Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obojživelníci ve Štěrbově rybníce

Obojživelníci ve Štěrbově rybníce

Kategorie: Biologie, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce mapuje výskyt obojživelníků v lokalitě Štěrbova rybníka. Nejprve je podán popis dané oblasti zaměřený na vegetaci a přiblížena anatomie, rozmnožování, životní cyklus či potravní návyky obojživelníků. Pozornost je věnována i jejich ochraně a současnému výskytu na území České republiky. Poté jsou popsány typy obojživelníků a korýšů dosud zaznamenané ve sledovaném rybníce a vyhodnoceny záznamy z terénního šetření zjišťujícího přítomnost těchto živočichů v dané lokalitě. Nakonec je provedena diskuse závěrů a přiložena řada fotografií a map souvisejících s uskutečněným šetřením.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Popis lokality
2.1.1.
Základní údaje
2.1.2.
Biota
2.1.3.
Popis aktuálního stavu biotopu
2.1.4.
Ohrožující faktory biotopu
2.1.5.
Literatura ke sledovanému území a okolí
2.2.
Přírodní rezervace Les Na Rozdílné
2.3.
Obojživelníci
2.3.1.
Anatomie obojživelníků
2.3.2.
Rozmnožování obojživelníků
2.3.3.
Životní cyklus
2.3.4.
Potravní návyky obojživelníků
2.3.5.
Pohyby a aktivita
2.3.6.
Rozšíření a přirozené prostředí
2.3.7.
Ochrana
2.3.8.
Současnost a obojživelníci
2.3.9.
Migrace obojživelníků
2.3.10.
Druhy obojživelníků a korýšů, které byly dosud v rybníku objeveny
2.3.10.1.
Kuňka žlutobřichá
2.3.10.2.
Rak říční
2.3.10.3.
Skokan hnědý
2.3.10.4.
Skokan zelený
2.3.10.5.
Čolek obecný
2.3.10.6.
Ropucha obecná
3.
Metodika
4.
Výsledky
5.
Diskuse
6.
Závěr
7.
Přílohy (fotografie, mapy)

Úryvek

"Popis aktuálního stavu biotopu
Dominantní část území tvoří údolní niva Malého Bystrého potoku, kterou tvoří převážně údolní jasanovo-olšové luhy. Bylinné patro je poměrně dobře vyvinuto a jeho pokryvnost dosahuje do 80%. Keřové patro tvoří zejména zmlazující dřeviny olší lepkavých (Alnus glutinosa), jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), javorů (Acer sp.) z křovin se vyskytuje např. bez černý (Sambucus nigra). Zapojení keřového patra dosahuje přibližně 65% pokryvnosti. V rámci této údolní nivy se nachází několik světlejších lesních mokřadů a pramenišť s hojným zastoupením blatouchu bahenního (Caltha palustris), pcháče potočního (Cirsium rivulare), pcháče bahenního (Cirsium palustre), tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria).
V několika částech území se nachází menší vodní plochy, které jsou tvořeny odstavenými meandry Maleho Bystrého potoku. Pouze lesní tůň č. 2 je pozůstatkem malého rybníčku o přibližné rozloze 4 x 6 m. Všechny tůně jsou velmi zazemněné a s vysokým podílem tlejícího biologického opadu (listí a větve). Ve výše položených částech svahů se vyskytují převážně již sušší lesní porosty s výskytem dubu letního (Quercus robur), buku lesního (Fagus sylvatica), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies), javorů (Acer sp.), břízy bílé (Betula pendula) atd. Pokryvnost stromového patra dosahuje do 100%. Keřové patro je sporadické. V bylinném patře se hojněji vyskytuje brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Malou část území tvoří relativně zachovalé pcháčové louky. Rybník má poměrně strmé břehy (Czernik 2010).

Ohrožující faktory biotopu
Hlavní volná vodní plocha Štěrbova rybníku (plocha č. 3) má velmi malý litorál, kde by se mohli obojživelníci ukrývat. Z konfigurace terénu však postupně klesající břehy jsou pouze možné v nátokové části. Táto navazující část (plocha č. 4) je poměrně hodně zastíněná a na několika místech velmi zazemněna opadem listí, větvemi a kmeny stromů.
Lesní tůň 1 a 3 (dílčí plochy č. 1 a 5) představuje část odstaveného meandru Malého Bystrého potoku. Jedná se pouze o velmi malé vodní plochy, které mohou být při následujícím zvýšení průtoku znovu průtočné, přeložením a zapojením do toku. Takto v území vzniknou a vznikají další vodní plošky. Překládání a změna průtočnosti koryta toku samo o sobě není ohrožující faktor, ale v případě koncentrace některých druhů pouze do takto omezeně vytvořených ploch může při rozvodnění znamenat vyplavení jedné generace larev obojživelníků, které se zde vyskytují. Jedná se zejména o mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a čolka horského (Triturus alpestris).
Zazemnění a téměř kompletní zastínění je také u plochy č. 2 (lesní tůň 2). Tato plocha byla v minulosti patrně rybníčkem nebo napajedlem. Navíc tato plocha je také silně zazemněna opadem listí a větví. Z jedné strany je v hrázce proveden prokop, který limituje hladinu vody, čímž dochází v sušších obdobích patrně k rychlejšímu výparu. To může znamenat pro larvy obojživelníků nemožnost dokončení metamorfózy a úhyn.
Obecně je vyjma vodní plochy rybníka nabídka menších vodních ploch pouze omezena a dočasná. Intenzita hospodaření v rybníce není známa. Na základě návštěv a poměrně dobré průhlednosti vody je možno se domnívat, že se jedná o polointenzivní až extenzivní chov ryb. V rybníce bylo spatřeno několik menších ryb.
Současné rybářské hospodaření nepředstavuje patrně ohrožující faktor pro obojživelníky. V území je nutno vyloučit používání biocidů a intenzifikaci hospodaření.
Na severozápadním okraji pozorovatelného území bylo zaznamenáno navážení zeminy z výkopu k hranici zkoumaného území. Patrně zde vzniká skládka zeminy, která postupně zasahuje k Malému Bystrému potoku a porostů olší (Czernik 2010)."

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, mapy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24079
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse