Obrana ČR


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné zápisky charakterizující obranu ČR. Obsahuje také základní informace o managementu obrany, případně o ozbrojených silách ČR a ekonomice obrany.

Obsah

1.
Management obrany
2.
Ozbrojené síly ČR
3.
Ekonomika obrany

Úryvek

"Ozbrojené síly ČR
Armáda ČR
Hradní stráž
- je určena k ochraně sídla hlavy státu
- vrchním velitelem ozbrojených sil je podle Ústavy prezident ČR. Podle branného zákona prezident nařizuje mobilizaci, jmenuje a odvolává členy Rady obrany státu, může svolat Radu obrany státu, předsedat jejím schůzím a navrhovat jí opatření k obraně. Záležitosti související s výkonem funkce prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil zajišťuje Vojenská kancelář prezidenta republiky
- rada obrany ČR určuje hlavní směry přípravy a organizace obrany státu a přijímá s tím spojená opatření. Určuje základní koncepci výstavby branného systému, schvaluje základní opatření civilní obrany, hodnotí vojensko-politické mezinárodní vztahy a navrhuje opatření v případě ohrožení státu. Odpovídá Poslanecké sněmovně. V případě nenadálého napadení může vystupovat jako nejvyšší orgán státní moci a vrcholný orgán výkonné moci. Rady obrany se zřizují v Praze a v určených okresech a městech

Ekonomika obrany
Rozeznáváme 4 druhy zdrojů pro obranu:
1.) stav populace - mírové počty AČR se udržují v rozsahu 0,5 - 0,6 % populace, předpokládané válečné počty jsou 5krát až 6krát vyšší

2.) věcné prostředky - zabezpečuje je především průmysl ČR. Systém hospodářské mobilizace zásobuje ozbrojené síly a obyvatelstvo, uskutečňuje opatření a regulaci ve státní správě a v hospodářství, udržuje státní hmotné rezervy ve stanovené výši a struktuře, čímž vytváří podmínky pro materiální zabezpečení v období válečného stavu

3.) finanční prostředky - pro pokrytí výdajů na obranu zajišťuje státní rozpočet, kapitola Ministerstva obrany. Ve stavu ohrožení a válečném stavu se na základě rozhodnutí Parlamentu ČR účelově použijí i ostatní aktiva státu a dostupné zdroje. Součástí zajištění obrany jsou také opatření v oblasti legislativy (daňová, měnová, cenová, mzdová, atd.) a finanční rezervy.

Obranné výdaje členíme na:
- výdaje na vojenskou obranu
- výdaje na správu, výzkum a státní záležitosti obrany

4.) obranné plánování - je souhrn činností, které státní orgány realizují k určení potřeb, cílů a úkolů obrany stát. Připravuje se strategická obrana státu, stanovuje se charakter a úkoly ozbrojených sil, činnost orgánů státní správy a samosprávy, úkoly hospodářské mobilizace, rozsah přípravy obyvatelstva a systém válečného řízení státu. Obranné plánování se uskutečňuje nepřetržitě již v míru, zodpovídá za něj vláda ČR a jeho koordinaci zajišťuje Ministerstvo obrany"

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52b082e65b38e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Obrana__R.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse