Obor nanotechnologie


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Je psána přehledně a srozumitelně, což usnadňuje pochopení látky. Naleznete zde informace o oboru, definici základních pojmů atd.

Obsah

1.
Obor nanotechnologie-nano
-nanotechnologie
-cíl nanotechnologie
-efekty
-Moorův zákon
2.
Definice pojmů-nanotechnologie
-nanomateriály
-nanostruktura
-nanověda
3.
Rozdělení nanotechnologií a nanomateriálů

Úryvek

"NANO-odvozeno z řečtiny (= trpaslík)
-1.10-9
-1.10-9 m- je řádově 100x kratší než vlnová délka viditelného světla

NANOTECHNOLOGIE-používá se jako společný pojem, který zahrnuje různé obory nanovědy a nanotechnologií
-zabývají se studiem vlastností, chováním a vytvářením struktur o velikosti (alespoň v jednom směru) 1-100 nm
-konstrukčními prvky jsou molekuly i ionty

CÍL NANOTECHNOLOGIE-přesné ovládání atomů a molekul tak, aby:1) vznikl nějaký objekt (integrované obvody, čipy
tisíckrát menší než ty vyráběné běžnou
technologií)
2) vznikla struktura s novými vlastnostmi
(elektrickými, optickými, …), které lze pochopit
a ovládnout
JAKÉ EFEKTY LZE OČEKÁVAT NA DANÝCH ŠKÁLÁCH- v nanoměřítku jsou vlastnosti materiálů značně odlišné ve
srovnání s vlastnostmi materiálů o tradiční velikosti

Velikost Dominantní efekt
Centimetr Gravitace, tření, spalování
Milimetr Gravitace, tření, spalování, elektrostatika
Mikrometr Elektrostatika, van der Walsovy síly, Brownovy jevy
Nanometr Elektrostatika, van der Walsovy síly, Brownovy jevy, kvantové jevy
Angström Kvantové jevy

MOORŮV ZÁKON- Podle Moorova zákona se možnosti mikroelektroniky zřejmě v první až druhé dekádě 21. Století vyčerpají. Na její místo s největší pravděpodobností nastoupí nanotechnologie, které v sobě integrují poznatky nejen z elektroniky, mikrosystémového inženýrství, ale i chemie, biochemie, optiky a biologie.

DEFINICE POJMŮ

NANOTECHNOLOGIE- je velice těžké vymezit pojem nanotechnologie
- není přímo vědecká disciplína
- interdisciplinární charakter- sdružuje vědecké obory jako fyzika, chemie, biochemie,…
-vede k vývoji materiálů, zařízení a funkčních systémů s výjimečnými vlastnostmi, které plynou
z kvantové podstaty a schopnosti samo organizace hmoty v nanorozměru
-DEFINICE: 1) nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni (1-100nm) Je to také vytváření a používání struktur, zařízení a systému, které nabývá díkysvým malým rozměrům nové vlastnosti a funkce. Je to rovněž dovednost manipulovat s objekty na atomové úrovni.
(Národní nanotechnologická iniciativa)"

Poznámka

Práce obsahuje graf i tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a88eea70a68.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
Obor_nanotechnologie.doc (90 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse