Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo

Občanské právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce se zaměřuje na občanské právo. Pojednává o zásadách, pramenech občanského práva. Rozebírá osoby, podnikání i rodinné právo a majetková práva.

Obsah

1.
Pojem, zásady a prameny občanského práva
2.
Osoby
3.
Podnikání
4.
Rodinné právo
5.
Majetková práva

Úryvek

"Rozlišení obchodních korporací
• Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnosti“) a družstva
• Obchodními společnostmi jsou:
 Veřejná obchodní společnost
 Komanditní společnost (osobní společnosti)
 Společnost s ručením omezením (s.r.o.)
 Akciová společnost (kapitálové společnosti)
• Družstvy jsou:
 Družstva
 Evropská družstevní společnost
Založení a vznik obchodní korporace
• Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou
• Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo, se uzavírá přijetím na ustavující schůzi
• Kapitálovou společnost může založit i jediný zakladatel
• V tomto případě se zakládá zakladatelskou listinou ve formě veřejné listiny
• Obchodní korporace vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, kam se zapisuje:
 Obchodní firma (název) s vyznačením, o jaký typ korporace jde
 Sídlo a předmět podnikání, jména a bydliště (u právnických osob sídla) zakladatelů a určení statutárního orgánu
 Výše základního kapitálu
Vklad do základního kapitálu a jeho důsledky
• Vklad do základního kapitálu společnosti je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu
• Předmětem vkladu je věc, kterou společník vkládá do obchodní korporace za účelem nabytí účasti v ní
• Vkladovou povinnost může splnit v penězích (peněžitý vklad) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžitý vklad)
• Souhrn všech vkladů je základní kapitál obchodní společnosti
• Důsledky výše vkladu – podle výše vkladu se určuje společníkův podíl na čistém obchodním majetku společnosti
• Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a jeho práva a povinnosti vyplývají z této účasti
Orgány obchodní korporace
• Nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsou všichni její společníci, v kapitálové společnosti valná hromada a v družstvu členská schůze
• Statutárním orgánem v v.o.s. je každý společník, v k.s. jen komplementáři, v s.r.o. každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e6dead4f174.zip (92 kB)
Nezabalený formát:
Obcanske_pravo_20.3..doc (229 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse