Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Nové trendy v ukládání radioaktivního odpadu

Nové trendy v ukládání radioaktivního odpadu


Kategorie: Ekologie, Energetika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá nejen otázkou, kam radioaktivní odpady uložit, ale i jak zmenšit jejich objem, aby byla využitelnost úložiště co největší. Autor představuje způsoby ukládání odpadů, poté popisuje způsoby minimalizace nízko a středně aktivních odpadů. Poslední kapitola pojednává o vyřazování radioaktivního odpadu z jaderných elektráren.

Obsah

0.
Úvod
1.
Způsoby ukládání radioaktivních odpadů
1.1.
Radioaktivní odpady
1.2.
Ukládání nízko a středně aktivních odpadů
1.3.
Ukládání vysoko aktivního odpadu
1.4.
Vybudování konečného uložiště
1.5.
Hlubinné ukládání jaderného odpadu ve světě
2.
Způsoby minimalizace nízko a středně aktivních odpadů
2.1.
Zpracování radioaktivních odpadů
2.2.
Možnosti úprav RAO
2.2.1.
Spalování
2.2.2.
Vysokotlaké lisování
2.2.3.
Zálivka uzavíraných jímek s použitím koncentrátu EDU
2.2.4.
Ukládání vysušeného koncentrátu EDU bez zpevnění
2.2.5.
Využití kontejnerů HIC
2.2.6.
Využití aluminoslikátů
2.2.7.
Náhrada bitumenace
2.2.8.
Přetavba hliníku
2.2.9.
Změna tvaru ukládacího obalu
2.2.10.
Skládka velmi nízko kontaminovaných odpadů
2.2.11.
Sklad RAO
3.
Porovnání způsobů procesů přepracování z ekonomického hlediska, potenciálu úspor a technické náročnosti
3.1.
Potenciál možných úspor
3.2.
Zhodnocení variant dle technické zprávy pro ČEZ, a. s.
4.
Způsoby nakládání RAO z vyřazování jaderných elektráren
4.1.
Tvorba rezervy
4.2.
Souhrn výsledků při vyřazování jaderných elektráren
5.
Závěr
6.
Přlohy (tabulky, kopie textů)

Úryvek

"3.3.1 Skladování a přeprava
Za skladování a přepravu vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů odpovídají v souladu s atomovým zákonem původci. Jaderné palivo je po vyjmutí z reaktoru obvykle 6 let skladováno v bazénu hlavního výrobního bloku přímo v reaktorové hale a poté je přemístěno do suchého skladu, kde je umístěno ve skladovacích obalových souborech, v ÚJV Řež do mokrého bazénového skladu. Skladování je zvládnutá, dlouhodobě ověřená a prakticky bezodpadová technologie. Vysoce aktivní odpady jsou v současné době skladovány v místech vzniku. Ve světě, v případě produkce velkých objemů vysoce aktivních odpadů, se pro skladování používají obdobné technologie jako pro skladování vyhořelého jaderného paliva.
Pro přepravu vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů jsou používány silnostěnné transportní obalové soubory zajišťující odvod rozpadového tepla a odstínění radioaktivního záření pod přípustné úrovně. V ČR jsou používány transportně - skladovací obalové soubory.

3.4 Vybudování konečného uložiště
V mezinárodním měřítku je za nejreálnější variantu zneškodnění vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů považováno jejich uložení v hlubinnému úložišti. Cílem hlubinného ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů je zajistit trvalou izolaci uložených materiálů od životního prostředí bez úmyslu jejich vyjmutí. Princip hlubinného úložiště je založen na pasivní bezpečnosti (tj. bez dalšího dohledu člověka). Úložný systém se skládá z multibariérového systému, tj. vhodné kombinace inženýrských (umělých) a přírodních (geologických) bariér.
Pro realizaci využití hlubinného úložiště hovoří několik důvodů:
proveditelnost – technologie výstavby i provozu hlubinného úložiště využívají stávající nebo modifikované existující technické prostředky,
bezpečnost - po desetiletích intenzivního výzkumu jsou k dispozici podrobné metody hodnocení bezpečnosti (deterministické i pravděpodobnostní modely, studium přírodních analogů),
demonstrovatelnost - výzkumné programy s využitím výsledků získaných z podzemních laboratoří potvrdily funkčnost navržených technologií a reálnost předkládaných výpočtů a bezpečnostních hodnocení,
Jako hostitelské prostředí hlubinného úložiště byly ve světě zkoumány magmatity (hlavně granitoidy a bazaltoidy, studována byla rovněž ultrabazika), jílové formace, soli (solné pně i zvrstvené formace soli), tufitické horniny. Ve všech těchto horninových prostředích byla ověřena možnost výstavby hlubinného úložiště a byla prokázána jeho bezpečnost.
V ČR se dnes předpokládá vybudování HÚ v granitických horninách. Na základě starších geologických dat bylo v ČR vytipováno cca 30 oblastí.
Předpokládá se, že úložiště přijme všechny radioaktivní odpady, které nelze uložit do přípovrchových úložišť, vyhořelé jaderné palivo po jeho prohlášení za odpad a vysoce aktivní odpady z vyřazování jaderných elektráren, alternativně vysoce aktivní odpady z případného přepracování vyhořelého jaderného paliva z EDU a ETE, popř. vyhořelé jaderné palivo či vysoce aktivní odpady z dalšího jaderného zdroje.
Proces přípravy hlubinného úložiště v ČR bude probíhat ve čtyřech fázích:
vyhodnocení vhodnosti, průzkum kandidátních lokalit a návrh skladby inženýrských bariér,
výběr konečné lokality a odpovídajícího řešení inženýrských bariér,
návrh technického řešení strojního zařízení a stavebních objektů,
potvrzení bezpečnosti hlubinného úložiště bezpečnostními rozbory.
Projekt budování a provozování hlubinného úložiště bude řešen jako modulový, tzn. že při zohlednění možnosti výstavby nových jaderných zdrojů bude brát v úvahu potřebu postupné výstavby úložných prostor pro vyhořelé jaderné palivo a vysoce aktivní odpady i prostor pro umisťování jiných, než vysoce radioaktivních odpadů. Uvedení hlubinného úložiště do provozu se předpokládá po roce 2065.
3.4.1 Varianty nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysoce aktivními odpady
Návrh variant nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysoce aktivními odpady se opírá o mezinárodní zkušenosti a trendy a o praktické poznatky nabyté v posledních desetiletích v rámci vývoje hlubinného úložiště v ČR a je předložen jako podklad pro studii vlivu Koncepce na životní prostředí. Projekty umisťování vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů pod mořské dno nebo jeho odstraňování do kosmického prostoru jsou nereálné, proto nejsou mezi varianty nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysoce aktivními odpady zařazeny.
a) Trvalé skladování (nulová varianta)
Zajištění trvalého skladování vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů by vyžadovalo postupnou výměnu základních prvků skladovacích a podpůrných systémů a trvalý dozor skladů. Výhody trvalého skladování nelze dnes konkrétně definovat, ale lze považovat za snadnou dostupnost vyhořelého jaderného paliva pro budoucí energetické využití, na druhé straně dostupnost značně zvyšuje riziko zneužití přítomných štěpných materiálů. Možnost zneužití štěpných materiálů se s dobou skladování výrazně zvyšuje, protože radiační riziko související s manipulací s vyhořelým jaderným palivem klesá s časem. Náklady na trvalé skladování nelze odhadnout, lze pouze předpokládat, že převýší náklady na trvalé uložení nebo jiný z uvažovaných postupů likvidace. Sklady mohou být i předmětem různých forem politického nátlaku.
V některých zemích je podporována myšlenka vyjímatelnosti uloženého vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů po omezenou dobu (zpravidla řádově stovky let) po jejich uložení. Toto řešení vychází z předpokladu obecného budoucího nedostatku energetických surovin a z podstatně zjednodušené manipulace s vyhořelým jaderným palivem, protože, jak již bylo uvedeno, dojde s delším skladováním k podstatnému snížení radioaktivity a zbytkového tepelného výkonu.
Trvalé skladování vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů je považováno za nereálné."

Poznámka

Práce je kompilační. Uvádí zdroje, ze kterého autor čerpal, nicméně citace nejsou v práci přesně označené. Součástí jsou i obrázky, grafy, kopie textů a tabulky. Čistý text je cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23665
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse