Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanostroje- perspektiva

Nanostroje- perspektiva


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako materiál k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Naleznete zde základy termodynamiky, které se vstahují k výrobě nanostrojů a jsou zde limitním faktorem.

Obsah

1.
Termodynamické zákony
2.
První věta termodynamická
3.
Druhá věta termodynamická-entropie
4.
Fluktuační teorém
5.
Nanostroje
6.
Experimenty
7.
Důsledky

Úryvek

"TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY- platí pro soustavy mnoha částic, které spolu obvykle existují po dosti dlouhou dobu.
Proto jsou spolu v termodynamické rovnováze.
-termodynamická rovnováha- makroskopické parametry systému se s časem nemění
-Systémy existující po krátkou dobu- lze pro ně vybudovat nerovnovážnou dynamiku
-systém s malým množstvím částic- termodynamické zákony nemusí platit vůbec

1. VĚTA TERMODYNAMICKÁ=zákon zachování energie
- Dodané teplo muže zvýšit vnitřní E systému nebo se spotřebovat na práci systému.
-Neexistuje perpetuum mobile 1.druhu- stroj, který by trvale a cyklicky vykonával
mechanickou práci bez přísunu energie

2. VĚTA TERMODYNAMICKÁ- složitější tvrzení
- Závažným důsledkem je nevratnost fyzikálních procesu na makroskopické úrovni
(rozbitý hrnek se již nikdy sám nesloží dohromady).
- Neexistuje perpetuum mobile 2.druhu- tepelný stroj, který by trvale a cyklicky
pracoval tak, že by odčerpával E z jediné lázně
(např. oceánu)
-neporušuje zákon zachování E
-lze ho zkonstruovat, ale fungoval by jen určitou
dobu
-Přírustek tepla není úplným diferenciálem, existuje však integrační faktor (1/T), který z
diferenciálu tepla úplný diferenciál učiní. Novou veličinu nazýváme entropie: .
Na rozdíl od tepla je integrál z entropie pro rovnovážný cyklický tepelný děj přes jeden
cyklus nulový.

*Entropie- lze ji definovat i jinak než přes integrační faktor k přírůstku tepla.
- je mírou neuspořádanosti systému
- Pro izolované nerovnovážné systémy se entropie buď nemění, nebo narůstá
- Izolované systémy samovolně směřují k většímu chaosu.
- Pro neizolované systémy tvrzení neplatí, např.pro živé organismy čerpající
energii z okolí dochází k opačnému procesu- samoorganizaci."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5613765e0f31e.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Nanostroje.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse