Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní korporace

Obchodní korporace


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka rozlišuje, jaké jsou obchodní korporace, a které jsou osobní a které kapitálové. Popisuje, jak probíhá založení a vznik obchodní korporace, a jak probíhá zrušení a zánik obchodní korporace. Poté se detailně zabývá každou obchodní korporací zvlášť. U každé obchodní korporace analyzuje, kdo ji může založit, kolik musí být společníků, jak velký má být základní kapitál, nebo jaké je rozdělení zisku.

Obsah

1.
Typy obchodních korporací
2.
Založení a vznik obchodní korporace
3.
Zrušení a zánik obchodní korporace
4.
Veřejná obchodní společnost
5.
Komanditní společnost
6.
Společnost s ručením omezeným
7.
Akciová společnost
8.
Družstvo

Úryvek

"Typy:
1. Obchodní společnosti
- v. o. s.
- k. s.
- s. r. o.
- a. s.
- evropská společnost (SE)
- evropské hospodářské zájmové sdružení
2. družstva
- družstvo
- evropská družstevní společnost

Obchodními korporacemi nejsou: tichá společnost, konsorcium, kartel, holding

Osobní společnosti (v. o. s., k. s.)
- společníci nebo alespoň někteří z nich neomezeně ručí za závazky společnosti
- společníci osobně ve společnosti pracují

Kapitálové společnosti (s. r. o., a. s.)
- společníci ručí omezeně za závazky společnosti
- společníci nemusí ve společnosti osobně pracovat - účastní se svými majetkovými vklady

Založení a vznik obchodní korporace
1. založení
- společenskou smlouvou (pokud je více zakladatelů) nebo zakladatelskou listinou (pokud je 1 zakladatel)
2. vznik
- dnem zápisu do obchodního rejstříku, kam se zapisuje:
 obchodní firma
 typ korporace
 sídlo
 předmět podnikání
 statutární orgán
 výše základního kapitálu

Vklad
= peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace
- u a. s. se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie
- předmětem vkladu je věc, kterou se společník zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí účasti v ní
- vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (= peněžitý vklad), nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (= nepeněžitý vklad)
- nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby, snese se do kapitálové společnosti před jejím vznikem

Základní kapitál
- je souhrn všech vkladů

Podíl
- představuje účast společníka v obchodní korporaci i jeho práva a povinnosti z této účasti plynoucí

Orgány obchodní korporace
- nejvyšší orgánem v
 osobní společnosti jsou všichni její společníci
 kapitálové společnosti je valná hromada
 družstvu je členská schůze
- kontrolní orgán: dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný
- statutární orgán:
 osobní společnost - každý její společník
 s. r. o. - každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán
 a. s. - představenstvo

Zrušení a zánik obchodní korporace
1. zrušení
- z iniciativy obchodní společnosti
- rozhodnutím soudu (např. když neplní svůj účel, nebo déle než 1 rok jsou nečinní)
2. zánik
- dnem výmazu z obchodního rejstříku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c8ebb30ea42.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_korporace_1.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse