojov, zariadení a objektov, pokiaľ sa nebudú likvidovať, odvody za trvalé aj dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu a zariadenie staveniska a pod.)

10. Príspevky iným investorom
náklady hradené z investičných prostriedkov, napr. na nepoužité alternatívy projektov, na vybudovanie infraštruktúry iným investorom a náklady na nákup základných prostriedkov určených k likvidácii, vrátane výkupu nehnuteľností od občanov )

11. Náklady na inžiniersku a kompletizačnú činnosť
náklady spojené s kvalitnou prípravou a zabezpečením stavby, vnútorné vybavenie drobným hmotným investičným majetkom, programové vybavenie, náklady na biologickú rekultiváciu, odvody a dane za využívanie prírodných zdrojov a za ochranu životného prostredia, penále a úroky z úverov a pod.)


Vzťah CNS k nákladom životného cyklu
- viď. Obrázok prednáška 3- str. 15

2.Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
VP–je činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby financovanej celkom alebo sčasti z verejných investícií
Verejnou investíciou–sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z Fondu národného majetku SR, z úverov, za ktoré ručí štát, určených na prípravu, uskutočňovanie a hodnotenie verejných prác vrátane modernizácie technologických zariadení
Predmet úpravy zákona–zákon upravuje podmienky na prípravu verejných prác, ich posudzovanie, kvalitu, hodnotenie a vykonávanie štátneho dozoru nad verejnými prácami
Pre verejné práce s navrhovanou cenou vyššou ako:
•40 mil. Sk –sa spracúva stavebný zámer
•200 mil. Sk –vykonáva MVRR SR na základe žiadosti predkladateľ a štátnu expertízu.

Dokumentácia stavebného zámeru obsahuje:
a/ sprievodnú správu
b/ technickú správu
c/ ekonomickú správu
d/ výkresy
e/ doklady"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29399
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse