Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní jazyk - maturitní otázka

Národní jazyk - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka stručně popisuje národní jazyk. Charakterizuje národní spisovný jazyk, hovorovou češtinu a nespisovné útvary jazyka. Zejména z hlediska zeměpisného a sociálního.

Obsah

1.
Národní jazyk
2.
Národní spisovný jazyk
3.
Hovorová čeština
4.
Nespisovné útvary jazyka
4.1.
Z hlediska zeměpisného
4.2.
Z hlediska sociálního

Úryvek

"Národní jazyk je jazyk, který používají příslušníci určitého národa. Jazyk je jedním ze základních znaků národa vedle společného území, politiky, hospodářství a kultury. Je to historický jev, který se vyvíjí se společností a lidskou činností. Národní jazyk zahrnuje všechny podoby jazyka používané v rámci národa, podoby mluvené i psané, jazyk spisovný a nespisovný. Český jazyk je národním jazykem Čechů, Moravanů a Slezanů.

Národní spisovný jazyk je funkčně nejvyšší, celostátně závazný, prestižní útvar národního jazyka. Užívá se na oficiální úrovni (ve státních a úředních dokumentech, v literatuře, ve sdělovacích prostředcích, ve škole). Má svou normu a kodifikaci tedy zpracování jazykové normy v mluvnicích a slovnících. Spisovná čeština vznikla na základě středočeského nářečí. Spisovný jazyk se dělí na:
1. slohově neutrální – většina slovní zásoby
2. slohově zabarvená slova
a) hovorová – v neoficiálních spisovných projevech mluvených i psaných
b) knižní – ve slavnostních projevech v odborné literatuře, v úřední korespondenci, umělecké literatuře
c) básnická – zejména umělecká literatura
d) odborná – zejména ve stylu odborném a administrativním
Hovorová čeština je mluvená podoba spisovné češtiny v běžném osobním styku. Je tolerantnější vůči nespisovným prvkům. Hovorová čeština se projevuje v hláskové podobě slov (mlíko), ve slovotvorbě (Pražák), ve tvarech slov (děkuju), ve skladbě (když by to bylo možné) a ve slovní zásobě (dneska).

Nespisovné útvary jazyka můžeme uvažovat jednak z hlediska zeměpisného, jednak z hlediska sociálního.
1) Z hlediska zeměpisného mluvíme o dialektu (tedy nářečí), což je nespisovný útvar národního jazyka užívaný jen na určité části území daného národního jazyka. Nářečí můžeme zhruba rozdělit na česká a moravská, ta pak mohou být dělena na menší celky např. nářečí východočeská, českomoravská, hanácká apod. V současné době se rozdíly mezi jednotlivými nářečími stírají vlivem školy, hromadných sdělovacích prostředků a pohybu obyvatelstva. Tak se vytváří tzv. interdialekt, což je nespisovný útvar národního jazyka vzniklý postupným stíráním rozdílů mezi jednotlivými nářečími a zachovává jen jejich základní rysy společné pro větší území.
V České republice existují čtyři základní nadnářeční celky:
a) Obecná čeština vznikla ze středočeského nářečí a je rozšířena na většině našeho území. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4afd44b0e1f8e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_jazyk_MO.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse