Národní obrození


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Národní obrození zpracované jako maturitní okruh. Dílo popisuje tyto autory: Tyl, Erben, Mácha, Borovský a Němcová. Soubor také obsahuje historické pozadí doby, znaky a typické jazykové prostředky.

Obsah

1.
Historické pozadí
2.
Znaky
3.
Periodizace
4.
Spjatost autorů s národním obrozením
5.
Český romantismus
6.
Počátky českého realismu

Úryvek

"Národní obrození je proces, ve kterém jde o obnovení českého jazyka, literatury a národa. Vznikl jako důsledek úpadku českého jazyka.

Historické pozadí

- po bitvě na Bílé hoře začala do českých zemí proudit cizí šlechta, která užívala němčinu
- roku 1627 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, které zrovnoprávnilo němčinu s češtinou
- němčina se stále více prosazovala a čeština byla postupně vytlačována nejen z nejvyšších
společenských funkcí a z oblasti elitní kultury, ale také z veškeré státní správy
- koncem 18.století vznikají v Evropě podmínky pro vznik samostatných států

Znaky

• zdroje: slovanská myšlenka a lidová slovesnost
• činnost drobné venkovské inteligence šířila kulturu a národní uvědomění
• obdiv k minulosti

Periodizace

I. Fáze - období obranné
- mapuje se daný stav jazyka
- vědci: Dobner, Pelcl, Dobrovský
- básníci: Puchmajer, Hněvkovský, Kramerius

II. Fáze - období útočné
- pro obnovení jazyka byli vymyšleny rukopisy - Královédvorský a pak Zelenohorský, aby český
národ měl historii, o kterou by se opíralo společenské vědomí (důkazy falešnosti: inspirace ruskými bylinami, romantismem, rozbor jazyka, v této době neexistoval popisovaný sněm)
- Kollár, Ladislav, Palacký, Čelakovský, Šafařík

III. Fáze - vyvrcholení (celonárodní hnutí)

30 - 50. léta
III. etapa

Během třetí fáze se obrozenecké hnutí stává celonárodní záležitostí - celonárodní hnutí.

Historické pozadí
30.léta - ostrá cenzura omezovala svobodu, revoluce na mnohých místech v Evropě
50. léta - porážka revoluce, bachovský absolutismus, cenzura se přiostřuje

Znaky

• do popředí se dostává literatura krásná na místo odborné
• myšlenka slovanské vzájemnosti se jeví jako nereálná
• představitelé zápasili s potřebami nejen životními, ale i uměleckými

• spor o orientaci literatury 1) stále ještě spjatost s Národním obrozením
2) romantismus (Karel Hynek Mácha)
3) počátky realismu (Božena Němcová)
1) SPJATOST AUTORŮ S NÁRODNÍM OBROZENÍM
- vlastenecké, výchovné a sociální zaměření

Josef kajetán Tyl
= novinář a redaktor (Květy české, Sedlské noviny) dramatik, povídkář
- próza • Rozina Ruthardová
• Dekret kutnohorský
• Poslední Čech
• Rozervanec

- divadelní hry • Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
• Pražský flamendr
• Paličova dcera
• Kutnohorští havíři
• Jan Hus
• Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové
• Strakonický dudák (aneb Hody divých žen)
• Jiříkovo vidění
• Žižka z Trocnova
• Tvrdohlavá žena
• Lesní panna
• Paní Mariana matka pluku

Karel Jaromír Erben
= vědec, právník, archivář, novinář a básník, také zakladatel české moderní balady

• Kytice z pověstí národních = básnická sbírka (13 básní)
• Prostonárodní české písně a říkadla
• Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
(např. Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký aj.)

2) ČESKÝ ROMANTISMU
- konflikt individua a společnosti
- tragičnost osudu, touha po ideálech, rozčarování nad marností nadějí

Karel Hynek Mácha
= nejvýznamnější český básník 1.polovina 19.století, jehož tvorba zahajuje moderní českou
literaturu, také představitel romantismus
- narozen na Malé straně, chudí rodiče, cestoval pešky po Evropě, vystudoval filozofickou fakultu
- svou družku trýznil, umírá v den svatby

- poezie • Verše Ignáce Mácha - napsané ještě německy
• Máj - lyricko-epická skladba

- próza • Obrazy ze života mého
- Marinka = lyrizovaná povídka, obraz života pražské chudiny
- autobiografické prvky i kontrasty (krásná Marinka × prostředí chudoby)
- Večer na Bezdězu

• Cikáni = román o vyděděncích společnosti, mstitelích zločinů
- složité romantické tragické zápletky, realistická kresba postav
• Pouť krkonošská = básnická próza, obraz přírody, obsahuje motivy rozvinuté v Máji
• Křivoklad = román s historickou tematikou, cyklus: Valdek, Vyšehrad, Karlštejn
- téma vnitřní tragédie osamoceného člověka (Václav IV. a záhadný kat)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534c1f28efe06.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Ncrodnc_obrozenc_30-50._lcta.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse