Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo

Občanské právoKategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce Vás celkem podobně seznámí s 1. částí občanského zákoníka, tedy s Obecnou částí, přičemž se zaměřuje především na témata fyzické osoby, právnické osoby a dědické právo.

Obsah

1.
Pojem, zásady a prameny občanského práva
2.
Osoby
2.1
Fyzické osoby
2.2
Právnické osoby
3.
Dědické právo
3.1
Dědění ze závěti
3.2
Dědická smlouva
3.3
Dědění ze zákona

Úryvek

"POJEM, ZÁSADY A PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA
Pojem:
Občanské právo je souhrn právních norem, které upravují:
- osobní stav
- právní postavení
- povinnosti FO a PO
Nejdůležitější zásady:
- právo na ochranu života, zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí
- ochrana rodiny, rodičovství a manželství
- ochrana vlastnického práva
- důsledná péče o plnění uzavřených smluv
Další zásady:
- nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět neodůvodněnou újmu
- daný slib zavazuje
- nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží
Ochrana při porušení práva
- poskytuje soud (elektronicky podaná žaloba musí mít elektronický podpis) nebo jiný orgán veřejné moci
- lze zajistit i svépomocí (přiměřenou) - pouze hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně
Pramen:
Občanský zákoník (účinnosti od 1. 1. 2014, předchozí OZ 1811, 1950, 1964)
zákoník = obsáhlý zákon
5 částí:
• část první Obecná část
• část druhá Rodinné právo
• část třetí Absolutní majetková práva
• část čtvrtá Relativní majetková práva
• část pátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Obsahuje dosavadní 3 právní odvětví - občanské, obchodní a rodinné.

OSOBY
- fyzické (lidé)
mají právní osobnost
- právnické

FYZICKÉ OSOBY
Člověk
má právní osobnost
- vznik - narozením
- právní osobnost má i počaté dítě, jestliže se narodí jako živé - může např. dědit
- zánik - smrtí
smrt člověka se prokazuje:
 běžně - veřejnou listinou (úmrtní list)
 mimořádné případy - soud jej může prohlásit za mrtvého
je svéprávný
- způsobilost vlastním jednáním (= z vlastní vůle) nabývat práv a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)
- „duševní zdraví“
- může zakládat, měnit a zrušovat své právní vztahy
- svéprávnost:
a) plnou svéprávnost získává zletilostí
• většinou dosažením 18 ti let věku
• výjimečně - uzavřením manželství nezletilce staršího 16-ti let nebo přiznáním svéprávnosti, je-li nezletilý starší 16-ti let schopen sám se živit a obstarávat si své záležitosti (rozhodne soud na jeho žádost)
• ve svéprávnosti lze člověka omezit, ale jen z vážných zdravotních důvodů (duševní porucha) a jen rozhodnutím soudu (jmenuje opatrovníka)
b) částečná
• nezletilí jsou způsobilí jen k právním jednáním, přiměřeným rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku
• v ostatních záležitostech za ně jednají jejich zákonní zástupci

osobnost člověka
- je chráněna
- ochrana se vztahuje na:
• život a důstojnost člověka
• zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí
• jméno (pseudonym)
• čest
• soukromí (kamerové systémy!)
• projevy osobní povahy
- bez svolení FO nelze pořídit a zveřejnit písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové a zvukové záznamy

- svolení není třeba, je-li takových věcí osobní povahy použito:
1. k výkonu nebo ochraně jiných práv
2. na základě zákona k úředním účelům (např. jako důkazní prostředek v soudním řízení, foto v OP)
3. k vědeckým a uměleckým účelům, pro zpravodajství (tiskové, filmové, televizní, rozhlasové), pokud je to přiměřeným způsobem
- při porušení práva na ochranu osobnosti lze žádat zadostiučinění (omluva)
- peněžité zadostiučinění musí být poskytnuto vždy, nestačí-li jiný způsob (např. omluva) skutečnému a dostatečně účinnému odčinění způsobené újmy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5357db7824468.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Obcanske_pravo.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse