Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanosti a inflace

Nezaměstnanosti a inflaceKategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce se ve své první části věnuje nezaměstnanosti, jejím typů i důsledkům a poté přechází k problematice inflace. Podává členění inflace, vysvětluje související pojmy a nastiňuje důsledky inflace.

Obsah

1.
Nezaměstnanost
1.1.
Třídění obyvatel
1.2.
Typy nezaměstnanosti
1.3.
Důsledky nezaměstnanosti
2.
Inflace a její měření
2.1.
Typy inflace podle intenzity působení
2.2.
Další členění inflace
2.3.
Indexy všeobecné cenové hladiny
2.4.
Další pojmy
2.5.
Poptávková inflace
2.6.
Nabídková inflace
2.7.
Důsledky a náklady inflace

Úryvek

"NEZAMĚSTNANOST

Měření nezaměstnanosti
1. Zaměstnaní – obyvatelstvo, které má placené zaměstnání, nebo sebezaměstnání (včetně osob dočasně v práci nepřítomných, ale s formální vazbou k zaměstnání)
2. Nezaměstnaní – nemají placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit. Jde o osoby schopné a ochotné pracovat.
= ekonomicky aktivní obyvatelstvo – pracovní síla dané země
3. ostatní – studenti, penzisté,invalidé, ženy v domácnosti – pokud nesplňují podmínky předchozích skupin.
= ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

míra nezaměstnanosti (u)=nezaměstnaní (U) / ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Typy nezaměstnanosti a její ekonomické a sociální důsledky
1) Frikční nezaměstnanost
- krátkodobá nezaměstnanost u ekonomicky aktivních osob, které přecházejí z jednoho pracovního místa na druhé nebo vstupují na trh práce,
- někdy označována jako nezaměstnanost dobrovolná
- patří sem i ti, kteří si poprvé hledají práci
2) Sezónní nezaměstnanost
- je důsledkem sezónního pohybu poptávky po práci, je pokládána za součást nezaměstnanost, která vzniká v důsledku sezónních změn v nabídce zaměstnání nebo nabídce práce
3) Strukturální nezaměstnanost se objevuje tam, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovnících. Nesoulad může vzniknout proto, že se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se snižuje, a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle. Díky tomu se často setkáváme s nerovnováhami u jednotlivých povolání.
4) Cyklické nezaměstnanosti
Je nejzávažnějším typem nezaměstnanosti.
– vzniká v případě nedostatku pracovních míst na trhu, důsledkem nedostatečné úrovně agregátní poptávky po statcích a tedy i po pracovní síle, nejvýrazněji se projevuje v období recese, kdy je spojena s podzaměstnaností
5) Dobrovolná nezaměstnanost – takto se někdy označuje frikční nezaměstnanost. Jde tedy jen o pohyb obyvatelstva mezi různými zaměstnáními. Nezaměstnanost způsobená dobrovolným ukončením jednoho zaměstnání a způsobená prodlevou nástupu do jiného.
6) Nedobrovolná nezaměstnanost – se označuje cyklická nezaměstnanost, která je podmíněna nepružností směrem dolů (růst nezaměstnanosti), vůči této nezaměstnanosti neexistují volná pracovní místa.
Vzniká důsledkem nepružných mezd."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ad770382275.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Nezamestnanost_a_inflace.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse