Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nejstarší orientální písemnictví

Nejstarší orientální písemnictví

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na nejstarší orientální písemnictví. Jedná se o různé druhy literatury jako jsou například mezopotámská, staroegyptská nebo perská.

Obsah

1.
Mezopotámská literatura
2.
Staroegyptská literatura
3.
Indická literatura
4.
Čínská literatura
5.
Perská literatura
6.
Arabská literatura
7.
Hebrejská literatura
8.
Poznámky

Úryvek

"MEZOPOTAMSKÁ
LITERATURA
= literatura Sumeru, Akkadu, Babylonie a As˘rie
(oblast mezi fiekami Eufrat a Tigris, území dne‰-
ního Iráku); období 3500-539 pfi. n. l.; pÛvodní
písmo - klínové, psalo se na hlinûné tabulky pomocí
rákosov˘ch pisátek
EPOS O GILGAME·OVI; asi 1700 pfi. n. l.; král
mûsta Uruk putuje svûtem se sv˘m pfiítelem -
polodivok˘m ãlovûkem Enkiduem. Na tragickém
osudu hrdiny vnímáme koneãnost lidského
Ïivota. Epos obsahuje naturalistické líãení krutostí,
souboje, boje s nestvÛrami.
STAROEGYPTSKÁ
LITERATURA
Tato literatura byla psána hieroglyfy (rozlu‰tûny
aÏ 1822 - Champollion). Centrum nejstar‰í lidské
civilizace (jiÏ 4000 pfi. n. l.). Jazykem byla
egypt‰tina.
VLASTNÍ ÎIVOTOPIS SINUHETÒV; autobiografická
povídka; Ïivot ve starém Egyptû; doplnûno
tfiemi písnûmi
KNIHY MRTV¯CH; rady zemfielému na pouÈ do
fií‰e mrtv˘ch
ACHNATONÒV HYMNUS NA SLUNCE; texty k
uctívání boÏstva Slunce, psáno egyptsk˘m faraonem
TEXTY PYRAMID; soubor zafiíkávadel a úvah,
kter˘ je zaloÏen˘ na egyptské mytologii - pfiedev‰
ím kultu smrti a vífie v posmrtn˘ Ïivot du‰e
ãlovûka
INDICKÁ LITERATURA
Literatura území dne‰ního Pákistánu a Indie,
centrem bylo povodí fiek Indus a Ganga; období
vzniku asi 1500 pfi. n. l.; psáno védsky a sanskrtem
VÉDY; posvátné staroindické texty; pfiedstava o
svûtû a vesmíru; uctívání bohÛ
MAHÁBHÁRATA = VELKÉ VYPRÁVùNÍ O
BHÁRATOVCÍCH; nejvût‰í epos svûtové literatury;
boje mezi vládnoucími rody; mytologie, lidové
zvyky, bûÏn˘ Ïivot IndÛ; 200 000 ver‰Û je
rozdûleno do 18 ãástí; pouÏívan˘ je pfiedev‰ím
‰estnáctislabiãn˘ ver‰
RÁMÁJANA = PUTOVÁNÍ RÁMOVO; epos o Ïivotû
prince Rámy a jeho Ïeny Síty; autorem je
VÁLMÍKI (3. st. pfi. n. l.); pozdûji byla rÛzn˘mi
pûvci obmûÀována
KÁMASÚTRA = UMùNÍ MILOVAT; svûtské dílo
od MALLANÁGY VÁTSJÁJANY; pfiíruãka sexuálního
Ïivota pro bohatou mûstskou spoleãnost.
PA≈âATANTRA (KNIHA O PùTI ODDÍLECH);
staroindické pohádky a bajky
·AKUNTALA; divadelní hra; autor KALIDÁSA"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29383
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse