Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Občanské soudní řízení

Občanské soudní řízení


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje informace o občanském soudním řízení, jeho průběhu a opravných prostředcích (odvolání, obnova řízení, dovolání).

Obsah

1.
Průběh občanského soudního řízení
2.
Opravné prostředky

Úryvek

"OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
 postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků
 postup soudu je upraven zákonem - občanský soudní řád
 týká se všeho kromě trestných činů (trestní řízení se řídí trestným řádem)
 účastníky OSŘ mohou být osoby fyzické i právnické (mohou se tedy projednávat i záležitosti týkající se práva obchodního, pracovního a rodinného)

Průběh občanského soudního řízení
 řízení v prvním stupni - okresní soudy (30 výjimek - rozhodují krajské soudy)
 místně příslušný soud k řízení - obecný soud odpůrce (žalovaného): a) fyzické osoby - v jehož obvodu má trvalé bydliště
b) právnické osoby - soud, v jehož obvodu pracují

 v řízení jedná a rozhoduje jediný soudce (tzv. samosoudce), výjimka záležitosti, kdy podle zákona rozhoduje soudní senát
 řízení se zahajuje na písemný návrh účastníka (může být zastoupen na plnou moc) aby soud rozhodl:
a) o osobním stavu (např. rozvod v manželství, o určení otcovství, o osvojení, o prohlášení za mrtvého)
b) o splnění povinnosti (zaplacení dluhu, úhrada školy)
c) o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není

 účastníci řízení se nazývají navrhovatel (žalobce) x odpůrce (žalovaný)
 návrh se nazývá žaloba (obsahuje, čeho se žaloba týká a co od řízení očekáváme)

 řízení se může zahájit i bez návrhu (např. ve všech o nezletilé, o opatrovnictví, o prohlášení za mrtvého, o dědictví)
 soudní řízení probíhá veřejným ústním jednáním (vyloučit veřejnost - z důvodu státního nebo obchodního tajemství)
 v průběhu soudného řízení probíhá dokazování (výslechy svědků, znalecké posudky, zprávy a vyjádření státních orgánů, ohledání)
 svědek má povinnost na předvolání se dostavit k soudu a vypovídat (lze svědectví odmítnou např. při nebezpečí stíhání osoby blízké nebo sebe)

 rozhodnutí soudu je buď usnesení, nebo rozsudek
a) usnesení - rozhodnutí soudu o věcech v průběhu řízení, např. o vyloučení veřejnosti, o přerušení řízení
b) rozsudek - rozhodnutí o věci samé, o žalobě
- obsahuje výrok - jak soud rozhodl, odůvodnění a poučení o odvolání

 kdo měl u soudu plný úspěch, tomu soud přizná náhradu nákladů proti účastníkovi, který úspěch neměl
 doručený rozsudek je v právní moci, jestliže už proti němu nelze podat odvolání (odvolávací lhůta je 15 dnů)
 občanské řízení končí rozsudkem nebo usnesením (např. z toho důvodu, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět)

 v řízení o zaplacení peněžité částky může soud bez slyšení odpůrce vydat platební rozkaz, v němž odpůrci uloží do 15 dnů zaplatit pohledávku nebo v téže lhůtě podat u soudu odpor proti platebnímu rozkazu

Opravné prostředky
 Odvolání - opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně
- podává se do 15 dnů od doručení rozhodnutí
odvolávací soud má čtyři možnosti rozhodnutí:
a) odmítne odvolání - bylo podáno opožděně, nebo směřuje k rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné
b) potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně - je-li správné
c) změní rozhodnutí
d) zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu prvního stupně

 Obnova řízení - opravný prostředek proti rozsudku, který už je v právní moci
- lze podat do tří měsíců
- obnova řízení může být navržena do tří let

 Dovolání - opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu
- lze podat do dvou měsíců
- rozhoduje o něm Nejvyšší soud a odvolatel musí být zastoupen advokátem"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5186af64aeb93.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Obcanske_soudni_rizeni.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse