Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo

Občanské právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá občanským právem a vším, co občanské právo obsahuje. Nejprve popisuje, co je občanské právo, jaké jsou zásady a prameny občanského práva. Poté se zabývá fyzickými osobami a právnickými osobami. Nakonec charakterizuje dědické právo, které je součástí občanského práva. Rozlišuje, jakými způsoby lze dědit a jaké formality musí být splněny.

Obsah

1.
Pojem, zásady a prameny občanského práva
2.
Fyzické osoby
2.1.
Osobnost člověka
2.2.
Právo na duševní a tělesnou integritu
3.
Právnické osoby
4.
Dědické právo
4.1.
Dědění ze závěti
4.2.
Dědická smlouva
4.3.
Dědění ze zákona

Úryvek

"Pojem, zásady a prameny občanského práva
Pojem
- občanské právo je souhrn právních norem, které upravují:
 osobní stav
 právní postavení povinnosti FO a PO
- občanské právo je nejvýznamnějším, nejstarším a nejrozsáhlejším odvětvím soukromého práva
- většina jeho norem jsou podpůrné (= dispozitivní)
- kogentní (= donucující) právní normy jsou typická pro práva věcná

Nejdůležitější zásady
 právo na ochranu života, zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí
 ochrana rodiny, rodičovství a manželství
 ochrana vlastnického práva
 důsledná péče o plnění uzavřených smluv

Další zásady
 nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět neodůvodněnou újmu
 daný slib zavazuje
 nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží
ochranu při porušení práva:
 poskytuje soud (elektronická žaloba musí mít elektronický podpis) nebo jiný orgán veřejné moci
 lze zajistit i svépomocí (přiměřenou) - pouze hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně

Pramen
- občanský zákoník (účinnost od 1.1.2014)
- zákoník = obsáhlý zákon
- části:
1. Obecná část úprava osobních práv
2. Rodinné právo
3. Absolutní majetková práva úprava majetkových práv
4. Relativní majetková práva
5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Osoby
Fyzické (lidé) mají právní osobnost
Právnické


Fyzické osoby
Člověk:
- má právní osobnost (vznik - narozením, zánik - smrtí)
- smrt člověka se dokazuje:
 běžně - veřejnou listinou (úmrtní list)
 mimořádné případy - soud jej může prohlásit za mrtvého
- je svéprávný = způsobilost vlastním jednáním (= z vlastní vůle) nabývat práv a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) = „duševní zdraví“
- může zakládat, měnit a zrušovat své právní vztahy
a) plná svéprávnost (získává se zletilostí)
 většinou - dosažením 18ti let věku
 výjimečně - uzavřením manželství nezletilce staršího 16ti let, nebo přiznáním svéprávnosti, je-li nezletilý starší 16ti let a schopen sám se živit obstarávat si své záležitosti
 ve svéprávnosti lze člověka omezit, ale jen z vážných zdravotních důvodů a jen rozhodnutím soudu
 svéprávnost se rozvíjí postupně ->
b) částečná
 nezletilí jsou způsobilí jen k právním jednáním, přiměřeným rozumové a volné vyspělosti odpovídající jejich věku, v ostatních záležitostech za ně jednají jejich zákonní zástupci

Osobnost člověka
- je chráněna
- ochrana se vtahuje na:
 život a důstojnost člověka
 zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí
 jméno
 čest
 soukromí
 projevy osobní povahy
- bez svolení FO nelze pořídit a zveřejnit písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové a zvukové záznamy
- svolení není třeba, je-li takových věcí osobní povahy použito
1. k výkonu nebo k ochraně jiných práv
2. na základě zákona k úředním účelům
3. k vědeckým a uměleckým účelům, pro zpravodajství (tiskové, filmové, televizní, rozhlasové), pokud je to přiměřeným způsobem
- při porušení práva na ochranu osobnosti lze žádat zadostiučinění
- peněžité zadostiučinění musí být poskytnuto vždy, nestačí-li jiný způsob (např. omluva) skutečnému a dostatečně účinnému odčinění způsobené újmy

Právo na duševní a tělesnou integritu
- integrita = celistvost, neporušenost
- zásahy do tělesné integrity - kosmetické operace, interrupce, sterilizace, asistovaná reprodukce, …
- ten, kdo chce provést na jiném člověku zákrok, mu musí srozumitelně vysvětlit povahu zákroku, včetně očekávaných následků a možného nebezpečí
- nezletilý nemůže sám udělit souhlas k zákroku, není plně svéprávný, uděluje souhlas jen v obvyklých záležitostech, které jsou přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti, po zákroku nesmí zůstat trvalé nebo závažné následky
- písemný souhlas musí být, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví, má-li být proveden lékařský pokus na člověku nebo jedná-li se o kosmetické zákroky zanechávající trvalé nebo závažné následky
- bez souhlasu lze zakročit, je-li život v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat

Právnické osoby
- umělé útvary
- mají právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Ustavení PO
- zakladatelským právním jednáním - písemně (např. společenská smlouva)
- působením veřejné moci - zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. zákonem o ČNB)
- jiným způsobem (např. schválení stanov)
- určuje se: název, sídlo, předmět činnosti, statutární orgán

Vznik PO
- dnem zápisu do veřejného rejstříku

Členění PO (podle postavení a činnosti)
1. právnické osoby soukromého práva - slouží soukromým zájmům (např. obchodní banka)
2. právnické osoby veřejného práva - slouží veřejnému zájmu (např. ČNB)
 jsou ustaveny zákonem nebo rozhodnutím orgánem veřejné moci -> proto se řídí hlavně zvláštními zákony (např. zákonem o ČNB, zákonem o vysokých školách, …)
 ustavením OZ se řídí jen, pokud se to slučuje s jejich posláním
 stát

Jednání za PO
- PO jsou při právních jednání zastupovány FO - jednají za ně přímo jako jejich orgány (individuální - 1 člen nebo kolektivní - více členů) nebo jde o nepřímé zastoupení smluvní (např. smlouva o zastoupení)

Zrušení PO
- právním jednáním
- uplynutím doby
- rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. soud)
- dosažením účelu, pro který byla ustanovena
- z jiných důvodů stanovených zákonem
a) s likvidací
 likvidátor zpeněžuje majetek PO, vymáhá pohledávky, uhrazuje dluhy (uplynutí doby, dosažením účelu)
b) bez likvidace
 celé jmění PO nabývá právní nástupce (přeměna = fůze, rozdělení, změna právní formy)
Zánik PO
- dnem výmazu z veřejného rejstříku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c8e997bb1ff.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Obcanske_pravo_3.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse