Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní hospodářství

Národní hospodářství


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve charakterizuje národní hospodářství a jeho subjekty, které člení podle zaměření a způsobu hospodaření a podle vlastnictví majetku. Poté se zabývá základními pojmy, kterými jsou: potřeby, statky a služby. Dále otázka ukazuje, jak je uspořádáno národní hospodářství, ať už podle odvětvové, nebo podle sektorové struktury. Otázka se také zabývá odpověďmi na základní ekonomické otázky ve třech základních ekonomických systémech, analyzuje hrubý národní produkt a hrubý domácí produkt, jakožto ukazatele měření výkonnosti národního hospodářství, a nakonec poukazuje na hospodářský cyklus a jeho fáze.

Obsah

1.
Hospodářské činnosti
2.
Subjekty národního hospodářství
3.
Potřeby
4.
Statky
5.
Služby
6.
Uspořádání národního hospodářství
6.1.
Odvětvová struktura
6.2.
Sektorová struktura
7.
Ekonomické systémy
8.
Měření výkonnosti národního hospodářství
8.1.
Hrubý domácí produkt
8.2.
Hrubý národní produkt
9.
Hospodářsky cyklus

Úryvek

"Hospodářské činnosti
= činnosti, které směřují k uspokojování lidských potřeb
- zajišťují se hlavně v podnicích a v domácnostech
- podnik = obchodní závod
- domácnost - provádí výkony malého rozsahu, které jsou určeny pro zajištění života členů domácnosti

Subjekty národního hospodářství
1. stát
2. domácnosti
3. organizace

členění:
a) podle zaměření a způsobu hospodaření
1. ziskové organizace (= výdělečné) = podniky
 cíl: dosažení zisku (konkrétní, dá se změnit)
 náklady - vynaložené prostředky v peněžním vyjádření
 výnosy - obdržené prostředky v peněžním vyjádření
2. neziskové organizace (= nevýdělečné)
 školy, nemocnice, armáda, soudy, vláda
 cíl: zlepšovat úroveň společnosti (není konkrétní, nedá se měnit)
 hospodaření - příjmy a výnosy
b) podle vlastnictví majetku
1. soukromé organizace
 hospodaří s majetkem, který je v soukromém vlastnictví (živnost, obchodní společnosti)
2. družstvo
 hospodaří s majetkem členů družstva, kteří dávají majetek do skupinového vlastnictví, tedy, do vlastnictví družstva
3. státní organizace
 hospodaří s majetkem, který je ve vlastnictví státu (Česká pošta, s. p., Lesy ČR, s. p.)
I. státní podniky
II. státní neziskové organizace (organizační složky státu, příspěvkové organizace, územně samosprávní celky)
4. ostatní neziskové organizace
 typy PO podle OZ (korporace, fundace, ústavy)


Potřeby
- požadavky lidí (člověk si uvědomí nedostatek)

Druhy:
a) podle toho, k jaké stránce lidské osobnosti se vztahuje:
1. fyzické (jíst, bydlet)
2. duševní (přátelství, kulturní zážitek, svoboda)
b) podle toho, kolika se týká lidí:
1. individuální (turista se chce ve městě najíst)
2. kolektivní (stravování v MŠ, ZŠ)
c)
1. hlavní (učebnice)
2. doplňkové (cvičebnice)

Rysy:
- každý člověk může mít jiné potřeby
- potřeby se mění (vyvíjejí) a rostou
- potřeby jsou hnacím motivem lidské činnosti a tedy základem celé ekonomiky
- proces uspokojování potřeb nelze nikdy ukončit - uspokojení jedné potřeby vytváří další potřeby

Prostředky uspokojování potřeb:
- lidé uspokojují své potřeby spotřebou statků a služeb

Statky
= produkty lidské práce nebo přírody, které uspokojují potřeby svou hotovou formou

a) podle podstaty
- hmotné - věci (auto, potraviny, …)
- nehmotné - znalosti, dovednosti, vlastnosti, nadání a duševní výtvory člověka
b) podle použití
- spotřební - slouží ke konečné spotřebě (šicí stroj v domácnosti)
- kapitálové - slouží k další hospodářské činnosti, k výrobní spotřebě (šicí stroj v továrně)

Existují statky a služby veřejné - získáváme je zdarma, poskytuje je stát, prostředky získává z daní.

Služby
= cizí činnosti, které uspokojují potřeby svým průběhem

1. věcné - obnovují nebo zlepšují věci (vyčištění kabátu v čistírně)
2. osobní - působí přímo na naší osobu (manikúra, masáž)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bbfeb6852e5.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_hospodarstvi_1.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse