Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nehmotný dlouhodobý majetek (DNM)

Nehmotný dlouhodobý majetek (DNM)


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech vyjmenovává jednotlivé typy dlouhodobého nehmotného majetku (DNM), výdaje na jeho pořízení, oceňování, odpisy a vyřazení.

Obsah

1.
Základní parametry DNM
2.
Mezi DNM patří
3.
Zřizovací výdaje
4.
Software
5.
Ocenitelná práva
6.
Goodwill
7.
Parametry DNM
8.
Dlouhodobý nehm. investiční majetek
9.
Oceňování dlouhodobého majetku
10.
Pořizovací cena
11.
Vlastní náklady
12.
Reprodukční pořizovací cena
13.
Pořízení DNM
14.
Vyřazení DNM
15.
Odpisy DNM
16.
Odpisy technického zhodnocení DNM

Úryvek

“ Nehmotný dlouhodobý majetek

Základní parametry DNM
 Pořizovací cena větší než 60 000 Kč.
 Doba užití delší než 1 rok.
 Není-li splněna kterákoliv z podmínek, jde o dlouhodobý drobný majetek.
 Tento majetek se odepisuje.

Mezi DNM patří :
 Zřizovací výdaje
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 Software
 Ocenitelná práva
 Goodwill
 Nedokončený DNM
 Poskytnuté zálohy na DNM
 Jiný DNM

Zřizovací výdaje
 Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zařízením (založením) nového podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, odměny za zprostředkování.

Software:
 Za předpokladu, že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění.

Ocenitelná práva:
 Jedná se zejména o výrobně technické poznatky (know-how) a licence.
Dlouhodobý nehm. investiční majetek:
 Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti (receptury, technologické postupy, projekty), jsou buď nakoupeny nebo vytvořeny pro opakovatelný prodej (účet 012)

Goodwill:
 Zejména značka.

Parametry DNM:
 Pořizovací cena vyšší než 60 000 Kč
 Doba použitelnosti delší než 1 rok.
 Nemá zpravidla materiální podstatu.
 Tento majetek se odepisuje.
 Účtové třídy 01, 07.

Dlouhodobý nehm. investiční majetek
 Software (účet 013).
 Ocenitelná práva (účet 014) – know-how, výrobně-technické poznatky, licence, patenty, autorská práva, vydavatelská práva).
 Goodwill – úroveň, značka, pověst – neúčtuje se.
 Ostatní nehmotný majetek (účet 019).
 Zřizovací výdaje (spojené se zakládáním)."

Poznámka

Velmi stručné a neuspořádané. Může sloužit jako přehled.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47603a229ff4f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Nehm_dlouhodoby_majetek.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse