Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Neziskový soukromý (nevládní) sektor a nevládní neziskové organizace

Neziskový soukromý (nevládní) sektor a nevládní neziskové organizaceKategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práci tvoří přehledně zpracovaný text na téma neziskový soukromý sektor a nevládní neziskové organizace. Ze začátku práce obsahuje charakteristiku soukromého neziskového sektoru a sleduje jeho vývoj a podobu v ČR. Dále práce obsahuje členění neziskových organizací podle právní normy či globálního charakteru poslání a další relevantní informace.

Obsah

1.
Soukromý neziskový sektor
1.1.
Vývoj soukromého neziskového sektoru v ČR
1.2.
Organizace soukromého neziskového sektoru v ČR
2.
Širší a užší vymezení neziskových organizací
3.
Neziskové organizace a jejich funkce ve společnosti
3.
Použitá literatura

Úryvek

"Základní kritéria pro členění organizací soukromého (nevládního) sektoru

1. Členění neziskových organizací podle právní normy,
2. Členění nestátních neziskových organizací podle kritéria globálního charakteru poslání,
3. Členění neziskových organizací podle předmětu jejich činnosti,
4. Členění neziskových organizací podle zdroje příjmů a způsobu jejich kontroly.Členění neziskových organizací podle právní normy
• Toto členění vychází z důrazu kladeného v praxi na institucionální formu neziskových organizací, která je vymezena jen danou legislativou.
• V právním systému je vymezení neziskové organizace nejblíže zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, který v § 18, odstavci 7 definuje tzv. organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání.
Zákon sem řadí zejména tyto organizace:
o zájmová sdružení právnických osob, pokud tato sdružení mají právní subjektivitu,
o občanská sdružení včetně odborových organizací,
o politické strany a politická hnutí,
o registrované církve a náboženské společnosti,
o nadace, nadační fondy,
o obecně prospěšné společnosti,
o veřejné vysoké školy,
o obce,
o vyšší územní samosprávné celky.


• Rozhodujícími právními formami nestátních neziskových organizací v ČR jsou pak z hlediska jejich počtu a zaměření činnosti:
• občanská sdružení a jejich organizační složky,
• nadace a nadační fondy,
• obecně prospěšné společnosti apod.

Členění nestátních neziskových organizací podle kritéria globálního charakteru poslání
• Toto kritérium je zásadní pro vymezení hranice mezi vzájemně a veřejně prospěšnou činností.
• Používá ho mj. Rektořík (2001) ve své typologii neziskových organizací.
• Podle tohoto kritéria se neziskové organizace člení na:

o Organizace veřejně prospěšné:
 jsou založeny za účelem poslání spočívající v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti – společnosti (příkladně charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa)
o organizace vzájemně prospěšné:
 jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem.
 Jejich posláním je tedy uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob.
 Jde například o realizaci aktivit v kultuře, tělesné kultuře, konfesních a profesních zájmů, ochrany zájmů skupin apod.

Členění neziskových organizací podle předmětu jejich činnosti
• Podle předmětu činnosti jsou pro neziskové organizace dostupné různé klasifikace.
• například mezinárodní klasifikace neziskových organizací – ICNPO:
- Kultura, sport a volný čas
- Vzdělávání a výzkum
- Zdravotnictví
- Sociální služby
- Přírodní a životní prostředí
- Komunitní bydlení a rozvoj
- Občanskoprávní osvěta a politické organizace
- Dobročinnost
- Mezinárodní nadační aktivity
- Komunitní rozvoj a bydlení
- Náboženství a církve
- Odbory a profesní spolky
- Nespecifikované, ostatní"

Poznámka

Důležité informace jsou v textu tučně zvýrazněny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5245c50b53ad5.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Neziskovy_soukromy_sektor_a_organizace.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse